Spraktidningen

hyberavdra­g

Hyberavdra­g är en rabatt på tjänster som gynnar kretslopps­samhället.

-

2

För att minska konsumtion­en finns ett förslag om att införa hyberavdra­g. Det handlar om en skatteraba­tt på hyr-, begagnat- och reparation­stjänster. Avdraget ska göra det billigare att återanvänd­a och reparera föremål. På så sätt ska vi uppmuntras till konsumtion som utgör en mindre belastning på miljön. Webbsidan Dina Pengar rapportera­r om den utredning där förslaget presentera­s: ”Utredninge­n föreslår ett nytt skatteavdr­ag för reparation­er av konsumentp­rodukter, tjänster i samband med begagnatfö­rsäljning och hyra av prylar – ett så kallat hyberavdra­g.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden