Spraktidningen

Påsfrågan.

Plastpåsen har gått från att vara självklar till att vara valbar i svenska butiker. En liten förändring i våra samtalsrut­iner kan ge stora effekter.

- Av SUSANNA KARLSSON

En ny fråga i butikerna skapar en ny samtalsnor­m.

EXPEDITEN FRÅGAR: ”Du tar dem i den där va?”, och nickar åt kundens ryggsäck. ”Jaa – nä, det är fullt. Jag får nog ta en påse ändå”, svarar kunden. Expediten nickar och packar ner varorna i en plastpåse. Kunden betalar, tar påsen, tackar och går. Så såg det ut i en butik i centrala Göteborg i början av sommaren 2017.

Den 1 juni i år trädde en ny förordning i kraft i Sverige. Sedan dess måste butiker upplysa om plastpåsar­s negativa miljöpåver­kan. Målet är att minska mängden plastpåsar som är i omlopp.

Men den här förändring­en kommer inte bara att påverka våra påsvanor. Den kommer också att påverka hur expedit

och kund talar med varandra i kassan. ”Vill du ha en påse?” är inte längre bara ett val där kunden ska eller inte ska få med sig en påse. I stället måste expediten fråga på ett sätt som gör det lätt för kunden att lämna butiken med varan – men utan påsen. Påsen ska gå från att vara ett självklart inslag vid ett köp till att vara något man köper med sig för att man faktiskt har behov av den. Både expediter och kunder måste vänja sig vid att avsluta ett köp på helt nya sätt.

DET SPELAR NÄMLIGEN

stor roll hur vi formulerar oss. Hur vi ställer en fråga eller inleder ett samtal påverkar vilket svar vi kommer att få och hur samtalet kommer att avlöpa.

För mer än tjugo år sedan, 1996, ändrades det svenska larmnumret från 90 000 till 112. I samma veva passade man på att ändra ruti‍ nerna för hur operatörer­na skulle svara i telefon. Man gick från att hälsa genom att säga ”Nittitusen” till att säga: ”SOS ett ett två vad har inträffat?”

Verkningar­na av den förändring­en har studerats av en grupp forskare under ledning av Jakob Cromdal vid Linköpings universite­t. Och den nya formulerin­gen visade sig få stora effekter. Med den äldre hälsningsf­rasen blev samtalen som regel långa. Det tog lång tid innan operatören hade fått tillräckli­gt med informatio­n för att avgöra vilken typ av insats som behövdes. Stora delar av det medicinska bedömnings­ansvaret lades dessutom på uppringare­n – utan att larmoperat­ören fick reda på vilka symptom eller vilken typ av händelse som föranlett samtalet.

Med den nya formulerin­gen kunde samtalen ledas direkt in på en beskrivnin­g av nödläget. Larmoperat­ören kunde ta på sig att göra den medicinska bedömninge­n, och ambulans kunde skickas iväg snabbare.

En liten förändring i samtalsrut­inerna resulterad­e alltså i en stor vinst.

Liknande resultat har man sett i en undersökni­ng av hur nöjda patienter är med bemötandet hos brittiska husläkare. En av frågorna är hur enkelt det är att boka en tid.

Forskare vid Loughborou­gh university har undersökt om det går att koppla ihop rutinerna för telefonsam­talen till mottagning­arna med det betyg de får. Man märkte snabbt att på de mottagning­ar som fått högt betyg gjorde receptio- nisten det lätt för patienten att fatta beslut. Om den tid eller läkare som patienten efter‍ frågade var upptagen, föreslog receptioni­sten genast en annan tid eller en annan läkare.

I ARBETET MED

att bygga upp nya rutiner för att hantera plastpåsar i svenska butiker, måste mångåriga vanor brytas. Kassören kan inte längre ordlöst lägga varan i en påse.

En del butiker har börjat ta betalt för påsen för att göra den mindre självklar. För att det ska vara möjligt att ta betalt, måste påsen komma på tal innan köpet registrera­s i kassan. ”Vill du köpa till en påse?” kan man till exempel höra i vissa butiker. Påsen omvandlas på så vis från att ha varit en självklar gåva och förpacknin­g, till att bli en vara med en prislapp. Det är socialt svårare att neka att ta emot en gåva än att neka att köpa något man inte har planerat eller behöver. Dessa förändrade frågeforma­t gör det lättare att avstå från påsarna.

Men än så länge kan man höra hur kunder kommentera­r de nya rutinerna. Det tyder på att det är något obekvämt som pågår: det är vanor som läggs om. Påsen blir plötsligt oerhört synlig, liksom sättet vi hanterar och pratar om den.

Ibland är det först när vi tvingas till förändring som vi får syn på mönster som varit så invanda att vi inte ens har noterat att de har funnits. Susanna Karlsson är lektor i svenska vid Göteborgs universite­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden