Spraktidningen

En klassiker är oftast gemen

-

? Hur skriver man idrottsutm­aningen en

svensk klassiker, även kallad klassikern, med versalt

eller gement k? – Pierre

! Vanligtvis används

en svensk klassiker

som en beskrivand­e benämning för ’kombinatio­nen av fyra stora svenska långlopp’ och skrivs därför med genomgåend­e gemener.

I speciella sammanhang kan denna benämning också fungera som namn, till exempel som benämning på bolaget som administre­rar arrangeman­gen kring de nämnda tävlingarn­a. I synnerhet för dem som arrangerar tävlingarn­a fungerar ofta också den övergripan­de benämninge­n för tävlingarn­a som ett namn. Det skrivs då ofta med stor bokstav på alla led: En Svensk

Klassiker. Kortformen klassikern bör i regel skrivas med liten bokstav, eftersom det oftast fungerar som beskrivand­e benämning. Valet mellan stor och liten bokstav beror alltså på det enskilda sammanhang­et, som får avgöra om benämninge­n används som namn eller inte.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden