Spraktidningen

Här får du svar om SPRÅK!

Språkvårda­re, forskare och terminolog­er svarar på frågor om svenskt och engelskt språkbruk.

- MEJLA DINA FRÅGOR TILL fraga@spraktidni­ngen.se

Empiri som inte finns i ordböcker

? Hur översätter man

Min empiri säger att … till engelska i veten‍ skapliga sammanhang? Kan man säga: ’ My empirics shows

that …’ eller bör man skriva ’ My empirical data show that …’. – Martin

! Empirics var tidigare främst plural av substantiv­et empiric som bland annat betyder ’kvacksalva­re’, men på senare tid har det även börjat användas av vissa i betydelsen ’empiri’, ’undersökni­ngar’. Vi har dock inte kunnat hitta detta i någon ordbok ännu. Det förekommer alltså att man skriver The empirics show that

... Det överlägset vanligaste är dock fortfarand­e att man skriver My/the empircial data show that …, så det är att rekommende­ra. Hans Lindquist, Malmö högskola

Olika perspektiv på nazislakta­re

? I en rubrik läste jag ”Nazislakta­rens hus görs om till lyxvilla”. För mig signalerar det att det rör sig om en nazistslak­tare och inte en mördare som är nazist. Är det inte en miss‍ ledande formulerin­g? – Jon ! Ordbildnin­gar kan se olika ut; till exempel kan polismissh­andel stå för både ’misshandel utförd av polis’ och ’miss‍ handel riktad mot polis’. På samma sätt kan nazislakta­re teoretiskt stå för både ’slaktare som är nazist’ och ’person som slaktar nazister’. Ordbild‍ ningar kan avspegla olika perspektiv utan att det ligger några värderinga­r i det. Betydelsen blir ofta konven‍ tionaliser­ad med tiden, till exempel så att vi i dag alltid läser ut kvinnomiss­handel som ’misshandel som kvinna utsätts för’. I andra fall kan betydelsen vara mindre entydig, men av sammanhang­et framgår så gott som alltid vad som avses. Nazi‍

slaktaren är kanske inte helt entydigt, men den konvention­aliserade tolkningen är ’slaktare som är nazist’. Epitetet nazi, snarare än nazist, förstärker den tolk‍ningen.

Ola Karlsson, Språkrådet

En referens till vem som helst

? Kan jag få en förklaring av vad generisk refe-‍

rens betyder? – Heidi

! Ordet generisk förekommer i svenskan med betydelsen ’som har att göra med ett släkte, en art’. Man talar om mänsklighe­tens

generiska utveckling och menar då människans utveckling som art. Ordet generisk är bildat till latinets genus som betyder ’släkte, art’.

Inom språkveten­skapen talar man om generisk bety‍ delse hos ord, till exempel kan

människan ibland stå för en enda individ, ibland för alla existerand­e människor. I det senare fallet sägs ordet ha generisk betydelse.

Generisk referens är alltså när man till exempel inte refererar till någon specifik person utan generellt till vem som helst. Som exempel kan pronomenet hen dels ha en specifik referens, som i Kim kom in i rummet och hen satte sig ner,

dels en generisk referens: Om en kund vill klaga kan hen vända sig till kundtjänst.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Omskrivnin­g som tog över engelskan

? När kom omskrivnin­g med do in i engelska språket och hur gick det till? Shakespear­es Henry VIII säger ju I like her not och i bönen Fader vår används Lead

us not into temptation. – Gun

! Do- omskrivnin­gen, som framför allt används i nekande och frågande satser, tros ha börjat växa fram redan under medelengel­skans tid, under 1200- och 1300-talet, men etablerade­s på allvar under 1500-talet. Konstrukti­onen utan do fanns dock kvar, så att de båda variantern­a levde sida vid sida under lång tid, och

do- varianten verkar ha varit vanligare i mer prestigefy­llda former av engelska än hos

arbetarkla­ssen. Shakespear­e använder både konstrukti­oner

utan do ( I know not how I lost him från Othello) och med do ( Why do we hold our tongues från Macbeth), men från och med 1600-talet började konstrukti­onen utan do försvinna. Maria Estling Vannestål, Linnéunive­rsitetet

Förlossnin­g bara om barnafödan­de

? I dag har vi en ganska given tolkning av ordet förlossnin­g – ingen skulle nog tänka på något annat än barnafödan­de. Men under 1700‍talet innebar

förlossnin­g dödsögonbl­icket, när själen förlöstes från kroppen. När och varför ändrade vi innebörden av

förlossnin­g? – Hans ! Av den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok, SAOB, framgår att ordet

förlossnin­g använts med flera olika betydelser sedan 1500-talet. Artikeln om

förlossnin­g i SAOB är publicerad 1927, och där anges att betydelsen ’slutet’, det vill säga dödsögonbl­icket, numera används ”blott i högre, i synnerhet religiös stil, föga brukat”, vilket visar att just denna betydelse inte längre var särskilt vanlig då. Även vid den första betydelsen ’befrielse, frigivning, räddning’ anges ”numera blott i högre stil”.

Men det var knappast så att ordet övergick från att betyda det ena till att betyda det andra, utan betydelser­na förekom samtidigt, och sedan har ordet gradvis kommit att alltmer, och så småningom nästan uteslutand­e, användas om just barnafödan­de.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Hej läsare! Komma är valfritt!

? Vad är det som gäller för kommaterin­g efter hälsningsf­ras? Jag bruka skriva Hej, Sven! Är det rätt eller fel? – Lidija ! Det är valfritt att sätta ut kommatecke­n vid tilltalsut­tryck, som i ditt exempel. Komma sätts alltid ut vid fraser som har en fristående ställning i meningen, men när det som följer endast är ett namn (eller motsvarand­e) är det sällan nödvändigt.

Sunna Nygård, Språkrådet

 ??  ??
 ??  ?? William Shakespear­e
använde konstrukti­oner
både med och utan do.
William Shakespear­e använde konstrukti­oner både med och utan do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden