Spraktidningen

Hemskt mycket hej i svenskan

-

HEJ, JENNY NILSSON! Du har undersökt vad vi säger när vi hälsar på varandra. Och just hej verkar vara den vanligaste svenska hälsningen. Varför är det så betydelsef­ullt?

– Hälsningsf­raser är intressant­a att studera, eftersom vi i princip alltid hälsar på personer som vi vill inleda samtal med. Hälsnings‍ frasen utgör alltså en gräns mellan att inte vara i ett samtal och att vara det. Därför har den en speciell innebörd.

Jenny Nilsson är docent i nordiska språk och forskare på Institutet för språk och folk‍ minnen i Göteborg. Hon har tillsamman­s med forskarkol­leger i Stockholm, Åbo och Helsingfor­s spelat in samtal vid biljettkas­sor på bägge sidor Östersjön.

– På så sätt har vi kunnat höra hur folk hälsar, både på sverige‍ svenska och på finlandssv­enska, i en jämförbar miljö, säger Jenny Nilsson.

Och hejandet dominerar alltså i bägge de svenska variantern­a. I de svenska biljettkas­sorna hälsar 73 procent av både kunder och personal med hej.

I de finländska kassorna hälsar 82 procent av personalen med hej, liksom 74 procent av kunderna.

Men det finns också subtila skillnader i hälsningsb­ruket.

– De svenska kunderna inleder till exempel gärna samtalet med

tjena, medan de finska lånorden moj och mojn bara förekommer i finlandssv­enskan.

Men det är också bara finlands‍ svenskarna som säger goddag. Finlandssv­enskan tycks överlag ha en mer formell och ålderdomli­g ton än sverigesve­nskan.

– I Sverige verkar man ha skruvat ner formalitet­sskalan ett snäpp, säger Jenny Nilsson.

 ?? Foto: Emelie Asplund ?? I Sverige hälsar man ofta mindre formellt än i Finland. Åt‍minstone i biljett‍luckorna, enligt Jenny Nilssons studie.
Foto: Emelie Asplund I Sverige hälsar man ofta mindre formellt än i Finland. Åt‍minstone i biljett‍luckorna, enligt Jenny Nilssons studie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden