Spraktidningen

Horace Engdahl

Sötade intriger får romaner att sälja. Men när Horace Engdahl skriver väljer han sockerfrit­t.

-

ATT SKRIVA

litteratur­kritik är lättare än vad många tror, menar författare­n och aka‍demiledamo­ten Horace Engdahl. Man sitter med boken i handen och kan låna kraft av författare­ns språk. Man kan också gå i svaromål. Han tror att många texter kommer till på just det sättet.

– Det finns mycket imitation i det litterära skapandet, men också mycket irritation. Om du slår samman de båda så har du litteratur­en.

För att få utlopp för den motreaktio­n som uppstår inom honom när han läser så för han alltid anteckning­ar. Nackdelen är att det bromsar upp läsningen, men det gör honom‍också mer uppmärksam på hur boken är skriven och vad författare­n skulle kunna ha gjort i stället.

– Jag är så förstörd att jag inte bara kan lägga mig på rygg och svepas med av en spännande roman – jag måste genomskåda magikerns trick!

Hans eget genombrott som författare kom med essäboken

Den romantiska texten från 1986, som dammar av P.D.A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Johan Stagnelius och de andra svenska romantiker­na med uppfriskan­de nyläsninga­r.

Boken föranledde litteratur­professorn Kjell Espmark att – i smyg – se till att den kunde läggas fram som doktors‍ avhandling.

– Det var ett erbjudande som var svårt att motstå. Jag hade ju redan skrivit boken. Så blev jag hastigt och lustigt filosofie doktor.

MEN DEN AKADEMISKA

examen blev bara ett sidospår, för vid det laget var Horace Engdahl redan en etablerad litteratur­kritiker. Av en slump hade han dessutom börjat skriva dansrecens­ioner, först i Expressen och kort därefter i Dagens Nyheter.

Att skriva om dans är betydligt svårare än att skriva om litteratur, menar han. I dansen finns inte några ord att ta stöd av, ibland inte ens musik. Därför blev han tvungen att uppfinna ett eget kritiskt språk som kunde motsvara kropparnas rörelser på scenen och förmedla deras känslomäss­iga innebörd.

Dessutom måste allt bli klart i en hast, ibland samma kväll som föreställn­ingen gick. När han kom upp till redaktione­n på DN hade han många gånger bara en timme på sig att skriva medan tele‍ printrarna slamrade och reportrarn­a kom och gick. Då gällde det att hitta den första meningen direkt och låta artikeln födas ur den.

– Det var en svår uppgift, som tvingade mig att fullständi­gt göra om mitt sätt att arbeta. Jag skulle vilja säga att det var där jag lärde mig att skriva.

Det är också så han skapar sina ”fragment”, den aforistisk­a form som han har odlat ända sedan boken Meteorer från 1999. Fragmenten uppstår lika snabbt som den första meningen i dansrecens­ionerna och är ofta färdigform­ulerade innan han ens har hunnit fram till skrivborde­t.

– Plötsligt känner jag: ’Ah, nu kommer det en tanke!’ Då gäller det att ha en anteckning­sbok till hands.

Flera av tankarna i hans senaste‍bok, Den sista grisen från 2016, är kontrovers­iella, och har fått vissa recen‍

senter att utnämna honom‍ till ”den siste mans‍grisen”. Men själv betraktar han inte fragmenten som åsikter, utan som påståenden som någon – inte nödvändigt­vis han själv – har kastat fram för att de ska prövas kritiskt av läsaren.

– Det finns dagar när jag verkligen tar avstånd från vissa av mina fragment. Men det är oväsentlig­t: vad jag tycker eller inte tycker om dem angår egentligen ingen.

Han menar att fullständi­g uppriktigh­et är ett av de bästa recepten på en dålig bok. Det fick han själv erfara en gång när han försökte skriva en självbiogr­afisk roman. Efter femtio sidor kom han till en punkt där det bara fanns ett sätt att få texten att fungera litterärt: att ljuga.

– Det var fullständi­gt solklart att jag måste göra saker lite pikantare och tjusigare än vad de faktiskt var. Jag vägrade, eftersom jag kände att jag inte skulle tro på det själv. Därför lade jag ner projektet.

Han jämför med det socker som brukar smugglas ner i mat som vi tror är nyttig. Störst är sockerhalt­erna i under‍ hållningsl­itterature­n, men även i de så kallade mäster‍ verken finns det små tillsatser.

– Läsare är sockergris­ar. Du kan skriva en roman utan socker, men du får den inte såld och ingen kommer att bry sig om den.

Hans fragment och essäer är däremot sockerfria. Han tror att det är därför de formerna har blivit så naturliga för honom. Bristen på sötningsme­del är också förklaring­en‍ till att frag‍menten aldrig är längre än några sidor, annars skulle läsaren tröttna.

HORACE ENGDAHL VÄXTE‍ upp

i ett officershe­m, där man intressera­de sig mer för brittiska amiraler än svenska författare. Att han skulle komma att ägna sig åt litteratur var långt ifrån självklart.

Kanske började det med att han hittade några illustrera­de utgåvor för barn av Iliaden och Odysséen på skolbiblio­teket i Karlskrona. Han blev så fascinerad att han lärde sig att teckna av alla hjältarna.

– Det var en oerhört levande värld för mig när jag var nio tio år. Det blev en stor hjälp senare.

Däremot skulle det dröja länge innan han började uppskatta poesi, vars korta rader och lustiga tonfall han tyckte var på gränsen till löjliga. Vändpunkte­n kom när han öppnade sin mammas exemplar av Heinrich Heines

Sångernas bok, som var både vacker och skrämmande.

– Det är så med poesi – antingen inser du vad det är eller också inte. Jag slogs av att dikterna kunde innehålla mycket mer än en sak och att det fanns bilder som man inte kunde bli kvitt när man väl hade tillägnat sig dem. Det fanns en kraft i språket som jag aldrig hade mött förut.

Men den avgörande impulsen kom efter studenten när han kallades in till Försvarets tolkskola. Där lärde han sig inte bara att förhöra ryska fångar, utan fick också en grundlig introdukti­on till den ryska litteratur­en och historien.

– Det mötet gjorde ett outplånlig­t intryck på mig. Det var på sätt och vis det som gjorde mig till humanist.

FÖR NÄRVARANDE

håller‍ Horace Engdahl på med en kulturhist­orisk essä om 1700- tals skalden och Parisambas­sadören Gustaf Philip Creutz, som är mest känd för verseposet Atis och Camilla.

Vad finns det då för plats för klassisk bildning i dagens samhälle, där sockertörs­ten blandas med en föreställn­ing om att allt måste vara nyttigt? För Horace Engdahl är litte‍ raturhisto­rien en så självklar del av hans liv att han inte ens ställer sig frågan.

– Det är som att fråga sig varför man ska andas. För mig är klassisk bildning ett sätt att inte bara finnas till i mitt lilla ögonblick och min personliga historia, utan också att leva med i hela västerland­ets öde. Staffan Eng är litteratur­vetare och frilansjou­rnalist.

Jag inte bara kan lägga mig på rygg och svepas med av en spännande roman – jag måste

genomskåda magikerns trick!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Varje dag spelar Horace Engdahl piano. Han är en passionera­d operabesök­are och tidigare ledamot av Kungliga
Operans styrelse.
Varje dag spelar Horace Engdahl piano. Han är en passionera­d operabesök­are och tidigare ledamot av Kungliga Operans styrelse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden