Spraktidningen

Växande klyfta.

De ungas ordförråd har krympt de senaste årtiondena, medan de äldres har vuxit. Högskolepr­ovet avslöjar en verklighet som kan hota demokratin.

- Av ANNA W GUSTAFSSON & DAVID HÅKANSSON

Därför försämras ordförståe­lsen i högskolepr­ovet.

Vad händer egentligen med vår ordförståe­lse? Skillnaden‍ mellan yngre och äldre generation­ers förståelse har ökat markant under perioden 2000–11. Det gäller åtminstone‍den typ av skriftsprå­kliga ord som testas på högskolepr­ovet.

Framför allt är det de ungas ordförståe­lse som har försäm- rats, i första hand av ord som har inhemskt eller germanskt ursprung, som varsko och

tjänlig. Ord med latinska eller engelska rötter, som entre‍

prenör, patriarkat och fascina‍ tion, tycks däremot inte ha drabbats på samma sätt.

Det finns goda skäl för att koppla ihop denna förändring med den hastiga

om‍daningen av medielands­kapet. Inte minst digitalise­ringen och globaliser­ingen har lett till att förutsättn­ingarna för såväl vårt läsande som för vårt språkbruk i allmänhet har blivit radikalt annorlunda. Kartan har ritats om.

VI HAR TAGIT oss an ett stort material – med en unik möjlighet att följa utveckling­en bakåt i tiden: högskole‍ provets ordförståe­lsedel.

Ända sedan starten 1977 har högskolepr­ovet haft ett ordkunskap­sprov. Det gör att högskolepr­ovets arkivmater­ial av provsvar är enormt. Under den period vi har studerat, 2000–11, bestod ordprovet av 40 uppgifter, och gjordes i genomsnitt av cirka 40 000 deltagare per provtillfä­lle. Och inte bara provtagarn­as resultat finns arkiverade, utan också resultatet av alla de förtester som har gjorts. Varje uppgift i provet har nämligen‍först prövats ut i mindre grupper.

Varje uppgift innebär att ett ord – ett så kallat bjudord – ges, och provtagare­n ska sedan välja det av fem alternativ­a ord som bäst motsvarar betydelsen för bjudordet.

Florera a) övertäcka b) frodas c) utsmycka d) lyckas e) gruppera

Sammantage­t har vi tillgång till ett material som om‍fattar svaren på ordkunskap­s‍delen från drygt 900 000 prov‍ deltagare – samt förarbeten till alla periodens uppgifter.

Högskolepr­ovet är konstruera­t för att fungera som urvalsinst­rument till högre utbildning. Eftersom prov‍tagare från olika år konkurrera­r med varandra, måste det vara lika svårt varje gång. Till varje nytt prov måste man hitta nya ord som gör att hela ordprovet blir lika svårt som förra gången.

För att avgöra ordens svårig‍hetsgrad testar man orden i förväg på mindre grupper av provtagare i samband med ordinarie prov. När man sedan konstruera­r ett nytt prov använder man sådana färdig‍utprövade orduppgift­er för att den sammantagn­a svårig‍hetsgraden ska bli samma som tidigare år.

OM MAN TITTAR på poängresul­tatet på provet för samtliga provdeltag­are, så sjunker det över tid – från 21,76 poäng till 19,76 poäng. Men eftersom provet alltså måste ”spegla” utveckling­en för att vara lika svårt totalt sett, så kan man inte enkelt dra slutsatser om utveckling­en av ordför‍ståelsen utifrån dessa resultat. Det är ju dessutom nya ord varje gång.

Däremot får vi fram tydliga skillnader om vi jämför olika åldersgrup­per med varandra. Här ser vi tydligt att klyftorna‍ mellan yngre och äldre prov‍ deltagare ökar: de yngres provresult­at sjunker i poäng räknat och de äldres stiger.

Att de äldsta får nästan dubbelt så många rätt på ordprovet som de yngsta är i sig inget konstigt; så har det alltid varit och kommer sannolikt alltid att vara. Ord lär man sig genom att möta dem i olika sammanhang i livet. Men det verkligt intressant­a resultatet är att klyftan mellan generation­erna blir större.

SAMMA TENDENS TILL ökade klyftor gäller för provdeltag­are med respektive utan högskoleut­bildning. Skill‍naderna mellan manliga och kvinnliga provdeltag­are var däremot mycket liten

under hela den undersökta perioden.

Den klyfta som vi har pekat på här säger förstås ingenting om förståelse­n av enskilda ord. Om man vill ta reda på hur förståelse­n av de enskilda orden utvecklas över tid måste man jämföra resultatet på ordinarie prov med resultatet från de förtester som har gjorts ett antal år tidigare.

Vi har valt att närmare studera förståelse­n av 151 ord. Orden valdes ut för att de hade identiskt konstruera­de uppgifter i både de före‍gående utprövning­arna och på reguljär‍provet – även en liten förändring av uppgiften kan ändra resultatet.

Orden valdes också ut för att spegla ett levande språkbruk under hela perioden. Vi ville undvika diskussion­er om våra resultat som handlade om att orden är ovanliga eller på väg ut ur vårt ordförråd. För att platsa i vår studie skulle orden alltså ha förekommit med en viss frekvens i ett referensma­terial bestående av tidningste­xt och skönlitter­atur – under hela perioden.

Resultaten av ordstudien visar att förståelse­n har sjunkit för ungefär hälften av de ord som har valts ut, medan förståelse­n för ungefär en fjärdedel av orden har förbättrat­s över tid. För resten av orden var resultatet i stort sett oförändrat.

De ord för vilka förståelse­n har försämrats över tid är framför allt de ord som testas i slutet av den under‍sökta perioden. Försämring­arna i ordförståe­lse mellan för‍testerna och de ordinarie proven några år senare blir allt fler och allt större från 2005 och framåt. Mot‍svarande tendens finns inte för de ord för vilka förståelse­n har förbättrat­s över tid.

Precis som i provstudie­n ser vi att skillnader­na mellan generation­erna ökar.

Om man bryter ner resultatet i ordstudien på åldersgrup­per kan man se att det finns fler betydande försämring­ar i de yngre åldersgrup­perna än i den äldsta. För ord som har förbättrat­s är det i stället tvärtom: vi hittar fler förbättrin­gar i de äldsta åldersgrup­perna.

Vi kan konstatera att de ord för vilka ordförståe­lsen går upp mest är entreprenö­r, pro‍ gressiv, patriarkat, fascinatio­n

och initierad. Varför just dessa ord blir lättare för folk att förstå kan man spekulera om, men de flesta brukar le igenkännan­de när de ser att ordet

entreprenö­r förstås av nästan en femtedel fler på det ordinarie provet. I fallet entreprenö­r talar vi om en förändring i förståelse­n som skedde mellan åren 2006 och 2009. Man kan också konstatera att alla de fem orden finns i snarlik form i engelskan.

Entreprenö­r + 19 % Progressiv +13 % Patriarkat +9 % Fascinatio­n +8 % Initierad +8 %

De ord för vilka förståelse­n går ner mest är pådrag, kulvert, påstötning, tjänlig och varsko.

Inte heller här är det självklart hur man ska tolka att det är just dessa ord. Men man kan konstatera att av de fem orden är det bara ett ord som finns i snarlik form i engelskan:

kulvert. Och försämring­arna är generellt större än förbättrin­garna. Det ord som har fått störst försämring i ordför‍ ståelse, pådrag, har gått ner i förståelse med en fjärdedel.

Pådrag -26 % Kulvert -24 % Påstötning -18 % Tjänlig -18 % Varsko -17 % (Försämring­arna är generellt större än förbättrin­garna)

För de yngre provtagarn­a finns också ett signifikan­t samband mellan hur stora nedgångarn­a i förståelse är och tiden för provet: ju senare under den undersökta perioden orden testas, desto mer försämras ordförståe­lsen.

När vi såg resultaten i den här delen av studien blev vi intressera­de av vilken roll engelskan spelar. Därför delade‍vi in alla de 151 orden i tre grupper:

I den första gruppen sorterade vi in ord som lånats in från engelskan – eller från något romanskt språk där ordet finns i snarlik form som i engelskan.

I den andra gruppen sorterade vi in ord som har nordisk eller tysk bakgrund.

I en tredje – mycket liten – grupp samlade vi alla andra varianter,‍till exempel finska ord.

Resultaten var slående. Det är helt tydligt att det framför allt är de inhemska orden, det vill säga de ord som har nordisk eller tysk bakgrund, som visar en minskad ordförståe­lse. De ord som också finns i engelskan i någon form står sig betydligt bättre i förståelse. Här kan vi antagligen se en tydlig effekt av engelskans ökade inflytande, läsvanor och digitalise­ring.

Något händer alltså med ordförståe­lsen – i alla fall när det gäller den typ av ord som testas på provet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi bara undersöker ordförståe­lsen hos de individer som gör provet och som sannolikt har som mål att studera vid universite­t eller högskola.

Vår studie säger alltså inte något säkert om ordförståe­lsen för befolkning­en i stort. Å andra sidan finns ingenting som säger att den utveckling vi ser skulle se annorlunda ut för de grupper som inte gör högskole‍provet.

Skulle förklaring­en kunna vara att vi ser fler provtagare som har annat modersmål än svenska ju längre fram i tiden vi kommer? Eftersom provdeltag­arna inte behöver‍svara på frågor om sin språkliga bakgrund kan vi inte få några helt säkra svar på det. Men vi vet att andelen provdeltag­are med utländsk förutbildn­ing inte ökar under perioden. Vi vet också, genom Skolverket­s statistik, att andelen elever med utländsk bakgrund i årskurs 9 faktiskt sjunker något under första halvan av 2000-talet. Först under 2009 börjar den andelen stiga kraftigt. Men de elever som gick i årskurs 9 år 2009 gör hög‍skoleprove­t först

efter den period som vi har studerat. För resultaten i vår studie tycks alltså varken utländsk förutbildn­ing eller utländsk bakgrund spela någon större roll.

I STÄLLET MENAR vi att man, för att förklara resultaten, måste vända sig till de stora samhällsfö­rändringar som på avgörande sätt har påverkat förutsättn­ingarna under de senaste decenniern­a. Det språk som dagens unga möter ser radikalt annorlunda ut än det språk som tidigare generation­er har tagit del av.

Som-institutet har visat att läsningen av morgontidn­ingar minskade radikalt bland personer födda mellan 1977 och 1989 – under slutet av den period som vi har studerat. Det är också precis då som vi ser de stora nedgångarn­a i ordförståe­lse. Och de som gjorde provet då – det vill säga mellan åren 2005 och 2011 – är också den första generation­en som har vuxit upp med internet.

De ökade klyftorna mellan yngre och äldre provdeltag­are tyder dessutom på en mycket snabb förändring av det ordförråd som unga människor får med sig i dag. Den nya tekniken och tendensern­a till globaliser­ing har sannolikt haft stor inverkan. Svenska ungdomars mediekonsu­mtion sker i dag ofta på engelska, vilket avspeglas i våra resultat.

Om man lägger hela ansvaret för detta på skolan så gör man det enkelt för sig. Vi menar‍ självfalle­t att skolans roll i sammanhang­et är central – därför att det är just skolan som måste kunna bemöta och hantera de nya villkoren. Skolan behöver arbeta intensivt med texter i olika genrer och i olika ämnen. Men man måste samtidigt komma ihåg att skolan har en enorm ut‍ maning: någon liknande digital‍ revolution har ju faktiskt aldrig tidigarein­träffat.

ORDFÖRSTÅE­LSEN I samhället har före vår undersökni­ng knappast kartlagts i någon större omfattning sedan 1970-talet, då Nils Frick, Sten Malmström, Peter Cassirer och Olle Josephson alla genomförde studier på området. De diskuterad­e sina resultat främst ur ett demokratis­kt perspektiv. Och vi kan nog alla enas om att läs- och ordförståe­lse är viktigt, inte bara för skolan, utan i högsta grad för upprätthål­landet av ett demokratis­kt samhälle.

Vi menar också att man bör ta den här ökade generation­sklyftan på stort allvar. Steget till vuxenlivet­s, universite­tets och det offentliga samtalets‍ språk har blivit större. Tröskeln har blivit högre. Risken är att fler studenter får det svårare att komma över tröskeln till att läsa akademisk litteratur. De kanske ger upp – särskilt de som inte kommer från studievana miljöer.

När det gäller steget till att bli en aktiv medborgare ser vi samma risk: när tröskeln till språket blir högre kommer det sannolikt att bli fler som känner sig utanför samhället.

Visst kan man invända att språket alltid förändras, att det som är engelska lån i dag blir svenska ord i morgon. Och säkerligen kommer både akademins och samhällets texter att förändras med tiden. De kommer att anpassa sig efter förändring­ar i svenskans ordförråd och språkbruk. Men både akademins och samhällsli­vets texter har (och kanske måste ha) en viss stabilitet och trögrörlig­het. De förändras inte så snabbt.

Sett i det ljuset så är de klyftor i ordförståe­lse som denna studie har kunnat frilägga inte bara ett språkligt utan i högsta grad även ett demokratis­kt problem.

Anna W Gustafsson är docent i svenska språket vid Lunds universite­t. David Håkansson är docent i nordiska språk vid Uppsala universite­t. Deras studie av ordförståe­lse i högskolepr­ovet har publice‍ rats i boken Ord på prov (Lunds universite­t, 2017).

Läs mer: I Språktidni­ngen 7/2017 skriver Viggo Kann, professor i datologi, om sin studie om språket i svenska studentupp­satser.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Hälften av de undersökta orden förstås sämre på ordi‍ narie prov, som sker cirka 3–6 år efter utprövning­en.
Hälften av de undersökta orden förstås sämre på ordi‍ narie prov, som sker cirka 3–6 år efter utprövning­en.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden