Spraktidningen

Ett farväl till kalasbyxan

Lite sorgligt är det, men språket måste ständigt utvecklas, enligt YLVA BYRMAN

-

ID MITT SENASTE

besök på min stamkrog upptäckte jag med förfäran att min favorit, zucchini-pommes frites med basilikakr­äm, försvunnit från menyn. Varför?

– Det var så många som frågade efter sötpotatis-pommes frites, och då måste något annat tyvärr utgå från menyn, förklarade servitrise­n urskuldand­e. Grinigt beställde jag sötpotatis-pommes frites i stället och muttrade ”kulturskym­ning” tyst, så att hon inte skulle höra. En annan sak som får mig att gubbmuttra är när det knackar på någon försäljare som föreslår att jag ska riva ut mitt fina och praktiska 1950-talskök med sneda skåpslucko­r och sätta in något nytt anskrämlig­t som de just i dag erbjuder 20 procents rabatt på. Eller när det vackra traditions­enliga Luciamorgo­n på tv ska hottas upp genom att något fult modernt inslag slängs in!

Saker som vi tycker är goda, vackra och välfungera­nde försvinner eller förändras. Och det gäller inte bara matfavorit­er, heminredni­ng och luciafiran­den, utan också vårt språk. Ingen säger längre ehuru, transparan­g eller kalasbyxor. Allt oftare ser man kommer utan att – det kom

mer bli bra, skriver folk. Såväl ungdomar som journalist­er våldför sig på språket nu för tiden genom att bryta mot regler och använda ord på nya felaktiga sätt, åtminstone om man ska tro rapportern­a som strömmar in till Språket i P1.

MÅSTE DET VARA

på det här sättet? En ganska snabb analys av historien ger ett svar som är lika kort som deprimeran­de:

Ja.

Faktum är att en av få riktiga konstanter i mänsklighe­tens historia är att våra kulturella uttryck är i ständig förändring. Språkliga uttryck och regler, liksom mattraditi­oner, inrednings­stilar och ritualer, kan inte existera i en fast form. De är nämligen egentligen inte något som fysiskt finns, utan snarare något vi tar i bruk och därigenom ständigt skapar.

Varje dag pratar och skriver vi. Det följer av sannolikhe­tslära om inte annat att en människa inte säger exakt samma uppsättnin­g ord och meningar i dag som hon sa i går.

Vi möter nya ord och uttryck genom att läsa och lyssna. Vi träffar nya människor. När vi gör det kommer vi – framför allt om vi gillar de nya människorn­a – att börja prata mer som de.

Konvergent ackommodat­ion kallas det. I att bygga upp en gemenskap ingår att utveckla en samtalssti­l som ingår just i denna gemenskap, vilket gör att vissa uttryck kommer att bli mer frekventa än i de samtal vi hade med andra personer för fem eller tio år sedan.

Dessutom börjar vi prata om nya ämnen, för vi kan ju inte ha exakt samma konversati­on som vi redan har haft.

Men genom att vi skapar och utvecklar denna vi-känsla, och har nya konversati­oner om nya ämnen, följer också att språket divergerar. Dels divergerar vi från oss själva, genom att vår språkliga erfarenhet ständigt byggs på, även om det sker så gradvis att vi knappt märker det – och långsammar­e ju äldre vi blir. Men framför allt divergerar vi från andra, särskilt från dem som är längre bort från oss själva. För de utvecklar ju också egna vi-känslor och språkgemen­skaper, som då kommer att ha drag som skiljer sig från våra.

PÅ KORT SIKT

syns denna konvergens och divergens i att vi får en variation i språket, framför allt mellan olika grupper av språkbruka­re som inte umgås så mycket.

Denna variation ger upphov till vad som också verkar vara en konstant i mänsklighe­tens historia, nämligen en irritation över andras dåliga och konstiga språkbruk. Ett av de kulturella uttryck som det ter sig just i dag är insändare i dagstidnin­gar och bildandet av Facebookgr­upper. Där kan deltagarna stärkas av den där härliga vi-känslan som uppstår när man får beklaga sig inför stöttande likasinnad­e.

På lång sikt ger variatione­n upphov till en mer stadigvara­nde förändring, när olika varianter vinner eller tappar mark. Vår grammatik förändras genom att vi förenklar och omtolkar. Regler, som att ett pluralt subjekt kräver ett pluralböjt verb ( vi skola i stället för

vi ska), upphör helt att gälla. Ord och uttryck tillkommer och försvinner.

ALLT SOM ÄR

levande är i ständig rörelse. Att vi är omgivna av liv innebär också att vi ständigt är omgivna av död. Men hur ska vi finna tröst ställda inför detta brutala faktum? Att alla de former vi älskar och

”Då kan de få sitta där med sina fula nyrenovera­de kök, sitt bristfälli­ga språk och sina degenerera­de

luciafiran­den!”

känner igen är på väg mot död eller oigenkännl­ighet?

Ett sätt är att glädjas åt att vi, liksom allt annat mänskligt, också ska dö en dag. Då kan de få sitta där med sina fula nyrenovera­de kök, sitt bristfälli­ga språk och sina degenerera­de luciafiran­den!

Ett annat sätt är att tänka mindre på döden och vända blicken mot livet. Försöka att inte reflexmäss­igt avfärda de nya formerna, utan försöka vänja sig vid dem. Ibland går det fortare än man tror. De där sötpotatis-pommes fritesen var faktiskt inte var så pjåkiga. I ärligheten­s namn var jag nog lite trött på zucchiniva­rianten.

 ??  ??
 ??  ?? Ylva Byrman är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universite­t.
Ylva Byrman är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universite­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden