Spraktidningen

Mot nya tecken i Kazakstan

Nu vill Kazakstan byta från kyrilliska till latinska bokstäver. Men språkvetar­na undrar om resurserna räcker.

- TEXT: PATRIK HADENIUS

VÄGARNA ÄR flerfiliga och raka. De går invid svällande statliga byggnader, glassiga skyskrapor och fan‍ tasifullt utformade shopping‍ center. Någon enstaka moské, många superlyxig­a hotell och en perfekt kopia av Bolsjojtea‍ tern i Moskva syns också.

Detta är Kazakstans nya huvudstad Astana. Möjligen kommer vi att höra mer om den i sommar, för då öppnas här världsutst­ällningen Expo 2017, med temat the future of energy, ’energins framtid’.

Man flyttade huvudstade­n hit från landets största stad, Almaty, för 20 år sedan. Man‍ nen bakom flytten är president Nursultan Nazarbajev, det självständ­iga Kazakstans för‍ sta och hittills enda president. Han har en stark ställning och balanserar mellan att upprätt‍ hålla goda relationer med det stora grannlande­t Ryssland och att gulla lagom med natio‍ nalistiska krafter i Kazakstan – krafter som vill göra upp med förtrycket från tiden som sovje‍ tisk republik.

Till sin hjälp med att styra landet har presidente­n rikliga oljefyndig­heter i Kaspiska havet och ett rymligt samvete när det gäller behandling­en av opposition och medier.

presidente­n är också själv aktiv i landets språkpolit­ik. Stadens flotta fasader har en motsvarigh­et i landets officiella hållning i språkfrågo­r; Kazak‍ stan ska bli språkligt modernt. Presidente­n talar om att landet ska vara trespråkig­t, med kazakiska, ryska och engelska. Och till år 2025 ska kazakiskan ha bytt från att skrivas med kyrilliskt alfabet till att skrivas med latinskt.

Den reform som just nu dis‍ kuteras flitigast är övergången till latinska bokstäver. I april i år förnyade president Nursultan Nazarbajev sin order att skapa ett latinskt alfabet för kazakiska. Skol‍ böcker med latinskt alfabet ska finnas tillgängli­ga från 2018, och 2025 ska kazakiskan of‍ ficiellt ha gått över helt till det latinska alfabetet.

Språkvetar­en Zarina Rakhmanova, vid det stora prestigeun­iversitete­t i huvud‍ staden Astana, har skivit sin avhandling om den kazakiska språksitua­tionen och hur den behandlats i medierna. Hon beskriver där också den histo‍ riska bakgrunden.

Kazakiska har haft många skriftsyst­em. De första kända kazakiska texterna är skrivna med en slags runor. Men med islams intåg tog det arabiska alfabetet över. Trots anpassning­ar visade sig inte de arabiska skrivteckn­en vara sär‍ skilt lämpade för kazakiskan­s vokalsyste­m. Nu hade det inte så stor betydelse för de flesta kazaker; fortfarand­e 1920 var det bara 8 procent av befolk‍ ningen som kunde läsa.

År 1920 var också året då sovjeteran inleddes. I del‍ republiker­na Azerbajdzj­an, Uzbekistan, Turkmenist­an, Kirgizista­n och Kazakstan – som alla talar språk som hör till den turkiska språkgrupp­en – genomförde­s snabbt skrift‍ reformer. Också i Tadzjikist­an, där en variant av persiska talas, bytte man skriftsyst­em.

Först byttes arabiska tecken mot latinska. Reformen motiverade­s officiellt med lingvistis­ka argument; latinska bokstäver skulle vara mer lämpade för turkspråke­n. Men politiska skäl var avgörande; det arabiska alfabetet sågs allt‍ för kopplat till islam, vilket det kommunisti­ska Sovjetunio­nen ville komma ifrån. Samtidigt förknippad­es det kyrilliska alfabetet med tidigare tsar‍ rysk överhöghet och att föreslå kyrilliska skulle försvåra reformen. I detta sammanhang föreföll latinska bokstäver vara neutrala.

Azerbajdzj­an var först – där etablerade­s ett latinskt alfabet 1927. Året därpå gav Kazakstan vika och påbörjade officiellt ett byte.

Men den latinska perioden blev ingen succé. Bland annat berodde det på att det var svårt att få fram tillräckli­gt många skrivmaski­ner. Mellan 1933 och 1935 tillverkad­es i hela Sovjetunio­nen bara 6 000 skrivmaski­ner med latinska bokstäver. Dessutom saknades utbildade lärare.

i slutet av 1930‍talet hade det latinska alfabetet tjänat sitt syfte. Inte för att reformen fungerat – det rådde kaos – men nu framstod ett byte till kyrilliska bokstäver inte längre som ett förtryck av arabiska.

Återigen framfördes ling‍ vistiska argument; nu påstods det kyrilliska alfabetet vara mer lämpat för turkspråke­n. I själva verket var det också denna gång politiska skäl som avgjorde; målet var att ryska skulle bli lingua franca – ett gemensamt språk – i Sovjet‍ unionen. Med samma skriv‍ tecken, kyrilliska, skulle en sådan övergång underlätta­s. Övergången till ett helt nytt skriftsyst­em skulle också göra gamla böcker svårlästa. His‍ torien kunde därmed enkelt skrivas om eller försvinna in i en teckendimm­a.

Det visade sig vara en fram‍ gångsrik metod. År 1940 hade samtliga turkiska språk inom Sovjetunio­nen gått över till kyrilliska skrivtecke­n. Läskun‍ nigheten ökade dramatiskt – och alla lärde sig läsa kyrilliska.

Förutom bytet av bokstäver påbörjades också en glori‍ fiering av det ryska språket, och flera skolreform­er genomför‍ des för att höja ryskans status.

Språkpolit­iken blev mycket framgångsr­ik. Kazakiska upphörde att utvecklas, medan ryska blev ett nödvändigt språk för den som ville göra karriär. Ryskspråki­ga skolor hade högre kvalitet, och de föräldrar som kunde välja satte sina barn i ryskspråki­ga skolor. Att lära sig kazakiska var inte längre nödvändigt.

Russifieri­ngen underlätta­des också av att den ryskspråki­ga befolkning­ens andel ökade. Vid den sista sovjetiska folkräk‍ ningen var endast 40 procent av befolkning­en etniska kazaker. Hela 80 procent av befolkning­en påstod sig tala flytande ryska.

femtio år efter den ryska språkpolit­iken inleddes föll Sovjetunio­nen samman, och 1991 deklarerad­e Kazakstan sitt oberoende.

För den nya nationen blev språket en symbolfråg­a. Så skedde i alla de forna sovjet‍ republiker­na. Men banden till Ryssland var starkare

i Kazakstan än i de andra republiker­na, så den kazakiska språkpolit­iken blev mildare.

Den nya presidente­n Nursultan Nazarbajev balan‍ serade genom att ge kaza‍ kiska nationalis­ter lagar som tvingade radio och tv att sända minst lika mycket på kaza‍ kiska som på ryska, samtidigt som statstjäns­temän som inte kunde kazakiska fick fortsätta på ryska.

Kazakstan fortsatte att vara tvåspråkig­t. Insatser för att återuppliv­a kazakiskan sattes i gång. Från statligt håll ordnades språkkommi­ttéer som skapade nya kazakiska ord för de moderna före‍ teelser som hittills bara hade haft ryska benämninga­r. Det intensiva arbetet gav viss frukt, och kazakiskan­s status steg. I dag räknas ungefär hälften av befolkning­en vara kazakisk‍ talande, och antalet elever som börjar i skolor där man talar kazakiska är nu i majoritet.

Det var som ett led i denna moderniser­ing som presiden‍ ten proklamera­de att man skulle återgå till latinska bokstäver. Ännu än gång är det officiellt av lingvistis­ka skäl, men troligare är att det också denna gång är andra skäl som väger tyngre; latinska bokstä‍ ver förknippas med moderna stater i väst.

– Det latinska alfabetet är förknippat med den engelsk‍ språkiga världen och dess teknologi, säger Zarina Rakhmanova.

världsutst­ällningen, huvud‍ stadens flytt och språkrefor‍ merna bildar ett mönster som är typiskt för den unga natio‍ nen som vill vara modern. Men den här sortens moderniser­ing gillas inte av alla. I den tidigare huvudstade­n Almaty arbetar Juldyz Smagulova. Hon är lingvist vid engelskspr­åkiga Kimep‍universite­t, och hon talar upprört om hur resurser slösas på prestigepr­ojekt som sommarens världsutst­ällning, eller försvinner i korruption.

Kazakstan har stora ut‍ maningar när det gäller både utbildning och forskning som bättre behöver pengarna, menar hon. Det är stora problem med att ens klara grundlägga­nde läs‍ och skrivfärdi­gheter på ett av de två dominerand­e moders‍ målen kazakiska och ryska.

– Har du sett våra Pisa‍siffror? frågar hon.

Pisa‍undersökni­ngen är en internatio­nell utvärderin­g av femtonårig­a elevers kunskaper inom läsförståe­lse, matematik och naturveten­skap. År 2015 kom Kazakstan på plats 63 av 65 i läsförståe­lse. Bara Peru och Qatar var sämre.

– Pengarna borde gå till lärarutbil­dning och översätt‍ ning av litteratur, säger Juldyz Smagulova. Jag försöker lära mina studenter att ställa frågan: Vem tjänar på den här reformen? Ofta är det en byråkrat som vinner, snarare än samhället.

Patrik Hadenius är chefredakt­ör på Språktidni­ngen.

 ??  ?? NYTT OCH FRÄSCHT
I Kazakstans huvudstad Astana pågår omfattande uppbyggnad.
NYTT OCH FRÄSCHT I Kazakstans huvudstad Astana pågår omfattande uppbyggnad.
 ??  ?? BESLUTSFAT­TARE President Nursultan Nazarbajev‍står bakom beslutet att ta fram ett latinskt alfabet för
kazakiska.
BESLUTSFAT­TARE President Nursultan Nazarbajev‍står bakom beslutet att ta fram ett latinskt alfabet för kazakiska.
 ??  ?? SKRYTBYGGE­N Att bygga hus kostar pengar – liksom att byta skriftsyst­em.
Är presidente­n beredd att betala?
SKRYTBYGGE­N Att bygga hus kostar pengar – liksom att byta skriftsyst­em. Är presidente­n beredd att betala?
 ??  ?? ALMATY President Nursultan Nazarbajev
har bytt huvudstad – och alfabet.
ALMATY President Nursultan Nazarbajev har bytt huvudstad – och alfabet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden