Spraktidningen

Apostrof för odelbar enhet

-

? Jag har i informella engelska texter sett ägandeform­en X and I’s, som i Johnny and I’s wedding. Det måste väl vara

fel? – Lisa ! Detta är i alla fall inget man kan rekommen‍ dera i vårdat skrift‍ språk. I talspråk och infor‍ mellt skriftsprå­k hittar man ibland uttryck som my wife and I’s first dance och catching Doug

and I’s attention, men det är inte särskilt vanligt. I de flesta före‍komsterna vi hittar är

I samordnat med namnet eller titeln på en familjemed­lem. Eftersom talarna väldigt ofta använder uttryck som my wife

and I så har de här fraserna blivit så fasta, odelbara enheter att man har kunnat koppla på en apostrofge­nitiv. Magnus Levin, Linnéunive­rsitetet Språktidni­ngen samarbetar i Frågor & Svar med språk‍ vårdare, forskare och terminolog­er vid Terminolog­icentrum‍ TNC, Malmö högskola, Linnéunive­rsitetet‍samt Institutet för språk och folk‍ minnen‍och dess avdelninga­r Dialekt-, ort‍namnsoch folk‍ minnesarki­vet i Göteborg, Dialekt- och folk‍minnes‍‍ arkivet i Uppsala, Namn‍‍arki‍vet i Uppsala och Språk‍ rådet i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden