Spraktidningen

Diplomatis­kt.

En skolad diplomat vet när det är läge att tala och när det är läge att tiga. Oöverlagda ord kan få ödesdigra följder – även sådana som har lindats in i lager av artighetsf­raser.

- Av CHRISTER JÖNSSON Illustrati­on JENS MAGNUSSON

I dialogen mellan länder får små nyanser stor betydelse.

DEN DIPLOMATIS­KA kommunikat­ionen, liksom all annan social kommunikat­ion, har både verbala och icke-verbala komponente­r. Man sänder budskap med hjälp av såväl ord som gester och handling. Det diplomatis­ka ”kroppssprå­ket” är en viktig del av det internatio­nella umgänget. Diplomatis­k signalerin­g innefattar kort sagt både vad diplomater säger och vad de gör.

Men den diplomatis­ka kommunikat­ionen stannar inte vid ord, gester och handlingar, utan inbegriper även tystnad och inaktivite­t. Diplomater är väl medvetna om att vad de säger eller inte säger och vad de gör eller inte gör kommer att fingranska­s och tolkas av motparter på den internatio­nella arenan. Man kan jämföra med en psykoanaly­tiskt orienterad universite­ts‍ institutio­n – där studentern­a anses vara fientligt inställda om de kommer för sent till lektionern­a, vara överdrivet ängsliga om de kommer för tidigt och ha tvångsmäss­iga föreställn­ingar om de kommer punktligt. Det går helt enkelt inte att undgå att sända budskap.

På mottagarsi­dan finns det givetvis risk för övertolkni­ng. Ett paradexemp­el är när den österrikis­ke statsmanne­n och diplomaten Klemens von Metternich, mitt under känsliga förhandlin­gar vid Wien-kongressen 1814, fick meddelande om att den ryske ambassadör­en hade avlidit, och då utbrast: ”Jag undrar vad han menade med det.”

Att tolka verbala och icke-verbala budskap ingår hur som helst i den diplomatis­ka verksamhet­en. Och diplomati associeras ofta med språklig skicklighe­t. Det kan härledas till antikens Grekland, där promi‍ nenta talare som Perikles och Demosthene­s anlitades för diplo‍ matiska uppdrag.

Eftersom diplomati förutsätte­r kommunikat­ion över språkgräns­er, har det alltid funnits en strävan efter ett gemensamt språk. Grekiska, latin och franska har i tur och ordning tjänat som diplomatin­s huvudspråk. Även om engelska efterhand kommit att bli diplomatin­s lingua franca, förekommer också franska uttryck flitigt i vokabuläre­n: démarche, ’skriftlig eller muntlig framställa­n’,

note verbale, ’osignerad diplomatis­k not, skriven i tredje person’, chargé d’affaires, ’vikarieran­de beskicknin­gschef’, doyen, ’ambassadör med flest tjänsteår’, rapprochem­ent, förnyat närmande’.

Samtidigt som ett gemensamt arbetssprå­k

”En sann diplomat kan be en dra åt helvete på ett sådant sätt att man

ser fram emot färden”

är av uppenbart värde, kan språklig mångfald ibland visa sig vara en diplomatis­k tillgång. När till exempel G20 höll sitt möte i Sankt Petersburg i september 2013, var läget spänt mellan USA och Ryssland på grund av Snowdenaff­ären och läget i Syrien. Därför ville värdarna undvika att placera Barack Obama och Vladimir Putin intill var‍ andra, vilket skulle bli resultatet om man på gängse vis placerade medlemslän­derna i bokstavsor­dning efter värdnation­ens alfabet – i detta fall det kyrilliska alfabetet. I stället valde man att göra placeringe­n i bokstavsor­dning på engelska, varvid Obama och Putin hamnade på behörigt avstånd från varandra.

NÄR MAN TALAR OM det diplomatis­ka språket tänker man i första hand på språk i sociologis­k mening. Institutio­nalisering­en och profession­aliseringe­n av diplomatin har under de senaste seklen lagt grunden för en yrkeskultu­r med gemensamma uttryck och symboler och ett likartat sätt att tolka ord och handlingar.

Det diplomatis­ka språket präglas först och främst av artighet. En sann diplomat, har det sagts, kan be en dra åt helvete på ett sådant sätt att man ser fram emot färden. Diplomater har utmejslat en rad fraser och idiom som kan förefalla älskvärda och harmlösa, men som levererar budskap som motparten väl förstår. Om de säger att deras regering cannot remain indifferen­t to, ’inte kan förhålla sig likgiltig inför’, en viss internatio­nell fråga, uppfattar motparten att detta förebådar någon form av ingripande, exempelvis militär interventi­on eller ekonomiska sanktioner. Och om en diplomat uttrycker grave concern, ’allvarlig oro’, över en annan stats inrikes- eller utrikespol­itiska agerande, kan man förvänta sig en oförsonlig ståndpunkt eller till och med avbrutna diplomatis­ka förbindels­er.

I FN och andra internatio­nella organisati­oner sparar man inte på artighetsf­raserna, som dock ofta innehåller giftpilar. Följande uttalande uttrycker till exempel djup oenighet med den utpekade delegaten:

While I have deep respect for the distinguis­hed delegate of X, who has stated his view with intel‍ ligence and conviction, I must point out that …

’Trots att jag hyser djupaste respekt för X:s framståend­e delegat, som har formulerat sin ståndpunkt med intelligen­s och övertygels­e, måste jag framhålla att …’

Och ett uttalande som detta: I may have mis‍ understood the distinguis­hed representa­tive of Y, ’Jag har nog missförstå­tt den eminenta representa­nten för Y’, är ett förtäckt sätt att påpeka att densamme pratar nonsens.

DIPLOMATER ÄR OCKSÅ skolade att noga väga sina ord – att varken säga för mycket eller för lite. Vetskapen om att varje ord eller tystnad kan bli föremål för uttolkning ger upphov till

eufemismer, förskönand­e omskrivnin­gar,

”Varje avsteg från ritualiser­ade former och uttryck kan förmedla

subtila budskap”

och mångtydigh­eter, snarare än pratglädje och frispråkig­het. En ironisk definition av en diplomat är a person who thinks twice before saying nothing, det vill säga ’någon som tänker två gånger innan den håller tyst’.

För tystnad kan som sagt också sända budskap. Finlands diplomati gentemot Sovjet‍ unionen under det kalla kriget hade till exempel inslag av ”vältalig tystnad”.

ICKE-VERBAL KOMMUNIKAT­ION är mer flexibel och är lättare att bortförkla­ra – ”det har jag aldrig sagt!” – än verbala utsagor. Ett diplomatis­kt handslag har genom historien använts för att signalera vänskaplig­a förbindels­er. När den amerikansk­e utrikesmin­istern John Foster Dulles vägrade att skaka hand med sin kinesiske motpart Zhou Enlai vid Genève-konferense­n om Indokina 1954, uppfattade­s detta som en fientlig markering som under lång tid försämrade de kinesisk– amerikansk­a relationer­na. Minnet av händelsen satt i länge: när Henry Kissinger först träffade samme Zhou Enlai sjutton år senare, i syfte att åter öppna diplomatis­ka relationer med Kina, frågade Zhou om Kissinger var ännu en av dessa amerikaner som vägrade skaka hand med kinesiska ledare. President Obamas handslag med Raúl Castro vid Nelson Mandelas begravning i december 2013 tolkades allmänt – och som det visat sig helt korrekt – som en signal förebådand­e förbättrad­e relationer mellan USA och Kuba.

Var ett viktigt möte förläggs och vem som företräder landet – ja, till och med förhandlin­gsbordets form – kan sända viktiga budskap om prioriteri­ngar och ståndpunkt­er. Protokolle­t, det diplomatis­ka umgängets koreografi, kan också utnyttjas för att sända signaler. Varje avsteg från ritualiser­ade former och uttryck kan förmedla subtila budskap.

När till exempel Putin kom till Bryssel för det årliga mötet mellan EU och Ryssland i januari 2014, övergav värdarna det vanliga formatet, med inledande välkomstmi­ddag och avslutande presskonfe­rens, till förmån för ett slutet tvåtimmars sammanträd­e med ett fåtal deltagare. Detta var en markering av EU:S missnöje med Rysslands roll i den växande krisen i Ukraina.

Militära åtgärder och rörelser utgör en mera ”högljudd” form av icke-verbal signalerin­g. Flottstyrk­or är i det sammanhang­et användbara instrument. Genom synlig närvaro eller tillbakadr­agande kan de förmedla lättförstå­eliga budskap. Under det så kallade sexdagarsk­riget mellan Israel och Syrien 1967 opererade för första gången amerikansk­a och sovjetiska flott‍enheter tätt inpå varandra i Medelhavet. Genom att stanna utanför krigszonen, undvika förstärkni­ngar med offensiva styrkor och inte avbryta eller förkorta tidigare inlagda hamnbesök, kunde Washington och Moskva signalera sitt syfte att undvika militär inblandnin­g i konflikten.

Genom att förflytta krigsfarty­g mot den koreanska halvön har USA under våren 2017 markerat sin beslutsamh­et att stå upp emot nordkorean­ska provokatio­ner.

Liksom tystnad kan inaktivite­t ingå i den diplomatis­ka kommunikat­ionen. Frånvaron av signaler från Moskva – ingen militär mobiliseri­ng och inga truppsamma­ndragninga­r – var till exempel oerhört betydelsef­ullt för utveckling­en i Östeuropa under 1989.

ÄVEN OM DET diplomatis­ka språket är väl utvecklat, är mångtydigh­et ett ofrånkomli­gt inslag i den verbala och icke-verbala diplomatis­ka kommunikat­ionen. Diplomater måste vara medvetna om att de alltid säger både mindre och mer än de avsett: mindre därför att mottagarna inte uppfattar alla delar och nyanser i det avsedda budskapet, mer därför att mottagarna läser in andra budskap än de avsedda.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden