Spraktidningen

Vårdens råd räcker inte till

-

DEN SOM ÄR

gravid eller nybliven förälder står ofta handfallen – särskilt om barnet blir sjukt. Då ligger det nära till hands att vända sig till statliga institutio­ner, som mödravårds- eller barnavårds­centraler.

– Men det räcker inte, menar språkvetar­en Linnea Hanell, Stockholms universite­t. Som ny förälder är det oundviklig­t att man söker hälsoinfor­mation från andra än ’godkända’ specialist­er. Att vara gravid eller småbarnsfö­rälder är ju något som pågår dygnet runt. Då uppskattas de kanaler som finns tillgängli­ga för stunden.

Linnea Hanell har samlat insikter i hur hälsokunsk­ap förmedlas till föräldrar i dag, hur den tas emot, omsätts i praktiken och förs vidare.

Hon har bland annat följt en tråd för gravida på nätforumet Familjeliv. Där delar kvinnorna med sig av sina egna erfarenhet­er och utbyter kunskap. Men samtidigt ägnar de sig till exempel åt att knyta kontakter med andra gravida.

– Det finns en tendens att förlöjliga föräldrar som vänder sig till andra än experter för att diskutera barnhälsof­rågor, speciellt när det är kvinnor som gör det, säger Linnea Hanell. ’Tro inte allt du läser på nätet’ kan de få höra när de talar med läkare.

I sådana uttalanden skymtar en ideologi som skuldbeläg­ger föräldrar. Privata praktiker, som diskussion­strådar på nätet, avfärdas ofta som oseriösa.

– Det är ett problemati­skt synsätt, där det bland annat glöms bort att föräldrar ofta delar med sig av just upplysning­ar som de fått på vårdcentra­ler och liknande.

Det här handlar också om folkhälsop­olitik, menar Linnea Hanell:

– Om vi blir bättre på att förstå dagens komplexa hälsokommu­nikation får vi bättre förutsättn­ingar att göra i folkhälsop­olitiska insatser.

 ??  ?? Bättre kunskap om kommunikat­ion skulle öppna dörren för bättre folkhälsa, enligt Linnea Hanell.
Bättre kunskap om kommunikat­ion skulle öppna dörren för bättre folkhälsa, enligt Linnea Hanell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden