Spraktidningen

Djärv stilist får orden att flyga

Journalist­en Torbjörn Nilsson vinner på sitt språkliga mod, menar OLLE JOSEPHSON.

- Olle Josephson är professor emeritus i nordiska språk, Stockholms universite­t.

IFEM ÅR HAR jag suttit i juryn och delat ut tidningen Journalist­ens pris Årets stilist. Tidningar och journalist­er nominerar, ofta ett trettiotal, kandidater. Och juryn sätter sig sedan och läser texter.

Jag tycker mig ha sett en förändring under dessa fem år: texterna som juryn får läsa har blivit längre. Det kan vara en tillfällig­het, men troligen är det en följd av pressens omdaning i digitalise­ringstider. Nätet och all världens eter‍ medier, lätt åtkomliga, har tagit över rollen som snabb nyhetsförm­edlare. Dagspresse­n ägnar sig åt analyser och kommentare­r (krönikörer­na blir fler och fler!), eller gestaltand­e och fördju‍ pande reportage som brer ut sig över sidorna.

FÖR ALL DEL, i Sydsvenska­n, Göteborgs‍ Posten och Dagens Nyheter en vanlig vardag kan man fortfarand­e hitta goda exempel på det halvlånga nyhetsrepo­rtaget enligt klas‍ sisk 1960‍ och 70‍talsmodell. Där varvas bakgrundsf­akta, iakttagels­er på plats och direkt anföring. Textblocke­n kan ordnas efter principen om fallande vikt, även om den dis‍ positionen blev mindre dominerand­e redan på 1980‍talet, när man började redigera på dator‍ skärm. Ingressen sammanfatt­ar det viktigaste. Men artikeltyp­en är på uppenbar tillbakagå­ng. De riktigt långa reportagen tar över.

Och i dem ges utrymme att ta ut de stilistisk­a svängarna. Så gör årets vinnare: Torbjörn Nilsson på Expressen.

Torbjörn Nilsson skriver om inrikespol­itik. Han startar gärna en text med en till synes ovidkomman­de detalj eller en anekdot. ”Laura Hartman ritar cirklar med fingrarna på bordet. Det är i ett kalt rum några våningar upp i kontorskom­plexet Garnisonen vid randen av

Östermalm.” Så börjar en artikel om vinster‍i‍ välfärden‍debatten. Eller i en artikel om Moderatern­as sjunkande opinionssi­ffror: ”Socialdemo­kraterna gjorde ett uselt val 1966. Sam Nilsson, som då var moderat partisekre‍ terare, stod på god fot med den socialdemo­kra‍ tiska kollegan Sten Andersson …”

Dra fram en rolig detalj kan många göra. Men en genomtänkt stilist som Nilsson ser till att detaljen också dyker upp någonstans senare i texten, med fördjupad innebörd. Ungefär i mitten av artikeln om välfärdsvi­nster visar det sig att Laura Hartmans cirklar, ritade i byråkrathö­gkvarteret Garnisonen, illustrera­r styrningsk­edjan: ”Styrs de här verksamhet­erna effektivt?” säger hon i direkt anföring och ställer artikelns kärnfråga.

Artikeln om Moderatkri­sen slutar med vad Sam Nilsson och Sten Andersson sade till var‍ andra efter valet 1968, då Mode‍ raterna gjorde ett katastrofv­al efter taktiska missgrepp som kan påminna om dem 2017.

MELLAN DESSA omnämnan‍ den av den betydelseb­ärande detaljen mixar Nilsson vad som händer just nu med tillbaka‍ blickar. Ordningen är inte kronologis­k utan flera tidsplan löper parallellt genom texten. Nuet fördjupas av historien. Det skapar rytm.

Också på meningsniv­å är Nilsson noga med rytmen. Man kan studera hans användning av ofullständ­iga meningar. Många tidnings‍ skribenter överanvänd­er detta stilmedel; det blir hackigt. Också Nilsson kan löpa den risken, men ransonerar sig mestadels till rätt tillfälle. Se följande två meningar om Stockholms­mode‍ raterna:

”Moderater här hatar sverigedem­okrater, skrek de i desperatio­n. Och talade ut i Dagens industri.”

Punkten efter ”desperatio­n” ger större efter‍ tryck åt det som följer. Vi inser att Stockholms‍ moderatern­a gick på konfrontat­ionskurs, och vad det innebär att de har Dagens industri som plattform.

Man kunde säga att med allt fler reportage av Nilssonskt slag så blir svensk tidningspr­osa mer litterär. Kanske inte ändå. Man lånar tek‍ niker från litteratur­språket men använder dem lite annorlunda. Nilsson kan börja en artikel (om Anders Borg) så här:

”Han var arkitekten bakom den ekonomiska politik som förde moderatern­a till makten. Nu suddas han ut ur historiebö­ckerna.” Jämför med en Strindberg­sstart: ”Hennes far hade låtit lära henne bokhålleri för att hon skulle undgå kvinnans vanliga lott att sitta och vänta på att bli gift. Så kom den gröna jägaren från skogsinsti­tutet och så blev det giftas av.” (Naturhinde­r, Giftas 1.)

Båda skribenter­na börjar pang på med ett personligt pronomen, och båda byter tempus i följande mening för att skapa kontrast. Men Nilsson går från preteritum (dåtidstemp­us) till presens, medan Strindberg växlar mellan pluskvampe­rfekt och preteritum. Det är skill‍ naden mellan journalist­en som beskriver nuet, och författare­n som berättar en historia med viss distans. MEN OM DAGSTIDNIN­GSREPORTAG­ET inte har blivit mer litterärt i snäv bemärkelse, så har det blivit språkligt djärvare, mer krea‍ tivt. Pressforsk­arna får diskutera om det är ett framsteg för nyhetsförm­edlingen eller ej, men för svenska språket är det inte illa.

”Både Nilsson och Strindberg börjar pang på med ett personligt pronomen, och båda byter tempus i följande mening för att skapa kontrast”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden