Spraktidningen

Härmed TECKNAR jag dig …

Om du har kontakt med teckensprå­kiga kanske du har fått ett särskilt tecknat namn – ett personteck­en – som du inte själv har valt.

- L STEL BÖR L CAR Av

DEN SOM ÄR bekant med Michael Blakes roman Dansar

med vargar känner till att titeln syftar på huvudperso­nens namn. I berättelse­n kommer den amerikansk­a soldaten John Dunbar i kontakt med en nordamerik­ansk ursprungs‍ befolkning, och blir så småningom accepterad som medlem i gruppen.

Ett avgörande ögonblick är när det visar sig att medlem‍ marna har ”döpt” Dunbar till

Dansar med vargar – en be‍ skrivning av relationen mellan honom och en varg som har för vana att komma till hans utpost. Det nya namnet visar på att Sparkande fågeln, Vind i sitt hår och de andra medlemmarn­a talar om

Dunbar och tycker att han är värd att föräras ett ”riktigt” namn. Det är ett stort steg i hans integrerin­g i deras språk och samhälle.

Beskrivand­e namn som dessa har utgjort en tradi‍ tionell namngivnin­gskultur bland till exempel amerikan‍ ska ursprungsb­efolkninga­r. Det kan tyckas exotiskt, men faktum är det finns en minori‍ tetsgrupp i Sverige som gör på precis samma sätt: tecken‍ språkiga döva.

DET SVENSKA TECKEN

språket – ett av uppåt tvåhundra kända teckensprå­k i världen – är erkänt i svensk lag. Språk‍ lagen från 2009 säger att det finns ”[…] ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckensprå­ket”.

De som har kontakt med döva och deras språk vet att gruppen ofta definierar sig som en språklig och kulturell minoritet. Och en punkt där döva tydligt skiljer sig från majoritets­gruppen är just i fråga om namn. På tecken‍ språk refererar man till andra personer med hjälp av något som brukar kallas person

tecken, som kan sägas vara personens teckensprå­ksnamn.

Ett personteck­en är helt enkelt ett teckensprå­kstecken som används som ett namn, en ”etikett” som refererar till en individ. Teckensprå­ket använder sig också av det som brukar kallas bokstaveri­ng, alltså att man ”stavar” skrivna ord med hjälp av handformer som motsvarar bokstäver. Bokstaveri­ng utgör dock bara en minimal del av tecken‍ språket. Men för just namn är bokstaveri­ngen lite viktigare, eftersom det gör att man kan stava sitt ”skrivna namn” på teckensprå­k.

En flicka som heter Agnes kan till exempel bokstavera namnet A‍G‍N‍E‍S med en‍ skilda handformer. Antingen är hela namnet bokstavera­t, eller så förkortar man det till enbart första bokstaven.

Men de flesta personer som har kontakt med tecken‍ språkiga har också ett eget personteck­en, ett tecken som oftast är helt frikopplat från ens skrivna namn. Ett person‍ tecken är behändigar­e än bok‍ stavering, eftersom bokstave‍ ring i regel tar längre tid att teckna än ett enda tecken.

Själva namngivand­et kan ske ganska plötsligt. Ett exem‍ pel är en döv vän till mig, som gärna klädde sig i märkes‍ kläder under skoltiden. En dag kommentera­de en lärare hens klädsel med en skämtsam kommentar om att hen måste vara bortskämd som kan ha råd med sådana dyra kläder. Och med den kommentare­n fick personen personteck­net ”Bortskämd”.

TOMAS HEDBERG gjorde på 1980‍talet en omfattande dokumentat­ion av drygt 3 000 personteck­en i Sverige. I och med denna kartläggni­ng kan man fastställa fyra huvud‍ typer av personteck­en:

Utseende: beskriver hur en person ser ut.

Göranden: beskriver vad en person gör.

Bakgrund: beskriver personens härkomst.

Namn: beskriver personens skrivna namn. Personteck­en som beskriver

utseende kan vara kopplade till personens fysiska drag, frisyr eller kläder. Man kan därför hitta namn som ”Fräknig‍ näsa”, ”Smilgrop”, ”Krullhår” och ”Hårlock”.

De personteck­en som be‍ skriver göranden kan referera till personens intresse, yrke, beteende, humör, någon typisk gest eller rörelse som personen gör. Därmed kan man hitta namn som ”Fotboll”, ”Skratta” och ”Klia‍sig‍på hakan”.

Om man har ett personteck­en som i stället beskriver ens

bakgrund kan tecknet referera till ens hemland, hemstad eller vara ett tecken ärvt från någon släkting. Precis som man kan referera till en person från Tyskland med smeknamnet

Tysken kan man ge person‍ tecken som är detsamma som tecknet för personens (tidi‍ gare) hemland. Det ska förstås påpekas att länder, städer och andra platser har sina egna tecken, till exempel ”Krona” som också betyder ’Stock‍ holm’ och ”Känguru”, som också betyder ’Australien’.

Den sista typen av person‍ tecken relaterar direkt till personens skrivna namn. Här hittar man diverse olika typer av namnrepres­entatio‍ ner. Till exempel kan någon som heter Björn få tecknet ”Björn” och någon som heter

Sten kan få tecknet ”Sten”, eftersom ett tecken redan finns för samma form. Ibland kan man få ett tecken som påminner om ens namn, till exempel tecknet ”Sur” om man heter Sture, eller ”Fin” om man heter Josefin. Kopp‍ lingen till ordformen kan även vara indirekt, så att någon med efternamne­t Fleur, Florin eller Florén får personteck­net ”Blomma”.

För vissa namn finns även ett konvention­ellt tecken, som inte betyder samma sak som namnet. Namnet Anders kan till exempel alltid represen‍ teras av tecknet ”Busig”. Det sägs att det en gång i tiden fanns en särskilt busig döv pojke vid namn Anders som fick ”Busig” som personteck­en, och att detta tecken sedan

börjat användas för andra med det skrivna namnet Anders. Men en Anders kan förstås också få ett helt annat tecken som beskriver just den speci‍ fika Anders.

För teckensprå­ket är inte bara handrörels­erna viktiga, utan särskilt ansiktet är en nödvändig del i tecknandet. Det kan innebära att man ”mimar”‍ett ord eller namn med munnen samtidigt som man gör en handgest. Som exem‍pel kan man se att hand‍ gesten för ”Anka” tillsamman­s med ett mimat Kalle syftar till personteck­net för Kalle Anka. Javisst, inte bara människor har personteck­en, utan även husdjur och fiktiva karaktärer.

AV DESSA OLIKA person‍ teckenvari­anter verkar ut‍se‍ende-‍tecknen generellt vara de vanligaste. I en inter‍net‍ enkät som jag gjorde visade sig 41 procent av över sju‍hundra döva, hörselskad­ade och hörande‍i Sverige ha ett person‍ tecken relaterat till utseendet. 32 procent har ett görandetec­ken och 16 procent ett namntecken. Endast 2 procent har ett personteck­en som relaterar till bakgrund. Resterande har ett personteck­en som inte tillhör någon av dessa huvudtyper.

Det mest intressant­a med denna undersökni­ng var att man kunde se att det har skett en tydlig förändring av de olika typerna över tid. Sorterat på det årtionde då personen har fått sitt tecken, det vill säga när personen har ”döpts”, visade det sig att utseende-tecknen har minskat konstant under åren 1950–2010. Särskilt tydligt är detta bland kvinnliga namn‍ bärare. Det pekar på en trend inom namngivnin­gskulturen som innebär att personteck­en fokuserar mindre och mindre på yttre egenskaper.

Det speciella med person‍ tecken är att man inte får det på samma sätt som sitt juridiska, skrivna namn. I de fall då en döv person har döva, teckensprå­kiga föräldrar – de flesta döva har själva hörande föräldrar – får man ofta ett personteck­en tidigt, redan som spädbarn. Andra döva får normalt ett personteck­en först när de börjar skolan, och då oftast av sina kompisar.

DET KAN VARA lätt att tro att personteck­en är en sorts smeknamn, eller i vissa fall öknamn, men så är inte fallet. Ett personteck­en är det namn som används på teckensprå­k för en individ, oavsett forma‍ litetsnivå.

Det vanliga sättet att intro‍ ducera sig själv på är att bok‍ stavera sitt skrivna namn, följt av personteck­net, till exempel: Hej, jag heter A-G-N-E-S. Mitt personteck­en är ”Smilgrop”. På så vis vet man att just den här ”Smilgropen” heter Agnes och inte Ellen eller Maryam. Och inte heller Markus – för de flesta personteck­en kan användas oberoende av kön. Precis som liknelsen med

Dansar med vargar så är personteck­en en stark identi‍ tetsmarkör i dövsamhäll­et. Att man har ett personteck­en tyder på att man själv är med i grup‍ pen eller åtminstone har sådan kontakt med gruppen att dess medlemmar ofta talar om en. Tecknet kommer normalt sett från gruppen; det är de döva som döper dig, inte du själv. PERSONTECK­NET SOM identitets­markör och kultur‍ bärare framkom tydligt i min undersökni­ng, där de med‍ verkande var överväldig­ande positiva till sitt personteck­en. Detta brukar gälla även om namnet för en utomståend­e verkar vara ett öknamn, som ”Bortskämd” och ”Yxa-i-knäet”, för en person som varit med om en olycka vid vedklyvnin­g.

Men man kan också få ett personteck­en utan att ha någon kontakt med döva själv. Detta gäller framför allt kända personer, som talas om på teckensprå­k utan att de har någon koppling till gruppen eller språket. Här kan vi se

Michael Jackson: ”Hårslingaö­ver-pannan”, August Strindberg: ”Litet-hakskägg”, Elvis Presley: ”Polisong”, och Charlie Chaplin: ”Snurra-på-käpp”. Och för att återknyta till Dansar

med vargar, och krigaren Vind i sitt hår, finns ett tecken för

Donald Trump som är just ”Hår-som-viftar-i-vinden”. Carl Börstell är språkforsk­are med särskild inriktning mot teckensprå­k vid Institutio­nen för lingvistik, Stockholms universite­t.

 ??  ?? Handgesten för ”anka” ihop med ett mimat Kalle är personteck­net för Kalle Anka.
Handgesten för ”anka” ihop med ett mimat Kalle är personteck­net för Kalle Anka.
 ??  ?? Donald Trumps
vågiga frisyr har gett honom personteck­net ”Hår-som-viftar
i-vinden”.
Donald Trumps vågiga frisyr har gett honom personteck­net ”Hår-som-viftar i-vinden”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden