Spraktidningen

Omdebatter­ad gubbe

Därför är en HALMGUBBE så enkel att avfärda

-

PÅ SISTONE HAR det dykt upp halmgubbar i olika debatter‍och artiklar, men vad är det här för gubbar? En halmgubbe är ju egentligen en mansliknan­de figur eller docka som är uppstoppad med och tillverkad av halm.

Halmgubbar (av olika slag) hörde en gång ihop med trösk‍ slutets rituella bruk och seder, och de förekom också ofta i jullekar och diverse upptåg.

Senare kunde halmgubbe ha betydelser som ’fågel‍ skrämma; bulvan, ställ‍ företrädar­e, träkarl; attrapp (vid vapenövnin­gar och tornerspel); fingerad eller uppdiktad motståndar­e; problem som inte existerar’.

Nuförtiden kallas påhittade argument eller förvrängda åsikter som tillskrivs mot‍ ståndaren, och lätt kan avfär‍ das, för halmgubbar, liksom engelskans man of straw eller

straw man.

Ett liknande språkbruk är ganska gammalt. I Teologisk tidskrift år 1869 kan man läsa: ”Att såsom hr R. gjort framställa såsom af biskop B. uttalade resonneman­ger och åsigter, som han aldrig framlagt eller ens antydt, och sedan anfalla och under triumfrop nedsabla dessa halmgubbar är ett, lindrigast sagdt, oädelt förfarande.” (R. är författare­n‍viktor Rydberg, och B. är biskop Anders Fredrik Beckman.) Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden