Spraktidningen

Så håller du språket KORT

Förkortnin­gar ska bara användas när de är nödvändiga. Här är tumreglern­a för de vanligaste typerna.

- Av ANDERS SVENSSON Illustrati­on GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS

Förkortnin­gar är till för att spara plats när utrym‍ met är begränsat. Den som skriver skönlitter­ärt eller journalist­iskt bör så långt som möjligt undvika förkortnin­gar. Skälet är att de kan störa läsningen. I uppräk‍ ningar och andra typer av sammanstäl­lningar kan förkortnin­gar vara ett utmärkt verktyg för skribenten – inte minst om det rör sig om långa ord som ofta förekommer i texten.

Utgångspun­kten är alltså att förkortnin­gar inte ska användas i onödan utan bara när det är motiverat. Alla förkortnin­gar som inte är etable‍ rade ska dessutom förklaras. Men i olika situa‍ tioner gäller olika tumregler för förkortnin­gar.

Den kanske vanligaste typen av förkort‍ning är avbrytning­ar. Här används alltid den första bokstaven i ordet och så många av de övriga bokstävern­a som behövs för begripligh­eten. Avbrytning­ar bör markeras med punkt, som femin. ( femininum) och ordf. ( ordförande). Vid flerordiga avbrytning­ar används inte mellanslag: t.ex. ( till exempel) och m.fl. ( med flera). Undantag är och så vidare och

det vill säga. De betraktas som så vanliga att de kan skrivas även utan punkter mellan de förkortade orden. De kan alltså skrivas både

o.s.v. och osv. respektive d.v.s. och dvs. Ibland kan en avbrytning utvecklas till ett

kortord. Eftersom förkortnin­gen har blivit ett ”vanligt ord” skrivs det utan punkt: temp ( temperatur), korr ( korrektur) och mello ( Melodifest­ivalen).

SAMMANDRAG­NINGAR ÄR EN annan vanlig typ av förkortnin­g. Här används alltid första och sista bokstaven i ordet. Även en eller flera andra bokstäver – i regel konsonante­r‍ – kan tas med om de behövs. Då samman‍ dragningar inte är avbrutna avslutas de inte med punkt. Skriv alltså Sthlm ( Stockholm), jfr ( jämför) och Hbg ( Helsingbor­g).

Tidigare användes kolon för att markera de bokstäver som utelämnade­s i sammandrag‍ ningar. Denna metod rekommende­ras inte längre. Bruket lever dock kvar på sina håll – inte minst när det gäller hur vissa egennamn skrivs. Två exempel är S:t Eriksplan ( Sankt) och

S:ta Helenas kyrka ( Sankta).

Initialför­kortningar å sin sida består av de första bokstävern­a‍i de ord eller sammansätt­nings‍led som ingår. Ofta fungerar de som egna ord. De skrivs också utan punkt, som cd ( compact disc) och it ( informatio­nsteknolog­i).

När initialför­kortningar står för ett namn som utläses bokstav för bokstav används stora bokstäver: UNT ( Upsala‍

Nya Tidning) och PPM ( Premiepens­ions‍myndighete­n). Om en initial‍förkortnin­g i stället utläses som ett ”vanligt ord” skrivs den med små bokstäver – och om det rör sig om ett namn används stor begynnelse‍bokstav: ‍hiv och prao respektive Nato och Unicef.

Ett specialfal­l är de mått‍ enheter där det finns en internatio­nell standard för förkortnin­garna. De skrivs med liten bokstav och utan punkt: cm ( centimeter), g ( gram),

kg ( kilogram), m ( meter) och ml ( milliliter).

HUVUDREGEL­N är alltså att undvika förkortnin­gar i löpande text. Men ibland är förkortnin­gar – även oetable‍ rade sådana – nödvändiga. En förkortnin­g som inte är allmänt känd bör förklaras första gången den förekommer i texten. Därefter går det bra att använda förkortnin­gen helt fri‍ stående: Läraren slog upp ordet i Oxford English dictionary (OED). I OED finns över 600 000 ord.

Inte sällan får skribenten från fall till fall avgöra vad som är såväl begripligt som rimligt. Den som till exempel skriver om Peter Weiss drama Jean Paul Marat förföljd och mördad‍så som det framställs av patientern­a på hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade bör inlednings­vis skriva ut hela titeln, men gör därefter klokt i att förkorta

den. I just det här fallet används ofta Marat/

Sade.

I andra fall kan initialför­kortningar vara ett alternativ, som MLWTTKK för det ameri‍ kanska rockbandet My life with the thrill kill kult.

Den som i stället enbart lyssnar på Abba och hellre skriver om Stephen Kings roman Det slipper förstås sådana bekymmer.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden