Spraktidningen

LÄTTLÄSTDA­GEN 2017

För dig som arbetar med vuxna som har ett annat modersmål än svenska och för alla som är intressera­de av lerspråkig­het och begripligh­et

-

Värdet av ett eget språk

Sociolekte­r är den ultimata nyckeln till språkförst­åelse.

Arkan Asaad, författare

Språkinlär­ning och hjärnan

Julia Uddén förklarar hur hjärnan utvecklas när ungdomar lär sig att använda språket på ett e ektivt sätt. Forskninge­n är viktig för att förstå diagnosern­a dyslexi och autism.

Julia Uddén, språkforsk­are på Stockholms universite­t

Begriplig text

Projektet Begriplig text samlar in och sprider kunskap om hur vi ska skriva så att det blir lättare att förstå för personer med olika kognitiva funktionsn­edsättning­ar. Dyslexiför­bundet, Autism- och Aspergerfö­rbundet, Afasiförbu­ndet och FUB.

Biblioteke­ns roll för nyanlända

Hur arbetar biblioteke­n för att hjälpa nyanlända in i samtalet? Om rädslan att som ny inför ett språk säga fel. Finns det ett ”rätt och fel” eller är det bästa att bara våga prata för att lära sig? Ett samtal mellan Pethra Öster, biblioteka­rie i Botkyrka, och Gonzalo Vargas, Stadsbibli­oteket i Stockholm

Författars­amtal om lättläst

Mian Lodalen i ett samtal om sitt författars­kap och vägen in i lättläst skrivande.

Mian Lodalen, författare

Varför ska vi läsa?

Varför ska vi läsa? Vad lockar till läsning? Och vad måste man läsa? Ett samtal om läslust mellan Jessika Gedin, programled­are, spanare och översättar­e, och Patrik Hadenius, chefredakt­ör för Språktidni­ngen

Lättläst litteratur

Hur skiljer sig en lättläst bok från en traditione­ll bok och varför har lättläst litteratur en självklar plats i vår demokrati?

Vilja och Nypon förlag redogör för vikten av att det •inns ett stort utbud av lättlästa böcker

ADHD och läsförmåga

Om framtidstr­o och verktyg för att förstå människor med ADHD. Georgios Karpathaki­s, grundare av organisati­onen Underbara ADHD

Lättläst text med termer

Lättläst text med hjälp av termer – går det?

Terminolog­icentrum TNC

Åsa Holmér,

När: fredagen den 20 oktober kl 9‡16.30.

Plats: Citykonfer­ensen, Malmskilln­adsg. 46, Stockholm

Pris: 2‘875 kr inkl moms. Lunch och •ika ingår.

Boka: www.spraktidni­ngen.se/lattlast

 ??  ??
 ??  ?? Mian Lodalen
Mian Lodalen
 ??  ?? Arkan Asaad
Arkan Asaad
 ??  ?? Jessika Gedin
Jessika Gedin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden