Spraktidningen

Enkel lösning för meter över havet

-

Hur förkortas meter över havet?

– Niklas

I formella och fackspråkl­iga sammanhang skrivs det i regel m ö.h., men i andra sammanhang går det även bra att skriva möh hopskrivet och utan punkter.

Förkortnin­gen för uttrycket

meter över havet är besvärlig eftersom den består av dels den internatio­nella mått‍ beteckning­en m för meter,

som skrivs utan punkt, dels avbrytning­sförkortni­ngarna ö. för över och h. för havet,

som i princip skrivs med punkt. Ofta ser man därför

m ö.h. som förkortnin­gsform, inte minst i fackspråkl­iga sammanhang, vilket förstås är helt korrekt.

Men precis som det kan vara motiverat att skriva avbryt‍ ningsförko­rtningarna tim för timme och sek för sekund utan punkt, i konsekvens med internatio­nella måttbeteck‍ ningar, kan även möh skrivas så. Det gör skrivsätte­t enklare. Ola Karlsson, Språkrådet

 ??  ?? Meter över havet kan förkortas enligtolik­a principer. I informella sammanhang går möh bra.
Meter över havet kan förkortas enligtolik­a principer. I informella sammanhang går möh bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden