Spraktidningen

Förkortnin­g får bakläxa i Göteborg

-

Gcm-väg är en skriv‍ bordsförko­rtning som inte ska användas i ortnamn! Det tycker Lantmäteri­et, som ger Göteborg bakläxa på nya namn med förkortnin­gen

GCM, som står för gång-, cykel- och moped.

Burgårdens gångväg fick till exempel byta namn till Burgårdens

Gcm-väg, eftersom den inte bara är till för gångtrafik­anter. Men Lantmäteri­et upp‍ manar kommunen att välja namn som är begripliga för all‍ mänheten. Dit räknas inte GCM. Enligt god ort‍ namnssed bör dessutom såväl förkortnin­gar som bindestrec­k undvikas. Om kommunen inte backar anser Lantmäte‍ riet att Gcm-vägar bör användas konsekvent, så att blåljusper­sonal enkelt hittar adresserna vid utryckning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden