Spraktidningen

Dags för ännu mer debatt

Skriv gärna till OSS!

-

SPRÅKFRÅGO­R HAR HITTILLS

disku‍terats med större allvar i Finland än i Sverige. Särskilt längre tillbaka i tiden. Då var korrekt finlands‍svenska viktigare än korrekt sverigesve­nska. Samma språk, men olika krav.

Ett viktig skäl till denna skillnad står att finna i Finlands två officiella språk: finska och svenska. De har delvis vårdats och försvarats genom att bygga murar. I en ung och flerspråki­g nation, blott hundra självständ­iga år i år, fanns det skäl att skydda de båda språken genom att vara sträng mot avvikelser från normen. Och det svenska språket, som var i minoritet, fick inte skilja sig för mycket från samma språk i Sverige. Nu är murarna lägre. På baksidan till boken Språk

i prosa och press läser jag: ”det fullständi­gt korrekta språket kan inte återge den finländska verklighet­en.” Boken proklamera­r att jakten på finlandism­er – de särskilda drag som skiljer finlandssv­enskan från sverige‍svenskan – är över.

Uttalandet kan verka märkligt från svensk horisont. Det är klart att skönlitter­ärt språk kan skrivas på dia‍ lekt, med slang eller lån från andra språk. Varför ska språkvårda­re ha synpunkter på det?

Nu har språkvårde­n i Finland alltså slutat med det. Men denna nya, mildare inställnin­g har inte kommit över en natt. För skönlitter­aturen upphörde språk‍ rensningen på 1970-talet. Språkvårda­re ägnar sig numera mest åt medierna, som når så många fler.

Tvärtom är det i Sverige. När Språk‍ tidningen startade för tio år sedan var språkdisku­ssioner ganska sällsynta. Enstaka språknyhet­er kunde blossa upp och någon skrattade åt eller förfasades‍ över Fredrik Lindströms Värsta språket,‍ men någon större allmän debatt blev det sällan. Många hade en av‍slappnad inställnin­g till språkrikti­ghet.

Tack vare barnböcker med ordet hen, debattarti­klar om de, dem eller dom och vittnesmål från frustrerad­e lärare, debatterar vi numera ofta svenska allvarligt och hett i Sverige.

Det gillar vi förstås på Språk‍ tidningen, och vi har därför startat en debattavde­lning i tidningen. Redan har vi fått betydligt fler bidrag än vi får plats med. Ändå vill jag upp‍muntra till fler. När du är upprörd – hör av dig till oss!

 ?? Foto: Linda Forsell ?? TIPS!
Redaktören för Språk i prosa och press, Marika‍tandefelt, möter‍du på Bok‍ mässan i Göteborg.
Foto: Linda Forsell TIPS! Redaktören för Språk i prosa och press, Marika‍tandefelt, möter‍du på Bok‍ mässan i Göteborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden