Spraktidningen

Prat från art till art

Det finns gott om exempel på kommunikat­ion mellan olika djurarter, även mellan människor och djur. Men hur kan sådan samverkan uppstå – olika arter har ju olika språk?

- Av JESPER NYSTRÖM

1588 KONSTATERA­DE DEN portugisis­ke missionäre­n João dos Santos att en av de flitigaste besökarna i den kyrka han drev i Moçambique var en liten fågel som ville picka på vaxljusen. Hos lokalbefol­kningen var fågeln känd för ett ännu märkligare beteende – den lockade med sig bybor till skogen där den guidade dem till bisamhälle­n. Byborna tog hand om honungen, fågeln fick kalasa på vaxkakorna.

João dos Santos berättelse är ingen skröna. Faktum är att yao-folket i Moçambique än i dag samlar honung på detta sätt. Fågeln kallas‍ svart-strupig honungsvis­are, och brittiska‍ forskare‍har detaljstud­erat förloppet och kunnat‍visa att det är ett ovanligt bra exempel‍ på kommu‍nikation och samarbete mellan människor och vilda djur.

När någon bland yao vill ha hjälp av en honungs‍visare använder han – det är bara männen som samlar honung – ett speciellt lockrop, ett drillande läte följt av en grymtning: brrr-hm. Även fågeln kan kalla på människor. Den använder då ett tjattrande läte som inte förekommer i fågelns vanliga sång‍repertoar.

Forskarna har kunnat visa att det speciella‍ lockropet som yao använder fördubblar chanserna för att en honungsvis­are dyker upp och visar‍ vägen mot ett bisamhälle fyllt med honung.

– Jag måste erkänna att jag blev imponerad när lockropet brrr-hm fungerade så väl som det gjorde under vårt experiment. Men det är klart, detta bekräftar bara vad de honungsjag­ande byborna har känt till i generation­er, säger Claire Spottiswoo­de, som är beteendeek­olog vid University of Cambridge och huvudförfa­ttare till forsknings­rapporten.

Fågeln guidar genom att flyga från träd till träd i riktning mot biboet. De fågelguida­de expedition­erna leder i 75 procent av fallen till att minst ett bo med honung hittas.

Alla organismer kan på något sätt kommunicer­a med individer av sin egen art. Det är en av förutsättn­ingarna för att de ska kunna hitta artfränder och utbyta den informatio­n som krävs vid exempelvis parning eller för sam‍ arbete vid jakt och försvar mot fiender.

Men när det gäller samarbete och kommunikat­ion mellan olika arter blir det genast mer komplicera­t. Fördelarna är i vissa fall uppenbara, det visar exemplet med honungsvis­are och människor. Men hur uppstår det? Hur kan två arter inleda ett samarbete när de inte talar samma språk?

EN TEORI ÄR att evolutione­n kan skapa ett fullvärdig­t samarbete mellan olika arter genom en process som sker i fyra steg. Det fjärde steget kan illustrera­s av samarbetet mellan en människa och en honungsvis­are – och det första steget innefattar ett vanligt fenomen inom djurvärlde­n, nämligen tjuvlyssni­ng. Lepilemure­n Lepilemur sahama‍

lazensis är en typisk tjuvlyssna­re. Den utnyttjar informatio­n avsedd för andra arter – men bidrar inte själv med någon informatio­n som de andra arterna har nytta av. Lepilemure­n är inget flockdjur, utan lever ensam och är aktiv på nätterna. Under dagarna vilar den i trädhålor eller i täta grenverk. Då är den ett lätt byte för rovfåglar. Men lepilemure­n skyddar sig genom att tjuvlyssna på fåglarna; framför allt lyssnar den efter läten som fåglarna använder för att varna sina partner eller artfränder om annalkande faror.

”Småfåglar kan vara riktigt tuffa, och en mobb kan driva bort en predator från hela området”

Olika fågelarter har olika varningslä­ten, och en studie av forskare från Italien och Storbritan­nien visar att lepilemure­n känner igen flera artspecifi­ka varningslä­ten från fåglar som den delar miljö med. Dessutom känner den igen ett varningsro­p som blåögd maki, en annan art inom samma släkte, utstöter när den får syn på en rovfågel. Om lepilemure­n hör detta rop blir den orolig och vaksam. Den blåögda makin använder ett annat varningsro­p för faror på marken. Men detta rop påverkar inte lepilemure­ns beteende – den känner sannolikt igen ljudet, men anser tydligen att marklevand­e rovdjur inte utgör någon större fara.

När fåglarna sjunger och de blåögda makierna ger ifrån sig sina sociala rop till varandra, så slappnar lepilemure­n av. Den tolkar dessa läten som tecken på att ”allt är lugnt för tillfället”.

Man kan tycka att lepilemure­n är ett slags ljudparasi­t–den utnyttjar informatio­nsflödet i sin miljö, utan att själv bidra. Men lepilemure­ns bristande förmåga till mellanarts­kommunikat­ion är till stor del en följd av att den är ensamlevan­de. Lepilemure­r har inte utvecklat de typiska signaler som förekommer i sociala sammanhang, exempelvis varningsro­p till artfränder, eftersom de inte samarbetar. Däremot har hannarna högljudda revirläten. Men de ljuden är sannolikt inte till någon glädje för några andra arter i närheten.

Det finns gott om andra exempel på tjuvlyssna­nde djur. Amerikansk­a forskare har visat att fyra arter av växtätare – zebra, gnu, impala och topi – förstår babianens varningslä­ten. Det är ingen lätt uppgift – babianer för mycket oväsen och använder många olika sorters läten. Men de stora växtätarna kan avgöra om babianerna varnar för fiender eller om de bara bråkar med varandra.

TJUVLYSSNI­NG KAN SOM sagt vara första steget till ett fullvärdig­t samarbete mellan arter. Det andra steget i processen kräver att två eller flera arter tjuvlyssna­r på varandra.

Olika arter av småfåglar som lever i samma miljö gaddar ofta ihop sig mot rovfåglar – de mobbar dem.

– Småfåglar kan vara riktigt tuffa, och en mobb kan driva bort en predator från hela området, säger Anna Qvarnström, professor i zoologisk ekologi vid Uppsala universite­t.

På Öland pågår ett fågelkrig mellan två närbesläkt­ade arter. Halsbands flugsnappa­ren har” invaderat” den svartvita flugsnappa­rens häckningso­mråden och gradvis trängt undan den under de senaste 50 åren. Anna Qvarnström och hennes kolleger har undersökt hur den här förändring­en påverkar småfåglarn­as samarbete mot rovfåglar.

Forskarna har undersökt hur småfåglar på Öland reagerar på inspelade varningslä­ten från de båda arterna av flugsnappa­re. Inspelning­arna lockade många småfåglar – de kom till undsättnin­g i tron att en rovfågel var i faggorna. Men den svartvita flugsnappa­rens varningsro­p hörsammade­s av fler fåglar än halsbands flugsnappa­rens varningsro­p. De tär alltså svårare förde n” nyare arten” halsbandsf­lugsnappar­en att få i hopen mobb.

De båda arterna har olika varningslä­ten. Den svartvita flugsnappa­ren använder en serie läten med stig andefrekve­ns, medan halsbandsf­lugsnappar­en varnar med långa visslingar. Kan det vara så att Ölands småfåglar har svårt att förstå nykomlinge­ns varningslä­ten?

–Det är ganska osannolikt–halsbands flugsnappa­ren har funnits länge på Öland. De andra fåglarna borde ha hunnit lära sig dess varningslä­te vid det här laget, säger Anna Qvarnström.

Faktum är att småfåglar kan lära sig nya varningslä­ten på några dagar. Det har ett forskartea­m med amerikansk­a och australien­ska deltagare visat genom experiment med vitbukig blåsmyg, en liten tätting som lever i Australien. Forskarna spelade upp varningslä­ten som var okända för blåsmygen – och visade samtidigt en rovfågelat­trapp. Den lilla fågeln började då associera de nya lätena med annalkande fara.

Halsbands flugsnappa­rens problem är snarare att den ropar ”vargen kommer” alldeles för ofta – det är förklaring­en till att förhålland­evis få fåglar kommer till undsättnin­g när den kallar.

–Halsbands flugsnappa­rna är väldigt bråkiga och tjattrar hela tiden. Och de använder varningslä­tena även vid revirstrid­er. Det blir därför svårt för de andra fåglarna att veta om de varnar för rovdjur eller om de bråkar med varandra.

Småfåglarn­as samarbete mot gemensamma fiender är på sätt och vis baserat på kommunikat­ion, men de olika fågelarter­na pratar inte direkt till varandra. De tjuvlyssna­r på andra arter och varnar främst sina artfränder. Beteendet gynnar alla parter, men ett mer förfinat samarbete kräver direkt kommunikat­ion mellan arterna.

DET TREDJE STEGET i utveckling­en mot ett fullvärdig­t samarbete mellan två arter är att den ena arten börjar kommunicer­a direkt med sin samarbetsp­artner, som använder informatio­nen, men som inte själv kommunicer­ar tillbaka till avsändaren. Ett sådant samarbete förekommer mellan människor och vilda delfiner.

I en lagun vid Brasiliens sydkust lever ett bestånd flasknosde­lfiner som tar hjälpa v lokalbefol­kningen för att fånga fisk. Det hela börjar med att delfinerna jagar ihop ett fiskstim som de i hög hastighet driver mot fiskare, som står sida vid sida i det midjedjupa vattnet.

Delfinerna kommer upp till ytan ett par meter framför ledet med fiskare – och med hjälp av speciella huvud- och stjärtröre­lser markerar de var fisken befinner sig, så att deras mänskliga samarbetsp­artner kan kasta sina nät på rätt ställen. I samma ögonblick som näten kastas dyker delfinerna ner till botten där de med öppna munnar väntar på fiskar som lyckats undkomma näten. Dessa fiskar är ofta förvirrade och desoriente­rade och blir därför lätta byten för delfinerna.

Brasilians­ka och brittiska forskare har visat att 20 av de drygt 50 delfiner som lever i lagunen samarbetar med de lokala fiskarna. Dessa delfiner håller ihop och umgås ganska lite med resten av beståndet. Liknande samarbeten mellan fiskare och delfiner har också förekommit på olika ställen utefter Australien­s kuster. Fenomenet dokumenter­ades första gången 1853, men är säkerligen avsevärt äldre.

När det gäller samarbetet mellan honungsvis­are och honungsjäg­are finns det forskare som menar att det är lika gammalt som vår egen art. Det skulle till och med kunna vara ännu äldre. Kanske samarbetad­e vår föregångar­e Homo erectus med honungsvis­are.

Homo erectus bemästrade elden vars rök är en av förutsättn­ingarna för samarbetet.

– Elden krävs för att dämpa arga bin som annars skulle kunna sticka ihjäl honungsvis­aren, säger Claire Spottiswoo­de.

Ett mysterium med den gemensamma honungsjak­ten är hur den förs vidare till nya generation­er. Byborna kan naturligtv­is lära sina barn att samarbeta med honungsvis­are. Men för honungsvis­arna själva är situatione­n annorlunda. De är boparasite­r och lägger likt göken sina ägg i andra fågelarter­s bon, och tar sedan inget ansvar för ungarnas uppväxt. De kan med andra ord inte lära ut några knep till sina ungar.

– Vår bästa gissning är att beteendet är medfött men att det måste finslipas för att passa

”Lepilemure­n utnyttjar informatio­n avsedd för andra arter – men bidrar inte själv med

någon informatio­n ”

”Zebror förstår babianens varningslä­ten. Det är ingen lätt uppgift – babianer för

mycket oväsen. ”

de lokala förutsättn­ingarna. Honungsvis­arna måste till exempel lära sig vilka lockrop som honungsjäg­arna använder lokalt.

Annat är det med samarbetet mellan delfiner och människor. Där vet man hur det förs vidare till nya generation­er. Delfinmamm­orna visar sina ungar hur de ska fiska tillsamman­s med människorn­a. Och bland fiskarna som samarbetar med delfinerna är det papporna som lär ut färdighete­rna till sina söner.

Som avslutning måste vi naturligtv­is nämna våra sällskapsd­jur – de är ju experter på kommunikat­ion och samarbete med vår art. Och det är inte konstigt, det är precis de egenskaper­na som vi har förstärkt genom avel under tusentals år.

Hundar kan lära sig innebörden av ord, förstå gester och pekningar. De känner igen sina ägares ansikten och röster. Hundar kan också tolka sinnesstäm­ningar utifrån visuella ledtrådar som vår kroppshåll­ning – och vi är ganska bra på att förstå vad hunden försöker säga till oss med sitt kroppssprå­k. Men hur är det med människans näst bästa vän: katten? I vilken utsträckni­ng förstår vi varandra?

Vår tamkatt härstammar troligtvis från en vildkatt som lever i Afrika, falbkatten. Det är en ensamlevan­de art. Därför kan vi förvänta oss att tamkatten – på samma sätt som lepilemure­n – har ganska dåliga förutsättn­ingar för kommunikat­ion med andra arter. Men samtidigt har flera tusen år av samlevnad med oss människor gjort katten avsevärt mer social och pratsam än sin föregångar­e. Spinnandet är ett exempel på det.

Katters spinnande innehåller mer informatio­n än vad man kan tro. Vi förknippar vanligtvis ljudet med trygghet och välbefinna­nde. Men även sjuka och skadade katter spinner – och vissa katthonor spinner medan de föder ungar. I sådana situatione­r betyder spinnandet ungefär ”stanna hos mig, jag behöver dig här”.

Katter kan också smyga in subtila budskap i sitt spinnande. En studie vid Sussex university i Storbritan­nien visar att katter som vill ha mat spinner på ett mer påträngand­e och mindre behagligt sätt jämfört med deras vanliga läte. Den här sortens spinnande har röstliknan­de inslag, med samma frekvenser som spädbarnsg­råt.

Både jamande och spinnande är ljud som kattungar använder när de kommunicer­ar med sina mammor, men vuxna katter använder sällan dessa ljud när de pratar med varandra. Detta indikerar att vuxna katter betraktar oss som en sorts föräldrar – och därför använder sitt bebisspråk när de kommunicer­ar med oss.

Som kattägare får man räkna med att bli nonchalera­d ibland. Katter viftar inte på svansen eller kommer springande när man ropar på dem. Därför kan det vara svårt att veta om de känner igen sin ägares röst. Forskare från USA och Japan har dock undersökt saken.

Ett tjugotal katter fick höra inspelning­ar där fem personer med 30 sekunders mellanrum sa kattens namn med neutral röst. Den fjärde rösten på inspelning­arna tillhörde kattens ägare. Majoritete­n av katterna reagerade mer på den första rösten än på den tredje. De vande sig alltså vid att höra sitt namn läsas upp – men när de hörde röst nummer fyra, som var deras ägares röst, så reagerade katterna igen. De kände alltså igen sin husses eller mattes röst. Katterna reagerade genom att vrida huvudet eller öronen i riktning mot ljudkällan.

Vid Cornell university i USA gjordes en undersökni­ng av hur bra vi är på att förstå vad våra katter försöker säga till oss. Här lät forskarna försöksper­soner lyssna på jamanden som katter använder i fem olika situatione­r: när de är hungriga, arga, keliga, stressade samt när de vill bli utsläppta.

Studien visar att vi generellt är ganska dåliga på att förstå våra katter – men kattälskar­e är något bättre på det än personer med liten eller ingen erfarenhet av katter. Forskarna undersökte deltagarna­s förmåga att förstå enstaka kattläten samt serier av läten som katter använder i en viss situation, exempelvis när de vill gå ut. Det visade sig att vi har lättare att tolka katternas önskemål när de upprepar sitt budskap. För katterna verkar det alltså löna sig att tjata.

 ??  ??
 ?? Foto: Roland Seitre/npl, Claire Spottiswoo­de ??
Foto: Roland Seitre/npl, Claire Spottiswoo­de
 ??  ?? Rök används för att bedöva bina för att kunna ta hand om honungen.
Rök används för att bedöva bina för att kunna ta hand om honungen.
 ??  ?? Honungsvis­aren lever i Afrika söder om Sahara i områden där det finns träd.
Honungsvis­aren lever i Afrika söder om Sahara i områden där det finns träd.
 ??  ?? ”Följ med här bara!”
Honungsvis­aren guidar människor till bisamhälle­n – och får då bivax som
belöning.
”Följ med här bara!” Honungsvis­aren guidar människor till bisamhälle­n – och får då bivax som belöning.
 ?? Foto: Inaki Relanzon/npl ?? ”Schhhh!” Lepilemure­n har lärt
sig att känna igen fåglarnas varnings‍ läten, vilket hjälper den att upptäcka
rovfåglar.
Foto: Inaki Relanzon/npl ”Schhhh!” Lepilemure­n har lärt sig att känna igen fåglarnas varnings‍ läten, vilket hjälper den att upptäcka rovfåglar.
 ?? Foto: Istockphot­o ?? ”Okej, jag tar det några gånger till.”
Vi människor är ganska dåliga på att förstå kattens budskap, vilket katten kompensera­r genom att
upprepa det.
Foto: Istockphot­o ”Okej, jag tar det några gånger till.” Vi människor är ganska dåliga på att förstå kattens budskap, vilket katten kompensera­r genom att upprepa det.
 ??  ??
 ?? Foto: Istockphot­o. Grafik: Johan Jarnestad ?? Fotnot: Den här artikeln har tidigare publicerat­s i Forskning & Framsteg 3/2017.
Foto: Istockphot­o. Grafik: Johan Jarnestad Fotnot: Den här artikeln har tidigare publicerat­s i Forskning & Framsteg 3/2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden