Spraktidningen

BOKHUNDEN + ASTRID LINDGREN

-

Linnéunive­rsitetets projekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren” avsåg att väcka läslust på ett till‍ talande sätt, sprida kunskap om barn‍ litteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens författars­kap i synner‍het.

Bokhundar finns till för barn som har läs-, skriv- och talsvårigh­eter, barn som är svårmotive­rade vad gäller läsning, barn som redan tycker det är roligt att läsa och som kan tänka sig att läsa mer samt de vuxna som är i kontakt med dessa barn.

Projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren” drevs i samarbete med Dyslexiför­bundet, låg i linje med de fyra huvudprinc­iperna i FN:S konvention om barnets rättig‍ heter och följde Astma- och allergiför­bundets riktlinjer.

Projektet stod hela tiden i dialog med engagerade forskare i pedagogik, bokförmedl­ing, barn- och ungdomslit­teratur, etologi samt den forskning som bedrivs om djurs välgörande effekter på männi‍ skor.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden