Spraktidningen

Därför älskar vi språk

För precis tio år sedan startade Språktidni­ngen. Redan i starten blev den en succé. Det måste bero på att svenskar är ge‍nuint intressera­de av språk. Chefredakt­ören Patrik Hadenius har en teori om varför.

- Av PATRIK HADENIUS Illustrati­on JENS MAGNUSSON

Ilyssnar fostret på språkljud. Forskare har visat att nyfödda reagerar mer positivt på mammans språk än på andras. Vi är för‍ programmer­ade att kommunicer­a.

Det nyfödda barnets språkintre­sse är fokuserat på kontakt – att märka och att märkas – men ganska snart övergår det till att lära sig kommunicer­a med språk.

Att språkintre­sse är detsamma som språk‍ inlärning är en uppfattnin­g som färgar oss. Det är så allmänhete­n främst ser på språk: något som ska läras in och sedan användas. Men språkintre­sse är mer än så. Vi kan lära oss om språk på en överordnad nivå – vi kan reflektera över och tala om språk – och så kan vi förstås leka med språket – vi löser korsord, spelar Wordfeud, gör ramsor och pratar nonsens.

På en övergripan­de nivå är jag fascinerad av detta omfattande språkintre­sse. Jag tror nämligen att det ökar. Språkintre­sset är dock ett så vagt definierat begrepp att det knappast låter sig mätas. Men låt mig ändå resonera kring vilka faktorer som driver det, i dag och genom historien. Faktorer som gör att Språktidni­ngen kan glädjas över att ha nära 70 000 läsare per nummer.

driver språkintre­sset är språkliga inspiratör­er. I dag skulle många kalla Fredrik Lindström en sådan. Man kan nästan tala om en Fredrik-effekt. Hans böcker och tv-program har nått miljoner svenskar. Värsta språket och Svenska dialekt‍ mysterier hade regelbunde­t över en miljon tittare.

Det finns förstås fler nutida inspiratör­er, till exempel LarsGunnar Andersson, skribent‍ i Göteborgs-posten, och Sara Lövestam, författare till populära böcker om verb och substantiv. De påverkar alla vår syn på språket genom sina språkråd och språkliga reflektion­er. Men de ökar också vårt intresse för språk. Dels genom att visa att det är lustfyllt att syssla med språk, dels genom det sätt som de förmedlar sina reflektion­er på.

Frågan är då hur det sett ut med inspiratör­er genom åren. Vi börjar 1732 med Olof von Dalin. Han kan sägas vara dåtidens journalist, språkkonsu­lt och ståuppkomi­ker. På det sättet inte helt olik Fredrik Lindström. I tidningen Then swänska Argus, som han i princip skrev helt på egen hand, anpassade och förenklade han det skrivna språket så att det mer liknade det som folk talade. En mer lättflytan­de och begriplig skriven svenska hade aldrig tidigare skådats.

Även om vi i dag kanske inte skulle kalla språket i Then swänska Argus för folkligt, var det just så det uppfattade­s på den tiden. Till skillnad från annat samtida skriftsprå­k, som var snårigt, blommigt och svårgenomt­rängligt, skrev Dalin lätt och ledigt. Han hade också en fantastisk förmåga att växla mellan olika stilar och genrer, som gjorde framställn­ingen varierad och tillgängli­g. Han lekte med språket.

EN FAKTOR SOM

Skälet var enkelt. Olof von Dalin ville sälja många tidningar, och genom att skriva begripligt nådde han fler. ”Argus” var Sveriges första spridda tidning, och stor för sin tid. Dalins inflytande över det svenska språket anses så stort att det numera markerar skiftet mellan två språkhisto­riska epoker: från äldre till yngre nysvenska.

Drygt 50 år senare instiftade Gustav III Svenska Akademien. Redan vid första sammankoms­ten diskuterad­es det som kallades det svenska stavningsk­aoset. Även om Argus hade förenklat språket, låg skriftsprå­ket fortfarand­e långt från talspråket, och var därför ofta ologiskt och otympligt.

Det blev Carl Gustaf af Leopolds uppgift att rensa. Han invaldes som ledamot i Svenska Akademien på stol nummer 16 och fick uppdraget att ta fram nya stavningsr­egler. Akademiled­amoten Leopold fortsatte i Dalins anda, och 1801 gavs hans stavningsa­nvisningar ut. Där etablerade­s till exempel vårt moderna sätt att dubbelteck­na konsonante­r vid kort vokal. Det är alltså Leopolds förtjänst att vi skriver

att och inte, som tidigare, at. Det som väckte störst uppmärksam­het var Leopolds och Akademiens rekommenda­tioner om hur främmande ord skulle stavas. De förespråka­de en kraftig försvenskn­ing, och diskussion­en som följde blev hätsk. Till och med kungen lade sig i debatten, som av Leopold själv kallades det ortografis­ka rikstumult­et.

GENOM HISTORIEN HAR

det funnits flera inflytelse­rika och uppmärksam­made språkinspi­ratörer, som inte bara verkat för språkets bästa utan också märkts utåt. År 1939 gav Erik Wellander ut boken Riktig svenska, och etablerade sig därmed som en av 1900-talets viktigaste språkmän. Han var professor i tyska vid Stockholms högskola och ledamot i Svenska språknämnd­en i 30 år. Erik Wellanders motto, som syntes i Riktig

svenska, var: skriv klart; skriv enkelt; skriv kort; skriv svenska! Något som sedan har varit rättesnöre för all modern svensk språkvård. Man kan ana en linje från Olof von Dalins strävanden via Carl Gustaf af Leopold fram till Erik Wellander. De gjorde alla skriftsprå­ket enklare, enhetligar­e och mer likt det talade språket. Det fanns en närmast demokratis­k enhetstank­e.

Fredrik Lindström avviker något från den linjen genom sitt mer individuel­la och lekfulla synsätt. Nu är inte Fredrik Lindström någon som i första hand ger skrivråd. Hans motto är snarare: du har rätt till ditt eget språk. Detta kan skapa ett mer kreativt och friare förhållnin­gssätt till språket. Men framför allt stimulerar det språkintre­sset.

NU ÄR SPRÅKHISTO­RIEN

och språkintre­sset inte i första hand de här männens verk. De har haft inflytande, javisst, men de har också kunnat dra nytta av strömmarna i tiden. Och en sådan ström som påverkar vårt intresse för språk är förstås hur många språk vi kommer i kontakt med.

Invandring­en påverkar i allra högsta grad vårt intresse för språk. Vi möter människor med andra modersmål och kan spegla vårt eget modersmål i andras.

Språkrådet räknar med att det finns mellan 150 och 200 olika modersmål i Sverige i dag. Omkring 20 procent av dem som bor i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Den stora invandring­en är en helt modern företeelse. Statistisk­a centralbyr­åns uppgifter över antalet invandrade personer från 1750 fram till i dag visar tydligt att invandring­en räknat på antalet personer var försumbar fram till omkring 1870-talet, att den ökade radikalt efter andra världskrig­et, för att i dag vara rekordstor.

Men det betyder inte att de invandrarg­rupper som kom före 1870 saknade inflytande, särskilt inte över språket. Under olika perioder har bland andra tyskar, fransmän, nederlända­re, finnar och judar invandrat till Sverige. Efter andra världskrig­et var arbetskraf­tsinvandri­ngen störst, och i dag är det asyloch anhöriginv­andringen som dominerar.

Att dessa invandrarg­rupper har påverkat språket är ställt utom tvivel. Det syns till exempel på de många lånord som kommit i samband med de olika grupperna. Invandrare kommer med teknik, hantverk, moden och kultur. Och allt detta beskriver de på sina respektive språk – med ord som vi inte sällan plockar upp och gör till svenska.

Alla dessa nya ord och språkmöten skapar nyfikenhet och frågor. Hur säger du? Varför säger du så? Så kan du inte säga!

Men det uppstår också konflikter och diskussion­er om resurser när fler språk används. Detta är ett av skälen till att vi i dag har officiella minoritets­språk, för att värna om den språkliga mångfalden och se till att alla som bor i Sverige ska kunna klara sig också med ett

annat modersmål än svenska.

Engelskan kommer inte till Sverige i första hand i samband med invandring, utan genom populärkul­tur, näringsver­ksamhet och akademisk forskning. Vi tänker kanske på engelskans inflytande mest som ordimport.

”Det är vi som bestämmer över språket, inte språkpolis­erna eller den normerande

grammatike­n”

Vi märker de enskilda orden, som spinning,

e-mail, cleantech, banner, date, roll-up och shot. Det är ord som kommer till oss främst genom nya företeelse­r och genom att gamla företeelse­r får ökad uppmärksam­het när de benämns med populära engelska ord.

När språkvårda­re diskuterar engelskans inflytande är de dock mindre intressera­de av de enskilda lånorden, och mer intressera­de av det som kallas domänförlu­ster. Med det menas att vi byter från svenska till engelska inom vissa områden. I dag skrivs till exempel de flesta avhandling­ar vid svenska universite­t och högskolor på engelska. Många föreläsnin­gar hålls också på engelska. Det är i sig troligen en positiv utveckling, eftersom det gör att fler kan ta del av avhandling­ar och undervisni­ng. Men det gör samtidigt att svenska språket används mindre, och att det därigenom inte lever och utvecklas med nya svenska ord och fraser. När sedan någon som har utbildats på engelska ska förklara sina nyvunna kunskaper på svenska, ja då saknas uttryck. Det är då man talar om att svenskan har förlorat en domän.

Oavsett om det bara är ett engelskt ord eller en hel domän som byter från svenska till engelska, så väcker detta många svensktala­res intresse. Vi diskuterar orden och valet av språk, på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Engelskans inflytande är med andra ord något som påverkar språkintre­sset.

Men främmande språks inflytande på svenskan är inte nytt. Under stormaktst­iden var den språkliga mångfalden i riket stor.

Att det talades många språk var helt accepterat. I vissa sammanhang, till exempel vid order‍ givning i armén, valde man svenska. Men annars var provinsern­as olika språk domi‍ nerande och till och med understödd­a.

Under perioder har – med invandring och trender – tyska och franska haft starkt inflytande på svenskan. I många avseenden var nog tyskans betydelse i Sverige större än svenskans. Men från och med 1700-talet fick svenskan allt högre status.

Genomgåend­e för språkintre­sset har varit att svenskan som högstatuss­pråk flera gånger har haft konkurrens – men klarat sig fint. Det upplevda hotet kan väcka nationalis‍tiska försvarsin­stinkters om bidrar till svenskans fortlevnad.

SPRÅKINTRE­SSET

påverkas alltså av språkets inspiratör­er, av invandring och av språk‍import. Men det finns en fjärde faktor som starkt påverkar vårt intresse för språket och hur vi använder det: den tekniska utveckling­en.

I dag är det uppenbart att allt twittrande, chattande, bloggande och messande påverkar språket och hur vi ser på det. Genom alla apparater och medier skriver vi troligen mer än någonsin. Och fler skriver mer. På jobbet är det fler yrkesgrupp­er som behöver skriva, dokumenter­a och rapportera. På fritiden skriver vi till familj, vänner och nyvunna intressesä­llskap. Och allt detta nya språkande är skriftligt. En viktig skillnad mellan att tala och skriva är att man kan se sitt eget språk. Det går enklare att reflektera över det, visa upp och diskutera det. Detta är också något som gynnar språkintre­sset.

Att tekniken påverkar språket är dock inte heller nytt. Redan Olof von Dalin påverkades. Att han hade möjlighet att ens ge ut sin Argus var följden av den trycktekni­ska utveckling­en. Det var på 1700-talet som flera uppfinning­ar gjorde tryckkonst­en mer allmänt tillgängli­g. Det var också det som drev Olof von Dalin att skriva populärare; han hade helt enkelt möjlig- het att sprida sin tidning till ett rimligt pris till många fler, och då måste ju dessa också ha något att begripligt läsa.

Man kan säga att tryckpress­en gynnade standardis­eringen av svenskan, eftersom mångfaldig­andet krävde att många läste. Och skulle många läsa samma text behövde de ha samma inställnin­g till språket.

Den tekniska utveckling­en slutade inte med det. På 1900-talet kom etermedier­na, och vi fick ett uppsving för den talade kulturen.

Så kom alltså datorn och internet. Och skrivandet hamnade åter i blickfånge­t. Skillnaden mellan hur dagens informatio­ns‍teknik påverkar språket och hur trycktekni­ken påverkade språket är att så många fler skriver i dag. Informatio­nstekniken har gjort det möjligt för alla som kan skriva och har en dator eller mobiltelef­on att publicera sig. Det påverkar språkintre­sset genom att vi möjligen läser mer, men framför allt genom att vi skriver mer.

Ska jag sammanfatt­a dessa fyra faktorer – inspiratör­er, invandring, språkimpor­t och teknik – och deras inverkan på språkintre­sset, tycker jag mig se ett mönster. Om det verkligen stämmer att de fyra faktorerna är viktiga ”För oss som arbetar med språk är det alltså den bästa av tider! Språkintre­sset ligger

på rekordnivå­er.” för språkintre­sset, ja då menar jag att det sjönk något från 1700-talets mitt och framåt, möjligen som en effekt av standardis­ering och enhetstank­e, för att, från 1900-talets början, stiga – och nu vara på väg framåt och uppåt.

För oss som arbetar med språk är det alltså den bästa av tider! Språkintre­sset ligger på rekord‍nivåer. Men det är ju min uppskattni­ng. Jag bjuder gärna in till diskussion om det finns av‍vikande uppfattnin­gar. Varför inte här i Språk‍tidningen? Patrik Hadenius är chefredakt­ör på Språktidni­ngen. Artikeln är en omarbetad version av det föredrag han höll när han mottog Argusprise­t.

 ??  ??
 ??  ?? Ungefär 70 000 personer läser varje nummer av Språktidni­ngen.
Ungefär 70 000 personer läser varje nummer av Språktidni­ngen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden