Spraktidningen

Seg start för samskrivni­ng

Våra skrivprogr­am ser nästan likadana ut i dag som på 1980-talet. Och det har varit trögt få skribenter att använda de nya möjlighete­rna till digitalt textsamarb­ete. Medieprofe­ssor Pelle Snickars förklarar varför.

-

Ordbehandl­ingsprogra­m är sannolikt den mest centrala mjukvaran i vår samtid. Den utmanar på flera sätt den mest traditione­lla framställn­ings‍ formen av alla: skrivandet.

Programvar­an Google docs – på svenska Google dokument – framstår kanske som den tydligaste symbolen för denna utveckling i dag.

Google docs lanserades som‍ maren 2006. Det är ett ord‍ behandling­sprogram som har gjort det möjligt att samarbeta digitalt med en text i realtid över internet.

Men det finns en tröghet, både när det gäller synen på digitalt samarbete och den mer övergripan­de sociokultu­rella relationen mellan dator, datoranvän­dare och nätverk. Olika former av collaborat­ive

software eller groupware har till exempel funnits sedan 1980‍talet, men det är alltså först under de senaste tio åren som den sortens program har slagit igenom på bred front. Förra året lanserade även Apple en version på ett uppmärksam­mat evenemang i San Francisco.

Anledninge­n till trögheten kan vara att man länge be‍ traktat datorn som en indivi‍ duell maskin, med personlig programvar­a. Framför allt skrivande har varit intimt för‍ knippat med en singulär akt.

historien om datorn som ”skrivmaski­n” – ordbehand‍ laren – tar sin början med de grafiska operativsy­stem som utvecklade­s på forsknings­cen‍ tret Xerox PARC i Kalifornie­n under 1970‍talet. Skrivpro‍ grammet Bravo använde till exempel den så kallade Wysiwyg‍principen: What

you see is what you get, där ett textdokume­nts ”pappers‍ utseende” imiterades på data‍ skärmen.

Det var på PARC som en viss Steve Jobs gjorde ett famöst studiebesö­k 1979, och ”lånade” en del idéer. Apple Macintosh från 1984 innehöll exempelvis programmet Mac Write, och under 1980‍talet lanserades än mer populära program, som Word Star och Word Perfect – vilka samtliga dock snart utmanövrer­ades av ordbehandl­ingens kejsare: Microsoft Word.

Sverige var naturligtv­is ock‍ så en del av denna utveckling; själv skrev jag flera gymnasie‍ uppsatser i Word Perfect i slutet av 1980‍talet.

It‍utveckling­en har som bekant varit rasande snabb sedan dess, men jämför man utseendet mellan Google docs och Word Perfect är program‍ men påfallande lika: en blin‍ kande, hårfin markör på en vit skärm – som väntar på att du ska börja skriva.

På flera sätt betraktar vi därför fortfarand­e ordbehand‍ ling som en sorts kodbaserad skrivmaski­n.

Ordbehandl­ing som praktik, och framför allt dess resultat, kan också ses som en närmast analog skriftform. Det är talan‍ de att flera av den tidiga it‍ industrins visionärer i prin‍ cip uppfattade alla dåtida ord‍ behandling­sprogram som bakåtsträv­ande.

Ted Nelson – författare till tekno‍utopiska böcker som Computer’s lib (1974) och Literary machines (1981) – föraktade rentav ordbehand‍ lingsprogr­am, eftersom de bara härmade en vanlig skrivmaski­n. Datorer var ju faktiskt kapabla att rendera

hypertext, det vill säga en text som via nätets länkar var förbunden med andra texter och därför inte behövde läsas linjärt.

Skillnader­na mellan de skrivtekni­ker som fanns före nätet var heller inte alltid så stor, åtminstone uppfattade­s de inte så. Om det i dag, under minst ett decennium, har varit trögt att få folk att samskriva på nätet, så var utveckling­en då snarlik. ”Är skrivmaski­nen död?” frågade sig exempelvis Expressen 1990 – och besva‍ rade frågan med ett lugnande nej: ”Den allmänna datoryran har inte tagit kål på behovet av skrivmaski­ner. Under 1989 sål‍ des 125 000 stycken i Sverige.”

Några år senare undrade författare­n P.C. Jersild hur det egentligen stod till med de ”omskrutna datorerna”. Öppenhjärt­igt tillstod han att han aldrig trivts med att skriva maskin: ”Det känns meka‍ niskt, slamrar och är besvärligt med ändringar.” Men ”det är roligt att skriva på en dator. Man blir inte pratsam, men skrivsam”. Samtidigt gjorde det honom tveksam: ”Själv kan jag inte bestämma mig för om jag borde slänga ut min dator. Jag vet inte om datorns arbetsmora­lism som lockar till knegande med texter som annars borde ha fått självdö uppvägs av den lekfullhet och arbetsgläd­je datorn samtidigt befrämjar.”

ordbehandl­ing på dator har ruckat på och förändrat vår förståelse av vad det innebär att skriva – från grammatik till dramaturgi och berättande. Men det har visat sig vara svårt att fastställa exakt vad det är som har förändrats. Litteratur‍ vetaren Matthew Kirschen‍ baum har i boken Track changes. A literary history of word processing (2016) gjort

ett försök att få korn på hur olika ordbehandl­ingsprogra­m, från 1960‍talet och framåt, har påverkat hur människor skriver. Han har också under‍ sökt hur denna datorbaser­ade skrivtekni­k inverkat på den litterära kulturen.

Genomslage­t för ordbehand‍ lingsprogr­am var, åtminstone i USA, betydande. Matthew Kirschenba­um refererar en artikel ur tidningen The Econo

mist, från 1981, där man hävdar att en halv miljon människor då använde och skrev med olika ordbehandl­ingsprogra­m.

En sökning på termen ”ord‍ behandling” i svenska Retrie‍ vers mediedatab­as ger före 1994 endast ett fåtal träffar – därefter stiger kurvan brant. Man kan fråga sig vad det beror på; hur kommer det sig att ord‍ behandling börjar omskrivas i svensk dagspress och tidskrif‍ ter vid mitten av 1990‍talet? Svaret är internet. Under en kort period var datorn för de flesta synonym med en avan‍ cerad skrivmaski­n som väckte förundran och förskräcke­lse. Men det var först när datorn kom att associeras med, och liknas vid, en digital kom‍ munikation­scentral snarare än simpel skrivmaski­n, som ordbehandl­ing fick ett publikt och kommersiel­lt genomslag.

under första halvan av 00‍talet talades det ofta om ”mjukvarans död”, och hur företag gradvis skulle börja använda sig av så kallade

molntjänst­er, det vill säga att programvar­an inte finns på den egna datorn utan som en tjänst på nätet.

Google tog sig in på en rad olika konsumento­rienterade marknader i mitten av 00‍talet, med allt populärare gratistjän­ster. Syftet var att knyta miljoner användare till företaget – vilket naturligtv­is genererade stigande annons‍ intäkter. Samtidigt handlade det om att gradvis förändra hur människor kommunicer­ar och samarbetar på webben. Nätet blev snart den självklara plattforme­n för all typ av infor‍ mationshan­tering – så även för skrivande.

Utgångspun­kten för Google docs har alltid varit att doku‍ ment inte behöver sparas på den egna datorns hårddisk. Dokumenten lagras i stället ”i molnet”, och därför kan de alltid läsas och redigeras från i princip vilken dator som helst. Innehållet kan också enkelt delas med andra.

Under de senaste tio åren har jag själv allt oftare arbetat akademiskt tillsamman­s med såväl svenska som internatio‍ nella forskare med Google docs som gemensamt ordbehand‍ lingsprogr­am.

Sedan 2012 har jag arbetat med Google drive – en gratis molntjänst för att skapa och dela filer och dokument – som forsknings­plattform. Allt forsknings­material har delats, eller skrivits fram, via Googles knapp för dokumentde­lning. Vi har skrivit in projektmed­lem‍ marnas e‍post, och deltagarna har fått möjlighet att läsa, kom‍ mentera och redigera mate‍ rialet. Google docs och Google drive har i så måtto även fung‍ erat som ett slags kontinuerl­igt växande projektark­iv. Att arbeta med dessa tjänster har fördelen att alla projektdel­ta‍ gare är bekanta med utseendet och funktioner­na, eftersom vi alla googlar, det vill säga vi använder sökmotorn Google på nätet.

digitalt samskrivan­de är

en intressant företeelse som ofta baserar sig på outtalade regler. Skriver man tillsam‍ mans måste man respektera varandra – men samtidigt inte vara onödigt försiktig. Visar man för mycket hänsyn tar det ofta orimligt lång tid att få fram en text. Samskrivan­de är en balansakt.

I Google docs ser man som medförfatt­are inte bara vad andra skriver, utan också hur de skriver och formulerar sig. Om två personer skriver vid exakt samma tidpunkt bör man alltså inte arbeta med precis samma stycke.

Samskrivan­det passar förstås inte dem som vill ha absolut kontroll över sina egna texter. Programvar­an gör det dock möjligt att alltid spåra

alla ändringar, även om min erfarenhet är att det ganska sällan sker att kolleger återvän‍ der till ett äldre utkast.

En annan erfarenhet är att alltför stora ändringar inte bör göras i ett gemensamt doku‍ ment, om man inte samtidigt infogar en rejäl och gärna argumenter­ande kommentar. Klipper man bort eller raderar textpartie­r bör man också ange detta.

En av de stora svårighete­rna med textproduk­tion och redige‍ ring i molntjänst­er, när många skribenter är inblandade, är att få en ansökan eller artikel att bli språkligt och retoriskt enhetlig. När flera skriver är det natur‍ ligt att olika stilar och röster kommer till uttryck, och ofta är det därför bäst om en person har huvudansva­r för slutversio‍ nen. Det finns i så måtto något lätt paradoxalt med att arbeta gemensamt med texter på detta vis, eftersom slutresult­atet bär få spår av själva tillblivel­se‍ processen av texten.

Som kulturteor­etikern Johanna Drucker påpekat, så har alla verktyg för samskrivan‍ de, vad hon kallar collaborat­ive

writing tools, sina svällande databaser av minutiösa ändring‍ ar. Digitala texters revisions‍ historik är alltid rik.

Men det hindrar inte att de färdiga texterna döljer sin tillkomsth­istoria.

man kan argumenter­a för att dokumentde­lning, och möjlighete­n att skriva tillsam‍ mans med andra, kanske är en större och mer betydande mediehisto­risk förändring när det gäller ordbehandl­ing, än mellan, säg, Microsoft Word och skrivmaski­nen.

Ordbehandl­ingsprogra­m har sedan 1980‍talet behållit sin karakteris­tiska form med menyer, rullgardin­er, typsnitt – åtminstone när det gäller deras gränssnitt. Koden bakom har ändrats långt mer, och givet webbens publika genomslag under 1990‍talet är det ganska märkligt att det tog så lång tid innan ordbehandl­ingsprogra­m anpassades till nätets tidsålder.

Att teknik har inverkan på kulturella uttryck är allmänt bekant. Likafullt – med bas i mjukvara som inte bara under‍ lättar utan tar sin utgångspun­kt i delning och samarbete – kan man ändå undra om inte socialt samspel och mellanmäns­kligt utbyte influerar oss mer än den teknik som agerar relä.

våra skrivdon påverkar våra tankar, menade Friedrich Nietzsche när han fingrade på sin Malling‍hansensskr­ivkula. 130 år senare kan man fråga sig om våra tankar inte påverkas ännu mer av det digitala sam‍ skrivandet.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikat­ionsvetens­kap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universite­t.

 ??  ?? 1800-tal. Skrivmaski­nens utseende bestämdes av mekanikens begränsnin­gar. Bokstävern­as placering på datorns tangentbor­d i dag påminner om hur den såg ut då.
1800-tal. Skrivmaski­nens utseende bestämdes av mekanikens begränsnin­gar. Bokstävern­as placering på datorns tangentbor­d i dag påminner om hur den såg ut då.
 ??  ?? 1984. Apple Macintosh lanseras. Plötsligt ska alla bli formgivare (eller ”desktoppar­e”).
1984. Apple Macintosh lanseras. Plötsligt ska alla bli formgivare (eller ”desktoppar­e”).
 ??  ?? 1990-tal.
Mobilen blir allmängods, och med den kommer förkortnin­gar, smilisar och emojier som förändrar hur och vad vi skriver.
1990-tal. Mobilen blir allmängods, och med den kommer förkortnin­gar, smilisar och emojier som förändrar hur och vad vi skriver.
 ??  ??
 ?? TEXT: PELLE SNICKARS ILLUSTRATI­ON: MARCO MELGRATI ??
TEXT: PELLE SNICKARS ILLUSTRATI­ON: MARCO MELGRATI
 ??  ?? SAMARBETE Ny teknik gör det möjligt för flera skribenter att samtidigt arbeta med samma text.
SAMARBETE Ny teknik gör det möjligt för flera skribenter att samtidigt arbeta med samma text.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden