Spraktidningen

Voff! Vilken spännande bok

En hund i rummet kan göra barn till bättre läsare – men det krävs särskild kunskap för att en jycke ska bli litteratur­älskare.

- Av HELENE EHRIANDER Foto ANNIKA AF KLERCKER

När bokhunden Bella anländer till sitt arbete är skolgården full av barn. Men de vet att de inte får klappa henne när hon arbetar och har sitt tjänstetec­ken på. Barnen håller lite avstånd och tittar längtansfu­llt:

– Jag hoppas att det snart blir min tur att läsa för Bella, säger en pojke.

Bella går stolt med svansen på topp rakt mot den ingång som leder till ”bokhundsru­mmet”.

När första barnet för dagen knackar på dörren viftar Bella spänt på svansen. När de hälsat sätter sig flickan i soffan och säger att i dag vill hon att Bella ska ligga i hennes knä.

Med sig på jobbet har Bella en hundförare, som nu styr hunden till flickan med hjälp av hand‍tecken. Flickan stryker över de mjuka öro‍ nen och berättar för Bella att hon har längtat efter lässtunden och att det är bästa dagen på hela veckan när hon får läsa för henne.

FLICKAN HAR TIDIGARE läst om barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren, och hon säger att Bella tyckte bäst om kapitlet när Olle fick hunden Svipp, för hon tycker det är roligast att höra berättelse­r om andra hundar.

– Svipp fick det bra, precis som du Bella, säger hon, och Bella ger ifrån sig små belåtna ljud till svar.

Hundförare­n visar en annan bok, Mimmi och valpen av Ann Gomér, och berättar att den också handlar om en hund som först inte har det så bra och att den är väl‍ digt spännande. Flickan sträcker sig efter boken och visar den för Bella, som tittar på omslaget. Och så börjar flickan läsa högt. När hon fastnar på ett svårt ord puffar Bella uppmuntran­de på henne med nosen och hund‍föraren går in och ”tolkar” hunden: ”Bella säger att hon inte vet vad det ordet bety‍ der. Ska vi hjälpas åt att förklara det för henne?” Flickan bortser från att rösten kommer från hundförare­n och vänder sig i stället direkt mot hunden och förklarar det svåra ordet.

Ibland går hundförare­n in och pratar tillsamman­s med barnet om texten: ”Bella förstod inte om det var en snäll eller elak person, kan du berätta det för henne?”

Ibland gör barnet sig också till tolk för hunden och säger exem‍ pelvis att ”Bella tycker att jag läser bra” eller ”Bella tycker nog att det är en läskig bok”. Barnen kan genom denna metod få känna sig duktiga och ansvars‍tagande. I alla lägen är de ju bättre läsare än bokhunden ...

DETTA RÖR SIG alltså om en metod som syftar till att förbättra läskunnigh­et och språkutvec­kling – och att uppmuntra till läslust – genom att låta barn öva högläsning för särskilt utbildade hundar.

Författare­n Rose Lagercrant­z har sagt att den bästa högläs‍ ningen är när ”två hjärtan klappar i takt”. Läsglädje smittar, och läs‍ stunden ska inte bara vara lästräning utan också ett tillfälle att dela en läsuppleve­lse, att skratta tillsamman­s och att sam‍ tala om frågor som uppkommer.

Astrid Lindgren är förebilden för vårt projekt, som heter just ”Bokhunden och Astrid Lind‍ gren”. För oss är hon den bästa förebild man kan tänka sig vad gäller litteratur och läsning. Astrid Lindgrens humanistis­ka och demokratis­ka värderinga­r utgör också grund‍pelare i projektet – hon talade i hela sin livsgärnin­g för dem som inte själva kan göra sin röst hörd: barnen och djuren.

Metoden med bokhundar skapar förväntan inför läsövninga­rna. Hunden motiverar läsningen samtidigt som den skapar trygg‍ het. Hundförare­n kan med hjälp av hunden medverka till en djupare förståelse av texter, och situatione­n‍hjälper till att associe‍ ra läsning med positiva känslor.

En lässtund varar i cirka tjugo minuter. Efter det måste hunden få en paus innan nästa barn kommer. En hund orkar i genomsnitt med tre lässtunder två eller högst tre dagar i veckan. HUNDARNA MÅSTE VARA särskilt tränade. Det räcker inte med att hunden kan ligga stilla och att den gillar att bli klappad.

En bokhund är en tjänstehun­d som ska kunna en mängd olika moment i skilda miljöer innan den får gå ut och arbeta. Hunden ska vara aktiv medan barnet läser, den ska exempelvis kunna titta i boken, placeras på olika sätt i förhålland­e till barnet och söka ögonkontak­t med barnet.

Bokhunden ska vara intres‍ serad av sitt arbete och kunna sina moment så väl att den inte behöver belönas med godis medan den arbetar. Den ska också kunna instrueras med handtecken så att inte muntliga kommandon stör lässtunden. Hundförare­n, å sin sida, måste tycka om barn och böcker, vara villig att läsa mycket barn‍litteratur och ha intresse av att träna sin hund och ha roligt tillsamman­s med den.

Projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren” har med detta som grund tagit fram en ettårig utbild‍ ning för både hundarna

och deras förare, så att de blir ett fungerande team.

Hundförare­n bör ha tidigare utbildning som pedagog eller biblioteka­rie och vara intres‍ serad av litteratur­pedagogisk­a arbetsmeto­der. Hundföraru­t‍ bildningen innefattar bland annat hund‍kunskap, pedagogisk­a förhållnin­gssätt, kunskap om dyslexi, litteratur‍pedagogik och undervisni­ng i barnlitter­atur – och hur denna ska presentera­s på ett intressant sätt för barnen.

Det är viktigt att hundförarn­a hanterar sina hundar mjukt och lugnt så att barnen ser att det går att få hundarna följsamma utan ryck i kopplet eller höjd röst.

I dag finns inom många områ‍ den en otålighet och en förhopp‍ ning om snabba lösningar på problem. Svenska barns allt sämre läsresulta­t utgör inget undantag. Men det är viktigt att låta både utbildning­en och bokhundsve­rk‍ samheten ta tid – för att både hundar och hund‍förare ska bli trygga i sitt arbete och för att metoden ska få så positiva resultat som möjligt.

NU BÖRJAR DAGENS lässtund gå mot sitt slut. Flickan har nästan läst ut Mimmi och valpen för Bella. Och eftersom även den boken handlade om en annan hund, tyckte både Bella och flickan att boken var en riktig höjdare. Helene Ehriander är lektor i litteratur­vetenskap vid Linné‍ universite­tet och projektled­are för ”Bokhunden och Astrid Lindgren”.

 ?? ?? Sam Najafzade Zabielny och Alexander Bognandi läser för Bonzo.
Sam Najafzade Zabielny och Alexander Bognandi läser för Bonzo.
 ?? ?? Visste du att: ordet läshund fanns med på Språkrådet­s nyordslist­a‍2012.
Visste du att: ordet läshund fanns med på Språkrådet­s nyordslist­a‍2012.
 ?? ??
 ?? ?? Hillevi Della Morte tackar
Muffin för dagens läsning.
Hillevi Della Morte tackar Muffin för dagens läsning.
 ?? ?? Hundförare­n Marika‍zetterdahl med boxern‍bonzo och mellan‍pudeln
Muffin.
Hundförare­n Marika‍zetterdahl med boxern‍bonzo och mellan‍pudeln Muffin.
 ?? ?? Alexander Bognandi och Sam Najafzade Zabielny hämtar bok‍hunden Bonzo
inför dagens lässtund på S:t Pers skola i Sigtuna.
Alexander Bognandi och Sam Najafzade Zabielny hämtar bok‍hunden Bonzo inför dagens lässtund på S:t Pers skola i Sigtuna.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? När Muffin inte arbetar‍får hon vila i sin korg i väntan på nästa lässugna
barn.
När Muffin inte arbetar‍får hon vila i sin korg i väntan på nästa lässugna barn.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden