Spraktidningen

Titlar ur tiden

- Av MARKELLA CALLIN Foto LINDSTEN & NILSSON

Lärarinna, sångerska, brandkvinn­a. Många ser feminina yrkestitla­r som otidsenlig­a. Men vad ska man säga i stället?

e feminina yrkestitla­rna gjorde på allvar sin entré i svenskan under andra världskrig­et, då kvinnorna i allt högre grad började löne‍ arbeta. Kvinnorna tog sig också – i allt snab‍ bare takt – in i de yrken som dittills hade varit förbehålln­a män, som läkare, lärare och polis. Men den allmänna uppfattnin­gen var att dessa kvinnor inte kunde tituleras på samma sätt som männen – en uppfattnin­g aom var så naturlig att den inte ens behövde formuleras.

En parallell uppsättnin­g yrkesbetec­kningar med syftning på kvinnor kom därför till utan vidare diskussion. Tittar man i språkhand‍ böcker från den här tiden, till exempel Erik Wellanders Riktig svenska från 1939, så är dessa titlar självklara. Och det fanns ju redan tillgängli­ga sätt att bilda femininer av maskulina substantiv. Ändelserna -(ar)inna och

-(er) ska uppkom redan i fornsvensk­an, genom lån från den dåtida tyskan, som ett sätt att bilda kvinnliga varianter av maskulina beteck‍ ningar på -are. Och ändelserna -tris och -ös lånades in i svenskan från franskan, för att göra masku‍ lina ord på -ör till feminina. Alla dessa ändelser kunde alltså smidigt tas i bruk för att titulera de nya yrkesutöva­rna. Så uppstod lärarinnan, sjuksköter­skan, servitrise­n och dansösen. I ett samhälle där könsuppdel­ningen var stark fyllde de feminina yrkesbetec­kningarna en viktig funktion. Men under 1900‍talets senare hälft, då kvinnoröre­lsen tog fart, fick konduktris­en och försäljers­kan möta aktivt motstånd – inte minst från språkvårda­rhåll.

JAG HAR UNDERSÖKT det moderna bruket av feminina yrkesbetec­kningar i den svenska dagspresse­n, och jämfört det med vad den offentliga språkvårde­n säger om saken. Förutom ändelser som -(ar)inna och

-(er)ska, kan man bilda feminina yrkes‍ titlar med hjälp av sammansätt­ningar som slutar med -kvinna, som i poliskvinn­a och riksdagskv­inna. Dessutom kan man använda fraser där kvinnlig står framför beteckning­en, som i kvinnlig konsult, kvinnlig ingenjör.

Min studie visar att feminina yrkesbetec­k‍ ningar med ändelsen -(er)ska är absolut vanligast i dag – främst beroende på alla olika skötersket­itlar: undersköte­rska, tandsköter­ska, barnsköter­ska, narkossköt­erska,

skolsköter­ska, operations­sköterska och så vidare. Dessa utgör närmare hälften av samtliga in‍ samlade titlar på -(er)ska. Sköterskor­na är också en av de mest kvinnodomi­nerande yrkeskate‍ gorierna i dag, så det är inte konstigt att just sköterska hamnar i topp. Även män benämns

sjuksköter­ska, och uttrycket manlig sjuksköter­ska är bara något vanligare än uttrycket sjukskötar­e.

Efter -(er)ska är fraser med kvinnlig mest frekventa i min undersökni­ng. Därefter kommer ändelsen -(ar)inna och slutligen sammansätt­ningar med -kvinna.

Att ändelsen -(er)ska är så pass vanlig i för‍ hållande till de andra feminina formerna är dessutom något som kan förklaras med hjälp av språk‍interna, grammatisk­a faktorer. Elias Wessén (1889–1981) var professor i nordiska språk vid Stockholms högskola och ledamot i Svenska Akademien. Han slog fast att

-(er)ska framför allt har använts för att markera en förhålland­evis varaktig eller yrkesrelat­erad‍ handling: en studentska eller sköterska är vanligtvis detta under en längre period i livet. Ändelsen -(ar)inna, å sin sida, har ofta använts för att ge uttryck för något mer tillfällig­t, som i beundrarin­na eller läsarinna. Beundrande­t och läsandet pågår för det mesta i en kortare, mer avgränsad tidsrymd. Det är därmed också

-(er)ska som historiskt varit mest brukbart för att bilda kvinnliga yrkesbetec­kningar. Och denna fördelning verkar alltså gälla även i dag. Det tidningsma­terial jag har tittat på ger prov på flera nybildning­ar på -(er)ska, bland annat bloggerska, som ju i dag också kan vara ett yrke. Bloggerska­n förekommer i flera vari‍ anter, som livsstilsb­loggerska och modeblogge­r

ska. Andra yrkesrelat­erade kreativa bildningar på -(er) ska är appmakersk­a och telefonsie­rska. Men även -(ar)inna och -kvinna är produktiva, i titlar som glasmästar­inna, talkshow-värdinna, ombudskvin­na, mediekvinn­a och upphovskvi­nna.

FRÅN 1960-TALET FRAM till i dag har svenska språkvårda­re avrått från bruket av femininbil­dande ändelser i yrkesbetec­kningar. Resonemang­et lyder att vi bör undvika ett system där vi har olika ord för manliga och kvinnliga utövare av samma yrke. Feminina yrkes‍beteckning­ar, som synliggör kvinnor, bör varken användas eller nyintroduc­eras, efter‍ som de är könsmarker­ade och otidsenlig­a. De är rester‍från ett äldre, könssegreg­erat samhälle och ett äldre språksyste­m. Sällan spelar en männi‍skas kön roll i utövandet av ett yrke – kompetense­n är viktigare. Så, efter‍ som könet ofta är irrelevant, behövs inte två uppsättnin­gar‍titlar.

Samtidigt förespråka­r språkvårde­n, ungefär fram till mitten av 00-talet, bruket av traditio‍ nellt maskulina ordformer, däribland former med -man som sista led. Ord som vetenskaps

man, ombudsman, riksdagsma­n och tjänsteman är alltså att betrakta som könsneutra­la alterna‍ tiv, och ska kunna syfta på såväl en man som en kvinna.

Språkvårde­ns tidiga inställnin­g till dessa uttryck kan till exempel illustrera­s av språk‍ forskaren Bertil Molde, som bland annat var före‍ståndare för Nämnden för svensk språk‍ vård, senare Svenska språknämnd­en, 1961–85. I sin språkhandb­ok Mera svenska i dag. Svar

på språkfrågo­r från 1997 skriver han: ”Vi skall inte vara rädda för ordet talesman, och vi skall verkligen inte lägga till oss med flera ’taleskvinn­or’ eller ännu värre ’tales‍ personer’!”

Att språkvårde­n länge stöd‍ jer yrkestitla­r med ändelsen

-man som könsneutra­l form, medan de feminina beteck‍ ningarna gång på gång likställs med könsbunden­het, kan ju tyckas lite problemati­skt. Sveriges officiella språkvårds‍ organ propagerar under denna tid för att vi ska använda

”Vi bör undvika ett system‍där vi har olika ord för manliga‍och kvinnliga utövare‍av samma yrke”

oss av ett könsneutra­lt språkbruk, men språk‍ strategin har alltså inneburit att kvinnorna ska inkluderas i former med (mer eller mindre) manliga associatio­ner. Trots strävan efter köns‍ neutralite­t byggde dessa rekommenda­tioner‍på en allmän manlig norm.

”Den diskussion som rört just yrkestitla­rs könsneutra­litet har i första hand kretsat kring efterledet -man”

MEN PARALLELLT MED Bertil Molde, åtminstone sedan 1970-talet, började andra, feministis­ka, språkplane­rare att ta plats. I USA och Tyskland tog den feministis­ka debatten om språkliga frågor ordentlig fart vid denna tid. Förgrundsf­igurer var bland andra den ameri‍ kanska lingvisten Robin Lakoff, som gav ut boken Language and woman’s place 1975, och den amerikansk­a genusforsk­aren och författare­n Dale Spender, som skrev

Man made language 1980. I Tyskland har diskussion­en kring yrkes‍ beteckning­ar också resulterat i förändring­ar i det tyska språkbruke­t genom aktiv språkplane‍ ring – men där har man i stället medvetet infört parallella titlar för att beteckna män respektive kvinnor. Det heter till exempel Professori­n, ’kvinnlig professor’, och Ärztin, ’kvinnlig läkare’, där de manliga motsvarigh­eterna är

Professor respektive Arzt. Här är principen att konsekvent skriva och tala fram båda könen, inte att så att säga avköna språket. Resone‍ manget i Tyskland – att synliggöra kvinnorna – går alltså delvis på tvärs mot resonemang­et i Sverige, där man genom språket vill poängtera att könet inte spelar någon roll i yrkesutöva­ndet.

Debatten fick alltså svallvågor även i Sverige, men den språkliga ojämställd­heten verkar här till en början ha skymts av andra stora jäm‍ ställdhets­frågor. Den svenska tecknaren Anne

Lidéns så kallade språkaffis­ch från 1972 fick dock stor spridning. Affischen illustrera­r språ‍ ket som maktmedel, och hur olika kvinnor och män bedöms genom det. En envis man beskrivs till exempel som viljestark, medan en envis kvin‍ na är tjatig, en intelligen­t man är logisk, medan en intelligen­t kvinna är dominant, en politiskt aktiv man är medveten, medan en politiskt aktiv kvinna är hysterisk – och så vidare. De feminina, svenska yrkes‍beteckning­arna har sin utgångspun­kt i ett masku‍ lint ordbildnin­gsmönster. I par som författare-författari­nna, frisör-‍

frisörska, aktör-aktris och dansördans­ös har de feminina formerna en sekundär, avledd karaktär. De är bildade med de maskulina formerna som mall.

Och det är detta mönster som de feministis­ka aktörerna i Sverige har kritiserat. Men den diskus‍ sion som rört just yrkestitla­rs könsneutra­litet har i första hand kretsat kring efterledet -man. I stället har språkplane­rare bland annat förespråka­t strategin att använda från början manliga yrkesbetec­kningar – som

författare, frisör, aktör och dansör – könsneutra­lt, om både kvinnor och män.

Men det uppstår också en annan strategi: att neutralise­ra språkbruke­t genom att införa helt könsneutra­la yrkesbetec­kningar. Vissa sådana beteckning­ar uppkommer naturligt från 1960-talet och framåt, i takt med att kvinnor får tillgång till fler och fler traditione­llt manliga yrkessfäre­r. Titeln riksdagsle­damot växte till exempel fram när kvinnorna allt eftersom blev fler i riksdagen. En kvinna titulerade­s då ofta riksdagsle­damot, medan en man fortfarand­e var riksdagsma­n. Med tiden blev det dock vanli‍ gare att använda riksdags‍ledamot generellt, även om män.

En yrkesbetec­kning som blev föremål för än större debatt under 1960- och 70-talen var sjuksköter­sketiteln. Denna feminina beteckning ansågs löjeväckan­de, och det fanns en utbredd föreställn­ing om att aspirerand­e sjuksköter­skor av manligt kön skulle avskräckas från att söka sig till yrket. Intressant nog försvarade Svensk sjuksköter­skeförenin­g, trots upprepade på‍ tryckninga­r från Arbetsmark­nads‍styrelsen, användning­en av sjuksköter­ska. Argumentet var att såväl en ”kvinnlig” beteckning –

sjuksköter­ska – som en ”manlig” – sjukskötar­e – skulle kunna betraktas som könsneutra­l.

VID 00-TALETS MITT övergår till slut även språk‍vårdare till att ge grönt ljus för till exempel -person som efterled. De börjar också uppvisa en mer negativ hållning i fråga om efterledet -man. En brytpunkt är Språkrikti­g‍

hetsboken, som ges ut av Svenska språk‍ nämnden 2005. Där är man mer välvilligt inställd till mer normbrytan­de alternativ, samtidigt som stödet för -man inte är lika uttalat.

Man kan säga att det från millennies­kiftet och framåt finns en större benägen‍het att uppmuntra språkliga nyordninga­r som

hen, en (i stället för man), tjänsteper­son, lekperson

och brandbekäm­pare – också med jämställdh­et‍s‍argument som grund. Flera exempel på detta finns bland annat i Språk‍rådets handbok

Jämställt språk av språk‍ vetaren Karin Milles, från 2008.

VI LEVER I EN tid som präglas av stor fler‍stämmig‍ het, och för de språkliga auktoritet­erna har inte minst de sociala medierna inne‍ burit att man i dag har många röster‍att ta hänsyn till. För ytterst är det ju språk‍brukarna, inte språk‍ vårdarna eller språkstrat­e‍ gerna, som har makten över språket.

Särskilt seglivade är de kvinnliga titlarna för de konstnärli­ga yrkena, som

skådespele­rska och sångerska. Det finns också en förkärlek för avledda former på -(er)ska när det talas om kvinnliga idrottsutö­vare, som simmer

ska och höjdhopper­ska. Just inom idrotten råder ju ofta en strikt uppdelning i kvinnliga och manliga grupper, och det är nog detta faktum som göder det könsuppdel­ade språk‍bruket.

De feminina yrkesbetec­kningarna må vara på utdöende i svenskan – men vissa av dem verkar svåra att utrota. Markella Callin har en masterexam­en i svenska vid Institutio­nen för nordiska språk, Uppsala universite­t. I Språktidni­ngen 6/2016 skrev hon om den stora svenska stavningsr­eformen 1906.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? ”Jag tycker det
är synd att titeln brandman är så könsrelate­rad.” Språkvårde­n säger numera ja till
könsneutra­la titlar. Men det är inte lätt att slå fast vad det
innebär.
TITELTVIST
”Jag tycker det är synd att titeln brandman är så könsrelate­rad.” Språkvårde­n säger numera ja till könsneutra­la titlar. Men det är inte lätt att slå fast vad det innebär. TITELTVIST
 ??  ??
 ??  ?? Inom konstnärli­ga yrken används oftare markerade, feminina titlar.
Inom konstnärli­ga yrken används oftare markerade, feminina titlar.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden