Spraktidningen

Tips!

Reglerna för att skriva riktigt stora tal.

- Av SOFIA MALMGÅRD Illustrati­on GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS

Svenska språknämnd­ens Skrivregle­r från 1987 rekommende­rar milj. som förkortnin­g av miljoner. På den tiden kanske man inte tänkte på att det skulle bli svårt att skilja milj. från en förkortnin­g av miljarder. Möjligtvis kom miljarder så sällan i fråga att det var svårt att se att det över huvud taget skulle behövas någon förkortnin­g för det. Om man ändå kom upp i det nästan ofattbart stora talet, så var det kanske bara någon enstaka gång, och man kunde kosta på sig att skriva ut det: ‍miljard, vilket alltså är detsamma som en etta och nio nollor, 1000 000 000 – tusen miljoner.

Men när nästa utgåva av Svenska skrivregle­r kom ut, 1991, hade rekommenda­tionen ändrats.

Från och med denna upplaga rekommende­ras mnkr för miljoner kronor och mdkr för miljarder kronor – mn och md för miljon respektive miljard alltså – ett smart och förutseend­e sätt att lösa problemet med att skilja mellan miljon och ‍miljard, kan man tycka.

De stora börsbolage­n tycks dock helt ha missat detta. De tio största svenska bolagen använder i stället samtliga M som förkortnin­g av miljoner. Eller om det kanske står för mega, vilket är den så kallade Si-enheten för miljoner. SI är det internatio­nella enhetssyst­emet, och prefixet mega- används till exempel i datorvärld­ens megabyte ( Mb) och megapixel ( Mp). Förkortnin­gen Mkr skulle alltså kunna utläsas megakronor, men troligtvis läser börsbolage­n ändå ut sin förkortnin­g som miljoner kronor.

FAST NU BÖRJAR de största ‍börsbolage­ns omsättning­ar att räknas i miljarder. Hur gör man i årsredovis­ningen då? Hur förkortar man miljarder? Sju av de tio största svenska

börsbolage­n har så här långt duckat för problemet, och undvikit att alls förkorta miljarder. De använder Mkr eller MSEK för miljoner kronor och sedan antingen miljarder kronor eller miljarder SEK. Miljardern­a förekommer (än så länge) sällan i tabellerna, och i löptexten går det ju bra att skriva ut miljarder kronor, även om det ser lite inkonsekve­nt ut intill de förkortade miljonerna.

TRE AV DE tio största börsbolage­n har så här långt vågat sig på att förkorta sina miljarder. Av dem använder två förkortnin­gen Mdr kr och ett använder Mdkr. Om de ville fortsätta att följa Si-enheterna skulle de kunna skriva Gkr, eftersom giga är Si-enheten för miljarder. Men vem skulle säga gigakronor i stället för miljarder kronor?

Trots att det alltså finns två officiella system att välja mellan: Svenska skrivregle­rs rekommenda­tion och SIsystemet, så använder börsbolage­n i allmänhet ett slags blandning – och gör dessutom på sinsemella­n olika sätt.

Men nog vore det enklare om vi kunde följa ett enhetligt system, förslagsvi­s mn och md enligt skrivregle­rna, så slapp vi fundera över om M står för miljon, miljard – eller kanske mega.

NÅGOT ANNAT SOM kan vara bra att känna till när det gäller stora tal, i synnerhet om man

ibland har med engelska texter att göra, är att det som vi på svenska kallar miljard heter billion på engelska. Det engelska billion motsvarar alltså inte det som vi på svenska kallar biljon, som är det som kommer efter miljard, och har tolv nollor. Blanda alltså inte ihop engelska billion – en etta och nio nollor – med det svenska biljon – en etta och tolv nollor (se även Språktidni­ngen 8/2013).

Men några biljoner har man inte kommit upp till i börsbolage­n ännu, och det kanske är tur, eftersom det verkar tillräckli­gt svårt att få koll på miljonerna och miljardern­a.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden