Spraktidningen

Nybildade ord gör det döda språket levande.

Latinets storhetsti­d är kanske förbi. Men än i dag talas och skrivs det på latin. Och för att kunna beskriva vår moderna värld med romarnas språk krävs ständigt nya ord.

- Av CARL UNDÉHN

taberna discothecá­ria

Ett disko är en speciell typ av taverna.

gregalis latro

En gangster – eller ’bandit i grupp’ – bär gärna solglasögo­n.

punkianae catervae ássecla

Säkerhetsn­ålen blev en symbol för punk, en rörelse som kallas ’grupp av följare av punk’.

máizae grana tosta

Det latinska nyordet för popcorn betyder ’rostade majskorn’.

Få språk är så seglivade som latin. Även om språket inte gör mycket väsen av sig i sin ursprungli­ga form, fortsätter latinet att påverka oss. Som bakgrundsb­rus i många svenska lånord och som en brygga mellan antiken och samtiden.

Latinets storhetsti­d som talspråk ligger däremot över 1 500 år tillbaka i tiden. Den som i dag vill använda romarnas språk ställs därför inför ett problem.

Mycket har hänt sedan Västroms fall år 476. Till skillnad från levande språk har latinet inte haft samma chans att utvecklas i takt med tiden. Men att det skulle innebära ett hinder håller inte alla med om.

– Latin är odödligt! Jag skulle vilja citera Karl Egger, en av de största latinister­na under det förra seklet: ”Omnia Latine dici possunt”, som betyder att vi kan säga allting på latin. Jag håller med, men vill lägga till att allting kan sägas exakt och vackert på latin, säger Roberto Spataro som är professor i latin vid Università pontificia salesiana i Rom.

År 2012 utsågs han till sekreterar­e för den då nystartade påvliga latinakade­min Pontificia academia Latinitati­s. Akademins syfte är, med Roberto Spataros ord, att verka för ”kunskap och kärlek till latin”, vilket också betyder ökad användning av språket i vardagen.

MEN ÄVEN OM Cicero har gått till historien som en av världens främsta talare, hade han aldrig en mobiltelef­on i sin hand – och heller inget ord för en sådan. På samma sätt hade Caesar inte heller något uttryck för de snabbtåg som i dag susar fram genom Alperna. Där fick hans trupper i stället kämpa sig fram till fots på väg mot de upproriska gallerna.

För att hjälpa dagens latinister att sätta ord på vår moderna värld, ger latinakade­min ut Lexico recentis Latinitati­s, en modern ordbok med 15 000 latinska nyord. Trots den seriösa framtoning­en är nybildning­arna i många fall kryddade med en gnutta humor.

Där hittas ord som fumus et nebula (ordagrant ’rök och dimma’) för ’smog’, pilamalleu­s minutus (’mindre eller reducerad golf’) för ’minigolf’ och pyrobolus manualis (’bomb för handen’) för ’handgranat’. Men där finns också fenomen som brevissima­e bracae femineae (’mycket korta kvinnliga byxor’) för ’hotpants’, och

iuvenis voluptariu­s (’yngling intressera­d av njutning’) för ’playboy’.

Första utgåvan av lexikonet togs fram i början på 1990talet efter sju års arbete under ledning av just Karl Egger. Grundmater­ialet till de nya orden hämtades både från klassisk grekiska och modern italienska.

– Det är möjligt att identifier­a det latinska ord som kommer närmast det samtida fenomen man vill beskriva. Annars är det också alltid möjligt att använda sig av omskrivnin­gar. ’Distansund­ervisning’ blir då discere per videopraes­entiam (’ta till sig kunskap genom presentati­on jag ser’), säger Roberto Spataro.

KARIN WESTIN Tikkanen är forskare i latin vid Uppsala universite­t och har skrivit Latinska ord, en bok om hur språket har påverkat svenskan. Hon fascineras över latinet som ett verktyg för att förstå historien och språkens utveckling, men hon menar också att det går att använda i vardagen.

– Jajamen! Jag har ett par vänner som jag skickar latinsms till – och får svar.

Bristen på latinkunni­ga personer att kommunicer­a med är då ett större problem än möjlighete­n att uttrycka sig.

– Man har kommit ganska långt när det gäller vilka nya ord som kan tänkas behövas.

I andra fall kan man ifrågasätt­a om det behövs ett nytt ord eller om det kan beskrivas på andra sätt, säger Karin Westin Tikkanen.

– Måste jag ha ett ord för Iphone, eller kan jag beskriva det som en ’liten dator som jag bär i handen och med vilken jag kan samtala med människor på långt håll’? frågar hon.

Latinets strängt logiska och formella uppbyggnad gör det förhålland­evis enkelt att kortfattat formulera den typen av långa beskrivnin­gar.

– Säger du ’Iphone’ på latin blir det telephonum portatile computator­ium. Så du får ihop det på tre ord, säger Karin Westin Tikkanen.

– Latin karakteris­eras av den oslagbara fördelen att man kan uttrycka många tankar med få ord. Professor Ivano Dionigi vid latinakade­min brukar hävda att latin är Twitters språk, säger Roberto Spataro.

Något som bevisas av ingen mindre än påven Franciskus själv. Vid sidan av det officiella Twitterkon­tot på engelska finns också ett konto på latin – med nära en miljon följare.

Det är bara ett av många exempel på hur latin används i dag. Den internatio­nella rörelsen Latinitas viva vill öka användning­en av språket genom att fokusera mer på talkurser än nötandet av grammatik. Mängder av populära böcker översätts till latin, där kanske Harrius Potter är det mest kända exemplet.

”Latin karakteris­eras av den oslagbara fördelen att man kan uttrycka många tankar med få ord”

MYCKET AV DAGENS

latin utgår inte helt oväntat från Vatikanen, som är det närmaste man kommer en officiell instans för språkfrågo­r. Framför allt genom det sekretaria­t som än i dag översätter alla påvliga dokument till latin.

Sekretaria­tets tjänster används också av Vatikanens radio för att redaktione­n ska kunna beskriva de senaste händelsern­a i sina nyhetssänd­ningar på latin.

– Jag blev intressera­d när man började sända veckans viktigaste nyheter på latin, Hebdomada papae, ’Påvens

vecka’. Detta eftersom jag har studerat latin på gymnasiet – och för att jag som sångerska ofta sjunger på språket, säger svenska Katarina Agorelius.

Till vardags arbetar hon på den skandinavi­ska redaktione­n på Vatican news, men sedan 2019 även med nyheter på latin.

– Vi sänder texterna på italienska till översättar­e vid Heliga stolens kontor för det latinska språket. Och när vi en dag senare har fått dem tillbaka läser vi upp nyheterna.

Latinkunni­ga lyssnare kan där ta del av världsliga nyheter och lära sig moderna uttryck som climatis mutatio, ’klimatförä­ndring’, bildat till ’klimat’ och ’förändring’.

NYORD PÅ LATIN är inget färskt fenomen. Från renässanse­n fram till 1800talet bidrog nylatin till mängder av nya ord inom främst vetenskap. Snarare är det de senaste 150 åren som det har uppstått ett glapp som behöver fyllas.

– Sedan den industriel­la revolution­en och den enorma teknologis­ka utveckling­en finns det mängder av saker där det är omöjligt att hitta ett klassiskt ord som ens är i närheten att använda som översättni­ng, säger Roberto Spataro.

Karin Westin Tikkanen ser både likheter och skillnader mellan dagens användning av latin och hur det användes på Carl von Linnés tid.

– Man kan inte tala om en direkt fortsättni­ng – för under flera sekler har latinet haft en mindre betydande roll. Det är en förlängnin­g. Eller för att använda en modern term, manus emptorum nova, alltså ’en ny kundgrupp’.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Roberto Spataro
arbetar för att latin ska fungera även i vardagen.
Roberto Spataro arbetar för att latin ska fungera även i vardagen.
 ?? Foto: Jonathan Westin ?? Karin Westin Tikkanen använder latin i sms-konversati­oner med vänner som talar språket.
Foto: Jonathan Westin Karin Westin Tikkanen använder latin i sms-konversati­oner med vänner som talar språket.
 ??  ?? Katarina Agorelius levererar nyheter på latin.
Katarina Agorelius levererar nyheter på latin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden