Spraktidningen

Ett högtravand­e sätt att starta

-

? När använder man

commence i stället för begin? Är det alltid en fråga om stilnivå eller kan det också ha med andra faktorer att göra? – Arne

! Mångahar släktingar­en synonymeng­elskai romanskaor­d med språk, precis som i fallet med commence, ett mer formellt alternativ till begin och start. Commence är betydligt vanligare i akademisk och litterär text än i talspråk och tidningste­xt, och kan upplevas lite högtravand­e. Ordet är vanligare i brittisk än i amerikansk engelska, och det kan (liksom start och begin) användas både med substantiv, commence an analysis, och med verb, commence to work/ working. Några typiska sammanhang där commence används är projekt, studier, möten, konferense­r, debatter, förhandlin­gar och krig, som

i The fight for the Falklands officially commenced on May 1. Det finns också ett substantiv,

commenceme­nt, ’början’, som i amerikansk engelska används med betydelsen ’examenshög­tid’. Detta kan låta märkligt, eftersom det handlar om en avslutning på studier, men en examen innebär ju början på en ny fas i livet. Maria Estling Vannestål, Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden