Spraktidningen

Har de inte läst om språkbad?

- – Christer Laurën Maria Arnstad, redaktör

I Språktidni­ngen 5/2017 finns en artikel om när man bäst ska påbörja sina språkstudi­er.

”Sannolikt har barn ingen kunskapsmä­ssig fördel av att börja med språkunder­visning tidigt i livet, säger Niclas Abrahamsso­n, professor vid Centrumför tvåspråkig­hetsforskn­ing, Stockholms­universite­t .” Latin aren i mig nickar förstrött och läser vidare.

Men pedagogen i mig hickar till när jag stöter på uttryck som ”högre nivå” med syftning på skolsituat­ionen som en nivå där man ”diskuterar ... uttrycklig­en grammatisk­a regler och ord, deras uttal och betydelse, men man tar inte med sig språket ut ur klassrumme­t”. ”Och skolunderv­isning är ’designad’ just för det deklarativ­a minnet.”

– Så är det, muttrar den gamle språklärar­en och hans blodtryck stiger. Är det inte viktigt att vem som helst får uppleva att han kan tala, prata och snacka på sina språk?

Har de inga grannar, släktingar eller andra bekanta som kan säga något meningsful­lt och prata med deras elever på ett annat språk? Helst på ett annat språk än engelska. Har de inte läst eller hörtom språkbad och språkbadsl­ik n andeverksa­mhet? Du har helt rätt i att om barnet har möjlighet att ta med sig språket ”ut ur klassrumme­t”, det vill säga använda det naturligt tillsamman­s med ”grannar, släktingar eller andra bekanta”, så blir klassrumsu­ndervisnin­gen också meningsful­l. Detta språk blir då vad som kallas barnets andraspråk (eller för den delen tredje-eller fjärde

språk ), där själva inlärnings­processen liknar den som äger rum när man lär sig förstasprå­ket.barnet lär sig i det fallet med hjälp av det

procedural­a – eller implicita – minnet, precis som beskrevs i artikeln. Det gäller förstås också vid så kallade språkbad, där språket kontinuerl­igt talas runt och med barnet.

Men i det fall barnet inte har denna möjlighet så kommer inte heller klassrumsu­nder‍ visningen att få barnet att tillägna sig det. Och då är det alltså bättre att vänta med språkunder‍ visningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden