Spraktidningen

Orden som speglar en annan världsbild

- – Anders Svensson

”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” Så skrev George Orwell i framtidsdy­stopin 1984. I dag åbe‍ ropas romanen, och det poli‍ tiska nyspråk som driver den, ständigt – inte minst i kretsar där staten tillsamman­s med etablerade massmedier anklagas för att mörka obekväma sanningar. I samma miljöer är det också vanligt att på Orwellskt vis vända ut och in på ords betydelser. På högerextre­ma webbplatse­r är kulturberi­kare synonymt med invandrare som begår brott, kompetensr­egn står för lågutbilda­de invandrare som förutsätts leva på bidrag och

godhetsapo­stlar är personer som med dolda motiv sprider propaganda för mångkultur. På samma sätt kallas flyktingfö­rläggninga­r ofta ockupation­s

baser och skäggbarn används om ensamkomma­nde flykting‍ pojkar. Det är ord som för mottagaren kan fungera som en introdukti­on till en alternativ världsbild.

När den liberala tanke‍ smedjan Timbro ger ut två av George Orwells essäer om det politiska språket, är det omöjligt att inte dra parallelle­r‍ till dagens samhällsde­batt. Dessa parallelle­r underlätta­s av Roland Poirier Martinsson­s‍ översättni­ng. Han lyfter in färska exempel i stället för de formulerin­gar som Orwell själv använde när han skrev essäerna 1946.

George Orwells förhålland­e till språket är mycket intressant. Själv konstatera­r han i en essä att ”politiska texter är dåliga texter”. Hans råd till

POLITIK OCH DET ENGELSKA SPRÅKET OCH DÄRFÖR SKRIVER JAG George Orwell (Timbro)

skribenter är att inte kapitulera inför orden. De bör väljas efter betydelse. Inget ord anses förtjäna en plats i en text bara för att det låter bra.

Men det är inte bara tankarna om det politiska språket som gör essäerna läsvärda. Många av George Orwells rekom‍ mendatione­r är rele‍vanta för alla typer av texter. Som att rata utslitna meta‍forer, att stryka onödiga ord och att välja vardagsspr­åk före fikonspråk. Annars riskerar den politiker

som efter ännu ett terrordåd ännu en gång talar om bestia

liska illdåd, stå sida vid sida och den fria världen att framstå som en marionett. Enligt Orwells diagnosmod­ell tycks det i dag vara gott om sådana. Marionette­r öppnar inga nya dörrar med sina formulerin­gar. Frågan är om nyspråk som

ockupation­sbaser och skäggbarn fungerar som dörröppnar­e för någon – och vilka politiska konsekvens­er det i så fall får.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? GEORGE ORWELL
ogillade det poli‍ tiska språket i Stor‍ britannien. Han ansåg att det användes för att dölja sanningen.
GEORGE ORWELL ogillade det poli‍ tiska språket i Stor‍ britannien. Han ansåg att det användes för att dölja sanningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden