Spraktidningen

rt Sä sätt att få antal ord rätt

Felaktiga särskrivni­ngar ska inte belönas, menar EINAR KORPUS.

-

DEBATTEN OM SÄRskrivni­ngar har pågått länge i Sverige. Är det okej att skriva körsbärs blomma, te ceremoni och samuraj krigare? Det finns de som intar en nästan mili‍ tant hållning till fenomenet, medan andra är mer liberala. Oavsett ståndpunkt kommer det nog som en överraskni­ng‍ för de flesta att formellt fel‍ aktiga särskrivni­ngar kan fungera som metod för att bli godkänd på en akademisk uppsats.

Under läsåret 2016–17 fick studen‍ terna på en kurs vid Göteborgs universite­t i uppgift att skriva en kortare‍ uppsats om japanskt kultur-‍ och samhälls‍liv. Uppsatsen skulle skrivas på svenska och var värd 2 högskole‍poäng. Den skulle vara på 1 600 ord i typsnittet‍times new roman, 12 punkter,‍med radavstånd­et‍ 1,5. Och den fick inte vara längre än fem sidor.

Studentern­a lämnade in sina uppsatser. Efter någon vecka blev en av dem kontak‍ tad av läraren. Uppsatsen var bra till innehåll och språk, och med sina fem sidor även tillräckli­gt omfattande. Där‍ emot inne‍höll den bara 1 300 ord, inte 1 600 som det stod i instruktio­nen. Uppsatsen

kunde alltså inte godkännas. Ytterligar­e 300 ord måste in.

Här uppstår ett dilemma. Det går inte att skriva ytter‍ ligare 300 ord utan att göra våld på den andra delen av instruktio­nen: att inte skriva mer än fem sidor. Och inne‍ hållet var ju redan godkänt, liksom språket. Fanns det över huvud taget något sätt att lösa detta problem?

Det gjorde det. Studenten inkom med en ny version, som var precis samma text, rent innehållsl­igt. Den var fort‍ farande cirka fem sidor lång. Den nya versionen omfattade dock det efterfråga­de antalet ord – i kraft av ungefär 300 nytillkomn­a särskrivni­ngar.

Uppsatsen skickades in. Det gick några dagar. Sedan kom beskedet: uppsatsen var godkänd.

HÄR FINNS DET

anledning att reagera. Det är oroväck‍ ande att en uppsats full av felaktiga särskrivni­ngar, men i övrigt identisk med en tidiga‍ re version, plötsligt anses hålla måttet. Ännu mer alarmerand­e är att en universite­tslärare kräver in en kompletter­ing och sedan struntar i att läsa den, vilket rimligtvis är vad som har hänt här.

Det hela blir till ett ärende där Institutio­nen för språk och litteratur­er vid Göteborgs universite­t får ge sin syn på saken. Prefekten skriver att uppsatsen efter kompletter­ing motsvarar kraven, samt att examinator­n har godkänt den. Inget regelbrott har skett, och ärendet föranleder därmed inga ytterligar­e åtgärder.

Då återstår just reglerna. Även om en felaktig särskriv‍ ning i sig inte behöver vara ett särskilt allvarligt problem, kan ingen på allvar tycka att det är bra med regler som öppnar för möjlighete­n att använda sådan särskrivni­ng som metod för att få en uppsats godkänd. Det bör dessutom vara reglerat att studenter vid svenska univer‍ sitet kan förvänta sig att lärare läser deras inlämnade texter innan bedömning görs. Det ska inte räcka med att läraren har hittat fram till funktionen ”Räkna ord”.

Detta är rent allmänt en pinsam historia för universi‍ tetet. Förutom det är den ett exempel på hur illa det kan gå när regler inte hänger samman med ett innehåll utan är just bara – regler.

”Formellt felaktiga särskrivni­ngar kan fungera som

metod för att bli godkänd”

 ??  ?? Einar Korpus är universite­tslektor i svenska vid Göteborgs universite­t.
Einar Korpus är universite­tslektor i svenska vid Göteborgs universite­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden