Spraktidningen

Luther lyssnade på folket

Det råder Lutherfebe­r i Tyskland. Det var precis 500 år sedan den tyske munken spikade sina teser. Och kanske borde vi bli lite ystra också i Sverige – för Martin Luther har haft betydelse för såväl svenskt som tyskt skriftsprå­k.

- Av MATS ALMEGÅRD Illustrati­on JENS MAGNUSSON

DET VAR FÖR femhundra år sedan, närmare bestämt 31 oktober 1517, som Martin Luther enligt legenden spikade sina 95 teser mot den kyrkliga avlatshand­eln på kyrkporten i Witten‍berg. Avlatshand­eln innebar att man kunde köpa sig fri från sina synder med pengar.

Om det sedan var så att Luther verkligen stod med hammaren i hand är omtvistat. Kanske spikade han inte. Men att hans teser mot avlatshand­eln banade väg för reforma‍ tionen är de flesta forskare eniga om. Och det firas nu alltså rejält. I varje stad där Luther någonsin satte sin fot – och i en lång rad städer som han förmodlige­n aldrig besökte – kan man bevista utställnin­gar och andra evenemang om Martin Luthers liv och gärning. I Berlin finns till exempel Deutsches Historisch­es Museums stora utställnin­g Der Luther Effekt – 500 Jahre Protestant­ismus in der Welt.

Legenderna om Luther är många, liksom missuppfat­tningarna. Rätt ofta hörs någon säga att de har en Luther på axeln när de vill uttrycka att de är plikttrogn­a och sträv‍ samma. Men i biografin Frihet, jämlikhet, reformatio­n! 500 år med Luther visar författare­n och journalist­en Per Svensson att Luther också var en man som tyckte om goda vänners sällskap över en skummande öl eller två. Spikningen av teserna‍är med stor sannolik‍ het en myt, liksom att han kastade ett bläckhorn efter Djävulen då han satt i borgen Wartburg och översatte Nya testamente­t. Möjligen är då också föreställn­ingen om Luther som det tyska språkets fader inte heller helt sann. Men det råder inga tvivel om att han var en stor språkman.

– Martin Luther är en av de stora, mycket medvetna ord‍ konstnärer­na i västerländ­sk historia, vilket ligger i linje med språkets centrala roll för hela reformatio­nen, som alltid utgår från ordet. I den katolska religionen ligger traditione­llt tyngden på handling och rit. Menigheten behöver inte förstå orden. Det ändrade Luther på. Allt utgick från bibeltexte­n, säger Per Svensson.

I sin bok tecknar han bilden av Martin Luther som en man av sin – men också av vår – tid:

– Jag har velat visa att Luther var en del av en idéströmni­ng, inget ensamt geni. Hans tid upp‍ visar flera likheter med vår egen. Även Luther levde under en tid som präglades av extremt stora sociala, ekonomiska och politiska omvälv‍ ningar. En tid som också rymde apokalypti­ska stämningar och extremisti­skt våld. Där finns det starka parallelle­r, liksom i det faktum att det var en tid för en mycket avgörande medial revolution: under Luthers tid handlade det om tryckpress­en, under vår tid är det digitalise‍ ringen som skapar stort förändring­stryck på oss människor, vårt tänkesätt – och vårt språk.

Per Svensson skriver att om Martin Luther hade levt i dag hade han förmodlige­n varit en stjärnakad­emiker, som regelbunde­t medverkat

Martin Luther har tack vare sin bibelövers­ättning kallats för det tyska språkets fader. Indirekt hade den jubilerand­e munken också stort inflytande över det svenska språket. Martin Luthers bibel låg till grund för den första svenska bibelövers­ättningen med officiell karaktär: Gustav Vasas bibel från 1541. Går det därför att hävda att han även är det svenska språkets – ja, inte fader, men möjligen – farfar? Följ med till ett jubileumst­okigt Tysk‍ land för att undersöka saken.

”Det råder en enorm hausse kring Luther i Tyskland just nu. Jag åt Luthertoma­ter, och de smakade‍ungefär som vanliga tomater.”

i tidningar som Frankfurte­r Allgemeine Zeitung, New York review of books och Guardian. – Han var en retoriker, men inte för den språkliga skönhetens skull, utan för effekten.‍ Han ville nå ut brett. Precis som några få stjärn‍akademiker i dag – som också når ut i breda medier – drevs Luther av en agenda. Som offentlig intellektu­ell var han mer kraftfull och effektiv än subtil. I dag hade vi sagt att han ’går genom rutan’.‍han var en av världens mest effek‍tiva kommunikat­örer och i debatter snarast en slugger.

Martin Luther lär också vara den mest avbildade personen i tysk historia. På bokmässan‍ i Leipzig i år var det enkelt att skriva under på det. Från monter‍ affischer, reklamskyl­tar, t-shirtar och bokpåsar blickade den världs‍ berömde munken, reformator­n och professorn mot besökarna.

– Det råder en enorm hausse kring reformatio­nen och Luther i Tyskland just nu. Jag kom nyss hem efter en resa dit, och bok‍ handlarna dignar av Lutherböck­er och souvenirer. Det kom‍ mer ny viktig forsknings‍ litteratur blandat med ren kuriosa. Jag åt också Luther‍tomater, och de smakade ungefär som vanliga‍tomater,‍säger Per Svensson och skrattar.

De tyska bokförlage­n stor‍ satsar på Luther‍utgivninga­r. Även språkligt granskas Martin Luthers gär‍ ning. Vissa driver fortfarand­e tesen att Luther uppfann tyskan, till exempel den uppmärksam‍ made Bruno Preisendör­fer i Als unser Deutsch erfunden wurde – Reise in die Lutherzeit.

MARTIN LUTHER FÖDDES i gruvstaden Eisleben den 10 november 1483. Som femåring började han i latinskola i närliggand­e Mansfeld, där tyska var förbjudet och latinet pryglades in i eleverna. Folket på gatan talade någon av de hundratals tyska dialekter som sinsemella­n‍ kunde skilja sig rätt rejält. Det fanns alltså ännu inget gemensamt tyskt språk. De lärda använde sig av latinet som lingua franca. Efter en snabb karriär blev Luther professor i teologi i Wittenberg år 1513. Vid sidan av detta fortsatte han sin gärning som församling­spräst och höll dagliga predikning­ar. Detta gjorde honom till en extremt slipad talare. Till skillnad från sina samtida inom kyrkan och akademin valde Martin Luther att författa sina teser och många andra skrifter på tyska, parallellt med de skrifter han författade på latin. Anledninge­n var enkel: han ville nå ut till en stor publik. Det gjorde han också. Mellan 1518 och 1519 var Luther Europas mest publicerad­e författare‍ med 25 skrifter på latin och 20 på tyska. Totalt trycktes dessa skrifter i nästan 300 upplagor. Hela tryckerisk­rået levde upp på grund av Martin Luthers teologiska dispyt med företrädar­e för den katolska kyrkan.

Men hans texter ledde också till att han blev förklarad fredlös. I januari 1521 blev han bann‍ lyst av påven och fick ta sin tillflykt till borgen Wartburg där han kunde få skydd. I en kloster‍ liknande cell i borgen översatte han nu – under elva intensiva veckor – hela Nya testamente­t till tyska. Det publicerad­es året därpå. Därefter

översatte Luther tillsamman­s med vänner och kolleger hela Bibeln, som publiceras år 1534.

– Det är på dessa bibelövers­ättningar Luthers status som ’det tyska språkets fader’ vilar. Den variant av tyskan som Luther använde fick genom‍bibelövers­ättningarn­a stor spridning och hade senare en normerande kraft för språket.‍ Även om Luthers betydelse överskatta­ts i tidi‍ gare forskning, ska man inte underskatt­a hans gärning, säger Michelle Waldispühl, språkhisto‍ riker och lektor i tyska vid Göteborgs universite­t.

I början av 1500-talet existerade fem större skriftsprå­ksvariante­r i det tyskspråki­ga områ‍ det. Kansliskri­vare och boktryckar­e använde sig av den variant som var tongivande i deras respektive geografisk­a områden. Dessa skrift‍ språk skilde sig från varandra i stavningss­ätt, grammatik och ordförråd. Och eftersom uttalet skilde sig stort mellan dialektern­a, påverkade detta också skriftsprå­ket. Luther använde sig av det östmedelty­ska skriftsprå­ket, även kallat

saxiskt kanslisprå­k, men utvecklade det genom att blanda med både låg- och högtyska varian‍‍ter. Allt för att nå en så stor läsekrets som möjligt.

– Luther lade ner mycket energi på det språk‍‍liga uttrycket i sina översättni­ngar och reviderade‍dem upprepade gånger, säger Michelle Waldispühl. För varje nyutgåva är antalet regio‍ nala uttryck färre. Han arbetar medvetet mot ett skriftsprå­k som skulle förstås i flera geografisk­a regioner. Skillnader­na mellan‍språkvaria­nterna kunde vara – och är än i dag – relativt stora. När Luthers översättni­ng av Nya testamente­t trycktes i Basel år 1523 skickade tryckaren Adam Petri med en ordlista som förklaring till Luthers regionala uttryck. Bland annat för‍ klarades Luthers‍ord Ziege med Geiss, ett uttryck för ’get’, som fortfarand­e används i schweizer‍ tyskan.

Det revolution­ära i Luthers gärning ligger i att han inte bara ville göra det tyska skrift‍ språket mer enhetligt – utan att han faktiskt också ville skriva tyska för folket, så att en vanlig bonde skulle förstå hans texter.

I det som anses vara tyska språkets första teoretiska text om översättni­ng, Sendbrief vom

Dolmetsche­n, ’Sändebrev om att översätta’, från 1530, försvarar han sitt sätt att översätta, mot de ”åsnor” som kritiserat hans fria översät‍ tarstil: ”Man får inte fråga bokstävern­a i det latinska språket hur man ska tala tyska, som de där åsnorna gör, utan man måste fråga frun i hu‍ set, barnen i gränderna, gemene man på torget och lära sig hur de talar från deras egna munnar och därefter översätta, då förstår de och märker att man talar tyska med dem.”

– Att orientera sig mot vardags‍ språket på detta sätt var helt revolution­erande och oerhört mo‍ digt. Han undviker latinska kon‍ struktione­r och skapar en friare översättni­ng. Han vill bort från 1-1-översättni­ngarna, där det handlade om att återskapa latinets konstrukti­o‍ ner. Luther ville ha en autentisk tyska som alla kunde förstå, säger Michelle Waldispühl.

Luthers språk är mustigt, jordnära och konkret. Han använder sig gärna av drastiska ordspråk och retoriska stilmedel, som direkt tilltal och retoriska frågor. Han uppfinner också många uttryck genom sammansätt­ningar av ord, som exempelvis Feuereifer, ’brinnande iver’, lichterloh, ’ljusan låga’ och Herzenslus­t, ’hjärtans lust’. Det sägs att Luther bad sina vänner och bekanta att ständigt förse honom med nya listor över vardagliga ord som han kunde använda sig av i sitt arbete. Han lånade också in ord från slaviska språk ur de östtyska dialektern­a, exempelvis Peitsche, ’piska’, och Grenze, ’gräns’ – som ersatte de mer etablerade Geissel och Mark. Det är också genom Martin Luthers bibelövers­ättningar som bruket av stor bokstav i början av alla substantiv – som tyskan har kvar än i dag – etableras på allvar. För varje utgåva reviderar han också stavningen för att få större enhetlighe­t i skriften.

– Han fick kritik av andra lärda för att han orienterad­e sig så mycket mot det talade språket. Samtidigt var denna orienterin­g

”Att orientera sig mot vardagsspr­åket på detta sätt var helt revolution­erande och oerhört modigt”

förmod‍ligen en av anledninga­rna till att Luthers språkbruk fick så stort genomslag. Men det är också viktigt att poängtera att han behöll bibeltexte­ns sakrala karaktär. Visst ville han skriva klar och tidsenlig tyska, men det är ingen profanerin­g av Bibeln, och vissa struktu‍ rer från grekiskan behöll han naturligtv­is. Ett exempel är när han skriver dubbla verb, som i der Engel antwortete und sprach zu ihr, ’ängeln svarade henne och sa’. Så sa man inte i talad tyska, menar Michelle Waldispühl.

SPRÅKKONST­NÄREN MARTIN LUTHER behärskade också hebreiska, latin och grekiska. I sin översättni­ng av Nya testamente­t använde han sig bland annat av Erasmus av Rotterdams textutgåva av Nya testamente­t. Den utgavs 1516 och bestod av ett grekiskt ”original” vid sidan av Erasmus egen latinska översättni­ng och kommentare­r. Dessutom hade Luther tillgång till tidigare tyska översättni­ngar av Bibeln.

– Det är bevisat att han använde sig av andra tyska bibel‍översättni­ngar. Det finns spår efter dem i hans texter, säger Michelle Waldispühl.

Det klara och kraftfulla språket som tagit in‍ tryck av det språk som talades i hemmen och på torgen var som sagt en anledning till att Luthers‍ bibelövers­ättningar fick sådan genomslags‍ kraft. En annan anledning var teknisk. Utan boktryckar­konsten hade Luthers bibelövers­ätt‍ ningar varken fått den spridning, det genomslag eller den normerande kraft som de fick.

– Nej, boktryckar­konstens betydelse kan inte nog understryk­as. Tidigare hade det kanske tagit två år att färdigstäl­la en bibel för hand. Nu kunde man plötsligt trycka många exemplar på kort tid.

Martin Luthers översättni­ng av Nya testa‍ mentet trycktes år 1522 i en första upplaga om 3 000 exemplar. Priset låg på en gulden, vilket motsvarade priset på en kalv eller två månads‍ löner för en lärare. Dryga tjugo år senare, vid Luthers död år 1546, förelåg hela bibelövers­ätt‍ ningen i en reviderad upplaga kallad Ausgabe

letzter Hand – den sista utgåvan som Luther själv hade granskat. Denna trycktes endast i Wittenberg i 100 000 exemplar. Om dessutom licensutgå­vor för andra tyskspråki­ga områden och rena piratkopio­r räknas in, brukar det snarare‍talas om 500 000 tryckta exemplar – en verklig bestseller, även med vår tids mått!

– Ända in på 1800-talet var Luthers bibel den enda bok som fanns i många protestant­iska hem. Ytterligar­e ett faktum som gjorde den så inflytelse‍rik och viktig är att många fick lära sig långa stycken utantill, säger Michelle Waldispühl.

LUTHERBIBE­LNS NORMERANDE KRAFT var alltså oerhört viktig i framväxten av det tyska nationalsp­råket. Men den hade också stort inflytande i en rad andra språkområd­en.‍ I snabb följd översattes under 1520-talet Martin Luthers version av Nya testamente­t till nederländs­ka, danska och svenska.

– De bibelövers­ättande reformator­ernas första bedrift var utgåvan av Nya testamente­t 1526, ett verk som språkhisto­rikerna tillmätt sådan symbolisk dignitet att dess tillkomst fått markera gränsen mellan den forn‍svenska

och den nysvenska perioden, säger Lars Wollin, professor emeritus i nordiska språk.

– Av germaniste­r brukar man få höra ut‍ trycket ohne Luther kein Deutsch, ’utan Luther ingen tyska’, och även om detta kanske har revi‍ derats något, så är det svårt att tänka sig dagens tyska utan Luther. På samma sätt kan man med viss rätt säga ’utan Olaus Petri ingen svenska’. Det är förstås inte helt sant – man hade natur‍ ligtvis talat svenska i Sverige även utan Olaus Petri, men inte på samma sätt. Petris gärning är jämförbar med Luthers. Och precis som Luther hade han medeltida föregångar­e.

Tillsamman­s med en rad okända översättar­e skapade Laurentius Andreæ och Olaus Petri en svensk bibeltext som vilade på Luthers tyska och Erasmus av Rotterdams latinska bibelöver‍ sättning.

– Delar av Bibeln översattes till det svenska folkspråke­t efter kristendom­ens etablering i Norden under äldre medeltid, säger Lars Wollin. Reformator­erna var alltså inte först. Men de översatte hela Bibeln, och i det arbetet eftersträv­ade de precis som Luther ett enhetligt och stilistisk­t värdigt svensk bibelspråk. Deras gärning var oerhört viktig för det svenska språ‍ ket och Luther var avgörande för deras arbete. De besökte honom i Wittenberg och det är väl inte helt otroligt att tänka sig att han sa till dem:

’Seså pojkar, åk nu hem till Sverige och översätt Bibeln, men kom ihåg att det ska vara till riktig svenska och inte till något erbarmligt halvlatin!’

Gustav Vasas bibel, eller Biblia, Thet är:

All then Helgha Scrifft, På Swensko, som den egentligen heter, trycktes av den tyske bok‍ tryckaren Jürgen Richolff i Uppsala 1540–41. Med den lades grunden för den bibelspråk­liga traditione­n i Sverige. Den skulle behålla sitt fasta grepp över svenskarna­s tankemönst­er och språk i nästan fyra sekel. Förhålland­et har parallelle­r i flertalet lutherska länder.

Precis som Luthers bibel, som genom sin stora spridning och sin auktoritat­iva ställning haft stort inflytande på det tyska språket, har Gustav Vasas bibel i viss mån fungerat som ett språkligt rättesnöre i Sverige. Dock blev den ingen best‍ seller, som Luthers tyska översättni­ngar.

– Förutsättn­ingarna för det var inte riktigt desamma i Sverige. Vasabibeln är en stor volym och den var dyr. Men på ett sätt nådde den ut till alla ändå, eftersom varje församling i riket ålades att köpa in den, så att hela befolkning­en kunde höra skriftens ord i gudstjänst­en i en och samma svenska språkform över hela landet. Det hade man inte kunnat tidigare, säger Lars Wollin.

MED GUSTAV VASAS bibel tas det första steget mot en reglering av det svenska språket, vilket så småningom möjliggör bildandet av nationalsp­råket svenska. Men den svenska reformatio­nsbibeln var, till skillnad från Luthers bibel, inte språkligt nyskapande, utan anslöt sig till ett mer eller mindre färdigt nysvenskt språk.

– Under senmedelti­den genomförde­s en stor språkförän­dring som påverkade både gramma‍ tik och ordförråd. Fornsvensk­ans fyrkasus‍ system, som fortfarand­e används i tyskan och isländskan, ersattes i yngre fornsvensk­a grad‍ vis med det moderna tvåkasussy­stemet med nominativ och genitiv. Ordförråde­t utökades kraftigt under senmedelti­den då tusentals lån‍ ord togs upp i svenskan från medellågty­skan. De flesta av dessa lånord har överlevt till i dag, och är helt integrerad­e i den vanliga svenskan. Ord som arbete, spel och språk är alla lågtyska medeltidsl­ån. Dessa omvälvande förändring­ar var avslutade när reformator­erna började sitt översättni­ngsarbete, säger Lars Wollin.

Men reformator­erna anammade inte alla språkliga nyheter, utan använde sig ofta av äldre grammatisk­a former vid sidan av dem.

– På ett textställe kunde de exempelvis an‍ vända en gammal dativform som i huseno, för att nästa gång det blev läge för samma dativ‍ böjning i stället skriva i huset, som vi gör i dag. Deras nysvenska hade alltså en del medeltida inslag. Vi skulle i dag kalla det för en arkaise

rande språkform. Möjligen var det just denna språkform som snart gjorde Bibeln svårbegrip­lig för den stora allmänhete­n. Lars Wollin påminner om hur Bellman redan på 1700-talet skojade grovt med det ålderdomli­ga bibelspråk­et. Trots detta stod sig reformatio­ns‍översättni­ngen fram till 1917, om än med vissa revidering­ar: år 1618 omarbe‍ tades översättni­ngen något i Gustav II Adolfs bibel, och 1703 förändrade­s den ytterligar­e i Karl XII:S bibel.

Den första nya bibelöver‍ sättningen av officiell karaktär utgavs dock efter, som det hette, ”gillande‍‍‍och stadfästan­de av konungen”: 1917 års Kyrko‍bibel.

– Från språkhisto­risk syn‍ punkt är Vasa‍bibeln den utan jämförelse viktigaste text alla kategorier som någonsin skrivits på svenska, säger Lars Wollin.

LAURENTIUS ANDREÆ OCH Olaus Petri är visserlige­n de kända namnen. Men när de översatte Bibeln till svenska hade de en rad olika medhjälpar­e. På samma sätt var det då Martin Luther översatte Bibeln till tyska. Det Nya testamente­t översatte han visserlige­n på egen hand – men när det var dags att översätta Gamla testamente­t tog han hjälp, bland annat av professore­r i grekiska, hebreiska, teologi och filosofi. År 1531 träffas de alla för rådslag om översättni­ngsarbetet. Sedan träffas de igen nästan tio år senare. Mellan juli 1540 och februari 1541 träffades de sedan ett sjuttiotal gånger för att gå igenom översättni­ngarna, diskutera ordval och meningskon­struktione­r.

För översättni­ngsarbetet tillsatte Martin‍ Luther och hans kolleger alltså en bibelkommi­s‍ sion. Så gick det även till när det var dags att påbörja arbetet med Bibel 2000 – den senaste officiella svenska nyöversätt­ningen av Bibeln. År 1973 tillsattes en statlig bibelkommi­ssion, 27 år senare var arbetet avslutat: då hade Nya testamente­t, Gamla testamente­t och Apokry‍ ferna fått en ny språkskrud. Enligt direktiven för den nya bibelövers­ättningen skulle Bibelns grundtexte­r ”överföras till nutida svenskt språk i trohet mot originalet­s stilmedel och stilvaria‍ tioner, sedan deras ursprungli­ga lydelse har fastställt­s och sedan de utforskats och tolkats med vedertagna vetenskapl­iga metoder”. I bibel‍kommission­en ingick språk- och bibel‍ forskare liksom författare i en kollektiv och stundtals tidskrävan­de översättni­ngsprocess.

– Särskilt när det gäller Gamla testamente­t gick mycket av tiden ut på att först fastställa

vilka texter som skulle översättas, det vill säga att etablera en text utifrån modern bibelforsk‍ ning. Vid tidigare bibelövers­ättningar hade exempelvis inte Dödahavsru­llarna upptäckts. Visst kan 30 år tyckas vara en lång tid, men jag är övertygad om att översättni­ngen blev bättre av det samvetsgra­nna filologisk­a arbetet, säger Christer Åsberg, som var huvudsekre­terare i bibelkommi­ssionen och den ende som var med under hela arbetets gång.

När Martin Luther översatte Nya testa‍mentet använde han sig både av grekiska originalte­xter och Erasmus av Rotterdams latinövers­ättning.‍ Även vår tids bibelkommi­ssion studerade givetvis andra översättni­ngar – många av dem pågick under samma tid. Christer Åsberg näm‍ ner de bibelövers­ättningar som ägde rum sam‍ tidigt i länder som Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritan­nien.

– Vi översatte från grundtexte­rna, men det var viktigt att följa med i de olika diskussio‍ nerna som fördes runt om i de olika länderna där översättni­ngsarbete utfördes. Tanken var att skapa en bibel på nutida svenska men där de stilistisk­a nivåerna tillåts vara olika. Jämfört‍ med 1917 års bibel är Bibel 2000 inte lika en‍ hetlig, och det beror på att grundmater­ialet

”Från språkhisto­risk synpunkt är Vasabibeln den utan jämförelse viktigaste text som skrivits på svenska”

”En bibeltext har inte samma hastighet i sitt åldrande som texter i dagspresse­n”

är varierat, särskilt i Gamla testamente­t. Vi såg det som ett adelsmärke att bevara de stilistisk­a skillnader­na.

De tidigare officiella bibelövers­ättningarn­a användes i viss mån – men snarare handlade det om att frigöra sig från en kanonisera­d och traderad språkdräkt, som många av de inblan‍ dade i bibelkommi­ssionen hade vuxit upp med.

– Ja, vi ville inte bli för bundna av dem. Men visst granskade vi vissa saker i dem, liksom i den gustavians­ka Bibeln från 1792, som aldrig antogs. På det viset såg vi hur de löst olika över‍ sättningsp­roblem. Det vill säga: vi tittade inte för att kopiera, utan för att inspireras i tänkesätte­t.

Men helt okommenter­at ändrar man inte i välkända texter. Särskilt formulerin­gen om ”ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer” i Herrens bön har varit föremål för mycket kritik.

– Det har varit många middagar när bords‍ grannar som fått veta att jag arbetat i bibel‍ kommission­en har undrat hur i hela världen vi kunde byta ut 1917 års ’vårt dagliga bröd giv oss idag’, men det har ju att göra med grekiskans

epiousios. ’Dagligt’ är en direkt felöversät­t‍ ning, men samtidigt är en koncis översättni­ng svår‍funnen, eftersom det finns flera tolknings‍ möjlighete­r. Vi landade i att det som avses inte är en materiell försörjnin­g, utan att det syftar på den fest som kommer att hållas då Jesus återvänder till jorden.

– Det var den finlandssv­enske poeten Lars Huldén som kom på den formulerin­g som vi använder. Han skickade in den på ett vykort till bibelkommi­ssionen. Men i den ekumeniska versionen som läses i Svenska kyrkan är det ändrat till ’Ge oss idag det bröd vi behöver’. De går därmed på det andra tolkningss­påret.

Trots viss kritik tycker Christer Åsberg att översättni­ngen står sig i dag – sjutton år efter att den publicerad­es.

– När jag sitter i kyrkan och hör texterna funderar jag ibland på om texterna har åldrats. Nya testamente­t var ju klart redan 1981, och det är ett tag sedan, men jag tycker nog inte att det har åldrats så mycket så att det finns en anledning att börja tala om en ny översättni­ng. Visst kan kanske sportsidor­na i tidningar från tidigt åttiotal låta lite mossiga i dag, men en bibel‍text har inte samma hastighet i sitt åldrande som texter i dagspresse­n.

NÅGOT SOM OCKSÅ har förändrats sedan‍luthers och Gustav Vasas tid – men också sedan bibelkommi­ssionen grundades 1973 – är Bibelns‍ ställning i samhället. Den är i dag inte lika normerande och auktoritat­iv som den tidigare har varit.

– Under dåvarande kyrkominis­ter Alva Myrdal fattade en enhällig riksdag beslut om att det fanns ett allmänt kulturintr­esse av att över‍ sätta Bibeln. Det är nästan svårt att tänka sig i dag. Bibeln är inte längre en hörnpelare i allmän‍kulturen. Den är ett historiskt viktigt dokument, men inte längre lika tongivande. Vårt översättni­ngsarbete inleddes i en en‍ hetskultur som kanske var sista sucken för modernitet­s‍projektet.

Enhetskult­uren färgade också direktiven för bibelkommi­ssionens arbete. Översättni­ngen skulle ha ”siktet inställt på nuets och framtidens krav utan att därför utestänga traditione­ns”.

– Den politiska viljan bakom översättni­ngen var att varje vuxen människa med normal skolgång rent språkligt inte skulle ha några problem med att förstå översättni­ngen. Ett förenklat språk, som är vardagligt betonat.

Den ambitionen ligger inte särskilt långt från den som drev Martin Luther i jakten på den mest effektiva tyskan. Som översättar­e var han långt före sin tid, och med tanke på hans sätt att översätta framstår han verkligen som en man även av vår tid. Men möjligen hade han haft svårt att acceptera att Bibeln i dag varken är en bestseller eller ett språkligt och religiöst rättesnöre. Eller så hade han bara omfamnat nätets möjlighete­r och fortsatt driva sina revolution­ära teser på bloggsidor, i kommen‍ tarsfält och på chattforum.

 ??  ??
 ??  ?? Martin Luther avbildas i dag på allt från tröjor till kaffemugga­r.
Martin Luther avbildas i dag på allt från tröjor till kaffemugga­r.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden