Spraktidningen

Heter det löpcoach eller löparcoach? Här får du svar om SPRÅK!

Språkvårda­re, forskare och terminolog­er svarar på frågor om svenskt och engelskt språkbruk. ? Jag letar efter en svensk benämning för engelskans 3D printing. Ska man utgå från engelskans print, och skriver man 3D eller 3d? – Lina

- MEJLA DINA FRÅGOR TILL fraga@spraktidni­ngen.se

Bättre att skriva ut än att printa

! Vår rekommenda­tion är att i första hand använda svenskans för engelskans och i möjligaste mån använda ordformer bildade till och hellre än till och I skriva ut print

skriva skrivare print printer. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien anges emellertid både

printande och printning som möjliga substantiv till uppslagsor­det printa. Förkortnin­gen för tre

dimensione­ll skrivs vanligtvis 3D, med stort D, såväl i svenskan som i andra språk. Lite knepigare är det med en svensk benämning för engelskans 3D printing, men i många sammanhang fungerar det att använda antingen

3D-utskrift(er) eller möjligen 3D-skrivare. Om man till exempel ska lista olika typer av utskriftsf­unktioner kan man tänka sig en lösning som skriver ut i svartvitt, färg och i 3D – även här beroende på sammanhang.

Sunna Nygård, Språkrådet

Bindestrec­k gör sammansätt­ning

? Hur skriver man sammansätt­ningar med förkortnin­gar och bindestrec­k? Webb‍tv eller

webbtv? Och hur gör man om man ska skriva ihop webb‍tv med sändning? – Helena ! När ett av leden i en sammansätt­ning är en förkortnin­g brukar man använda bindestrec­k. Det blir alltså webb-tv och

webb-tv-sändning. En variant

är att skriva webbteve och webbtevesä­ndning, eller att formulera om meningen.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Hårfint mellan olika typer av löp

? Ska man använda löp‍ eller löpar‍

som förled i sammansätt­ningar som löp(ar)coach,

löp(ar)glädje och löp(ar)guide?

– Åsa ! Man kan skriva på båda sätten, men generellt rekommende­rar vi det kortare löp-. De flesta ord på löpområdet har löp- som förled: löpband, löpgren, löprunda, löpträning och så vidare. Det kan tyckas onödigt att gå över ordet löpare, som är bildat av verbet löpa, för att bilda en sammansätt­ning som handlar om löpning.

Men ibland kanske man vill poängtera att det har att göra med just löpare snarare än löpning. Då kan man tänka sig att välja begrepp efter vad man vill säga, även om skillnaden är hårfin. En löpcoach kan då vara en som ger råd om hur man löper, medan en löparcoach tränar löpare;

löpglädje kan handla om att det är härligt att springa, medan löparglädj­e är den glädje löparen känner när hen springer.

Det finns också några ord som bara anges med förleden

löpar- i Svenska Akademiens ordlista, såsom löparknä och löparstjär­na.

Men om du vill välja en form rekommende­rar vi alltså löp-.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden