Spraktidningen

Nära släkt med finska

-

Samiska är det språk, eller snarare den grupp av språk, som talas av samerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. De samiska språken är närmast släkt med finska. De hör alla till familjen finskugris­ka språk.

Språkforme­rna skiljer sig så mar‍ kant från varandra att många forskare, framför allt i Finland, hellre betraktar skoltsamis­ka, enaresamis­ka, nord‍ samiska, lule‍samiska, och så vidare, som skilda språk – och särskiljer ända upp till tio samiska språk

Detta stöds av att sex olika skriftsprå­k i dag används för språket i olika delar av Sápmi. Men ur ett historiskt perspektiv är den grundlägga­nde, gemensamma språk‍ strukturen alldeles tydlig, och den utgör ett viktigt skäl till att de varierande språk‍ formerna har betrak‍ tats som ett språk, inte som en grupp språk. Ett annat skäl är att alla samer använ‍ der samma egenbe‍ teckning, sápmelaš. Källa: National‍ encykopedi­n

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden