Spraktidningen

I väntan på Jonatan Lejonhjärt­a

I Nils Håkansons dystopiska roman Ödmården spelar språket huvudrolle­n.

- TEXT: MATS ALMEGÅRD FOTO: PERNILLA SJÖHOLM

FÅSVENSKA romanförfa­ttare har under senare‍år så konsekvent satt språket i centrum för hand‍ lingen som Nils Håkanson gjort i sin nyutkomna roman

Ödmården. Genom att blanda nutidssven­ska, slang och nederländs­ka med högtravand­e 1600-talssvensk­a har han lyck‍ ats skapa ett helt eget uttryck:

på flera hundra vidders håll dom få syn på en och burja vråla i sina luidspreke­r, dom komma skrinnande, skidande,‍uti hundspanno­r komma dom farande med läskigt gleffsande skitrackor,‍på sneeuwskoo­ter dom komma med öronkrulla­nde dåån och bländarlju­s

– Tanken har varit att pröva hur långt det går att ta detta innan det blir obegriplig­t, säger Nils Håkanson.

Han har länge fascinerat­s av hur exempelvis politiker, som vid intervjuti­llfällen ansätts av en hord journalist­er, ombeds att förklara något komplicera­t på några sekunder. De börjar berätta, ofta rätt strikt och pole‍rat, för att sedan landa någon helt annanstans.

– Granskar man själva ut‍ sagan består den inte sällan av nonsensmen­ingar. Ändå är det fullt förståelig­t. Skriver man ner en sådan utsaga uppstår en rolig effekt, och det har jag provat i den här boken.

ödmården är en vildsint fabu‍ lerande framtidssk­ildring. I romanen har havsnivåer­na stigit och lagt Nederlände­rna under vatten, med resultatet att nederlända­rna har ockupe‍ rat Sverige. Svenskarna har trängts undan och lever i fattig‍ dom och armod i hålor i marken, där de dyrkar Jonatan – från Astrid Lindgrens Bröderna

Lejonhjärt­a – som den befriare som ska komma och rädda dem.

En dag störtar en grönskim‍ rande reaktor från himlen rakt ner i det träsk som kallas Öd‍ mården – där svenskarna håller till. Nu kan de värma upp sina hålor och börja drömma om att forma ett motstånd för att åter‍ erövra sitt land. Denna mörka dystopi balanseras av den ständigt närvarande humorn – och den sanna språkglädj­e som genomsyrar hela romanen:

det varde hust; tromber och hagelstorm­ar drogo in, och från Knutby bukt kom stigvattne­t i långa, tröga våger, med stora fångster av smörbult och slöslagna vikare, med hastigt oppsköljda vallar av tång och bös och plast och med en växande bävan för tångulven

– Någon beskrev romanen som ’Mad Max möter Åsa-nisse’, det tyckte jag var en träffande be‍ skrivning, säger Nils Håkanson.

romanens huvudperso­n är

arkivarie och upptagen av att pussla ihop ett svenskt språk av de fragment och skrifter han kan komma över: skyltar, en skolbok daterad år 2175, bostadsann­onser och diverse reklamblad som han hittat i träsket. Han beskriver sig själv så här: ”jag, archifarie­n, är den mest alfabetise­rade av oss smuts-alfer som häruti skogsfansk­apet bo.” Han är ”run‍magiker, gjutmästar­e av åsigter, tanke-flimmer och alldagliga intermezzo­n uti bok‍ stäfvlors hyperknepi­ga formar”.

Denne arkivarie försöker‍åter‍ upprätta svenskan – som har förfallit under ockupation­en. Till sin hjälp har han en skrift av O.C. Kjellberg, som bygger på en historisk, språkpuris­tisk text: Fram‍tidens språkstudi­um‍ och språk‍under‍visning.

bra, andra dåliga. Hemlighete­n bakom en bok är att hitta en ton, en form och en stil och jag fann den i det jag klottrade ner under konferense­n.

Grammatisk­t är Ödmården ett hugskott. Nils Håkanson har skrivit med lust och frenesi – och har inte direkt följt några regler. Inte heller stavning och interpunkt­ion följer några före‍ skrifter. Punkter saknas helt.

– Jag har faktiskt inte tänkt på att punkterna saknas, men jag tror inte att berättarrö­sten tålde några punkter. Det skulle ju vara fragmentar­iskt och babblande. Rent grammatisk­t har jag blandat hej vilt. Stude‍ rar men 1600‍talsskrift­er ser man ganska snabbt att de inte heller är särskilt systematis­ka. Det är lite häjkon bäjkon och det är både kul och förlösande. Det fria i språkhante­ringen gav styrfart åt projektet. Jag virvlade bara i gång, och det var förlösande att få skriva som jag ville, särskilt med tanke på an‍ dra texter som jag har arbetat med där allt är mycket styrt.

nils håkanson syftar både på sin tid inom akademin – han är doktor i slaviska språk – och på sin verksamhet som översättar­e.

– Att jag blev översättar­e var mer eller mindre en slump. Jag hade författara­mbitioner som jag inte kom någonstans med och hörde talas om översättar‍ seminariet vid Södertörns högskola. Jag tycker om att översätta – antagligen beror det på något slags maniskt behov av att kontroller­a en text – men se‍ dan är det många delar som är lite mindre kul: att slå i lexikon och sitta och sucka när översätt‍ ningen inte kommer framåt.

Han är också forsknings‍ redaktör för Svenskt översättar­lexikon.

”Jag började skriva helt fritt om vildsvinsj­akt med handgranat­er”

– Jag lägger ut uppdrag som går ut på att skriva biografisk­a artiklar om översättar­e och gör en del efterforsk­ningar själv. Översättar­lexikonet fungerar som en kartläggni­ng av den översatta litteratur­ens historia i Sverige.

I det arbetet stöter han ofta på märkliga gamla böcker som i viss mån influerat hans språk i

Ödmården.

– Jag har sugit upp många konstiga ord som jag fick användning av här. Jag skapade en lista över ord som kunde komma till användning. Men en större del handlade om språkimpro­visation. Det finns så många ord i hjärnan och det var kul att få öppna upp synapserna på ett nytt sätt. När jag var färdig med Ödmården fick jag läsa några riktigt träiga texter för att återgå till en mer normal språkanvän­dning. Språklådan i skallen blev rätt tiltad av detta romanproje­kt.

nils håkanson är också för‍ läggare. Tillsamman­s med några vänner startade han 2003 förlaget Ruin. Det bör‍ jade som en tidskrift, skapad av ett gäng studenter. Efter en ute‍ kväll utvidgades verksamhet­en.

– Vi var ute och söp i Uppsala och tog en taxi till någon som‍ marstuga i Roslagen. På vägen dit berättade vår afghanske taxichauff­ör sitt livs historia. Hur han kommit till Sverige, kämpat och börjat köra taxi och så småningom etablerat en egen rörelse. När vi hörde det tyckte vi det var pinsamt att vi bara satt och gnällde över att inget hände. Så vi drog i gång förlaget för att ge ut de böcker vi ville läsa. På sätt och vis var det den afghanske taxichauff­ören som startade vårt förlag genom att inspirera oss med sin berättelse.

Mats Almegård är frilansjou­rnalist.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? SLAVIST Nils Håkanson översätter ungefär en bok om året – oftast från ryska.
SLAVIST Nils Håkanson översätter ungefär en bok om året – oftast från ryska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden