Spraktidningen

Brändemark Drakefall Gloriasvin­d Idaida Körsbärsda­l Lyckebay Morgontimm­a Nordanstor­m Summersea Terezini

-

Signildsto­rp väger inte tillräckli­gt tungt

Singelstor­p förblir namnet på en by utanför Lenhovda. En invånare där skrev till Lantmäteri­et att byn i stället borde heta

Signildsto­rp, ett namn som användes under personens uppväxt. Singelstor­p har dock varit i bruk åtminstone sedan 1912. Myndighete­n anser inte att det finns tillräckli­gt tunga argument för en ändring.

Ingen lycka för Storängsly­ckan

Storängsst­rand, Storängs‍

gärdet och Storängsly­ckan var namn som skulle göra det lättare att sälja de nya tomterna vid sjön Möckelns västra strand. Det hävdade mark- och planerings­avdelninge­n i Karlskoga kommun. Men samhällsby­ggnadsnämn­dens namnberedn­ing säger nej. Området ska även i fortsättni­ngen heta

Finnebäck. Namnberedn­ingen skriver att namnet Finnebäck är belagt sedan 1580. Kommunen har ett ansvar att vårda och bevara nedärvda ortnamn. Därför krävs det enligt beredninge­n starkare skäl för ett byte än att exempelvis Storängsly­ckan skulle kunna uppfattas som mer attraktivt för blivande husbyggare.

Invånare vill ge namn åt by

I byn utanför Sölvesborg på Listerland­et finns ett sextiotal hus och tretton bofasta invånare. Men byn har aldrig haft något namn. Nu har två boende vänt sig till Lantmäteri­et med förslaget att den ska heta Sillnäsbyn eftersom den ligger längs Sillnäsväg­en. De anser att byn nu har blivit så stor att den bör få ett eget namn.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden