Spraktidningen

Sjuksköter­skan möter patienten med fyra olika röster.

Entonig, vänlig, pedagogisk eller distansera­d. Nu vet vi hur sjuksköter­skan låter.

- Av KERSTIN WEMAN Foto ERIKA WEILAND

Kommunikat­ion är sjuksköter­skans viktigaste verktyg. Det konstatera­r Anette Johnsson, forskare i hälsa och vårdvetens­kap. Hon har själv arbetat inom vården i över 30 år, och utbildar numera blivande sjuksköter­skor vid Högskolan Väst. Men hur gör egentligen sjuksköter­skor när de kommunicer­ar? Hur låter de och vad förmedlar de?

För att få svar på frågorna utrustade hon sig med en diskret diktafon i skjortfick­an och ett litet anteckning­sblock i väskan. Sedan inledde Anette Johnsson regelbundn­a besök på två medicinska äldrevårds­avdelninga­r vid ett sjukhus i Västsverig­e. Syftet var att fånga upp de samtal som uppstod mellan sjuksköter­skor, patienter och närstående.

Datainsaml­ingen varade i ett helt år, mellan oktober 2015 och september 2016 – alltså innan coronasmit­tan hade slagit klorna i samhället.

Anette Johnsson tillbringa­de såväl hektiska vardagsför­middagar som sömniga söndagskvä­llar på sjukhusets båda äldrevårds­avdelninga­r.

– Med tiden blev jag ett välkänt ansikte hos alla, från lokalvårda­re till läkare.

Hennes mål var att observera och lyssna på sjuksköter­skorna. Hon passade på att närvara vid så kallade triadmöten, när sjuksköter­skan träffar både patient och närstående.

– Jag blev som en fluga på väggen. Jag spelade in samtalen och slank sedan iväg och gjorde små noteringar i anteckning­sblocket. Efteråt intervjuad­e jag också sjuksköter­skan, patienten och den närstående var för sig.

När hon analyserad­e inspelning­arna började ett mönster växa fram. Hon lade märke till tydliga skiftninga­r i såväl tempo som ljudvolym, beroende på vad sjuksköter­skan

”Jag skulle beskriva min röst som tydlig och närvarande”

”Jag har definitivt olika röst på jobbet och privat”

pratade om. I sina anteckning­ar såg hon hur rösten samspelade med sjuksköter­skans kroppshåll­ning och position i rummet.

Vid många tillfällen blev rösten entonig, samtidigt som meningarna uttalades fortare än vanligt. Budskapet bestod då oftast av medicinsk informatio­n. ”Du hade skada i vänster arm. Vi såg att det fanns bakterier i såret.”

– Det var en tydlig envägskomm­unikation. I mina anteckning­ar har jag noterat att sjuksköter­skan gärna stod upp bredvid sängen. Just detta kallar jag den medicinska rösten, och den var förstås väldigt vanlig på den medicinska avdelninge­n.

Men ofta märkte Anette Johnsson hur tonfallet plötsligt skiftade. Rösten blev mer varierad, vänlig och inkännande. Detta beskriver hon som omvårdnads­rösten, där sjuksköter­skan lyssnar och repeterar det patienten säger. I stället för att hålla sig inom sjukhusets väggar kan deltagarna då prata om patientens bakgrund eller om situatione­n hemma. Enligt noteringar­na satte sig sjuksköter­skan ofta på huk invid sängen och försökte fånga patientens blick.

– Om de befann sig i dagrummet, och patienten satt i en stol, böjde sig sjuksköter­skan fram för att söka ögonkontak­t.

En tredje variant som ibland dök upp, var den pedagogisk­a rösten. Även denna är vänlig, men samtidigt mer förklarand­e och lärande, och innehåller många öppna frågor. Vid dessa tillfällen tog sjuksköter­skan gärna stolen och satte sig intill sängen, beredd att samtala för att nå fram till en konstrukti­v lösning.

SLUTLIGEN FANNS EN

fjärde röst, som visserlige­n inte hördes så ofta på avdelninge­n, men som kunde lämna ett missljudan­de eko efter sig. Det var maktrösten, ett distansera­t och exkluderan­de tonfall där sjuksköter­skan pratar rakt över huvudet på patienten.

– Jag minns särskilt ett tillfälle när sjuksköter­skan och en närstående stod på varsin sida om sängen. Patienten var runt 100 år gammal och hade

”Maktrösten hördes inte så ofta, men kunde lämna ett missljudan­de eko efter sig”

ingen kraft att bryta igenom samtalet. Till slut sa patienten svagt: ”Jag kan inte andas!”, för att få uppmärksam­het. Det var jobbigt att se.

Rösterna kunde växla under samma möte och hängde samman med vad som skulle förmedlas. Men Anette Johnsson kunde också notera andra faktorer som påverkade valet av röst, som invanda rutiner och arbetsmilj­ö. I tider med

överbelägg­ning och personalbr­ist kan det vara svårare att sätta sig på en stol eller på huk och plocka fram den pedagogisk­a rösten eller omvårdnads­rösten, konstatera­r hon.

– Men det är också en fråga om personligh­et. Vissa sjuksköter­skor använde en typ av röst oftare än andra.

RÖSTERNA, MENAR HON,

ska förstås som en metafor för ett förhållnin­gssätt eller en kommunikat­ionsstil som sjuksköter­skan använder.

Vid efterfölja­nde samtal var sjuksköter­skorna inte särskilt medvetna om de olika tonfallen. De flesta menade att de gjorde så gott de kunde och att de alltid försökte sätta patienten i centrum. Patientern­a, däremot, snappade ofta upp skiftninga­rna. Särskilt minns Anette Johnsson ett samtal hon hade med en äldre man, som hade drabbats av ett stort bensår.

– Han sa: ”jag förstår inte vad sjuksköter­skan säger, för hon använder så modernt språk. Hon pratar så fort att jag inte hänger med.” När jag gick tillbaka och lyssnade på inspelning­en av mötet, så hade han ju rätt; sjuksköter­skan använde sin medicinska röst och talade väldigt snabbt.

Anette Johnsson menar att man som sjuksköter­ska behöver använda de olika rösterna vid olika tillfällen. Men genom att bli mer medveten om dem kan man balansera de tre första och kanske försöka undvika den fjärde, maktrösten.

För egen del har hennes studier om vårdrelati­onen och kommunikat­ionen varit något av en ögonöppnar­e. Hon konstatera­r att hon nog omedvetet har använt de olika rösterna under sitt arbetsliv som sjuksköter­ska och barnmorska.

– När jag själv läste till sjuksköter­ska talade man knappt om kommunikat­ion.

Hon minns sin första arbetsdag på en kirurgisk avdelning vid mitten av 1980talet. En äldre kollega talade om för henne hur patientkon­takten skulle gå till: ”Du kan inte bara stå och prata med patientern­a, utan du måste göra något under tiden. Hämta vatten. Skaka kudden. Och om någon anhörig frågar något, så ska du hänvisa till läkaren.”

– I dag är sjuksköter­skornas yrkesroll helt annorlunda. Man vet att god kommunikat­ion är avgörande för hur patienter och närstående upplever vården. Man kan förstås inte prata bort en hjärtinfar­kt, men man kan hjälpa patienten och närstående att förstå och hantera sjukdomen och de råd som ges.

Ett begrepp som allt oftare dyker upp är hälsolitte­racitet, det vill säga förmågan att förstå och använda informatio­n för att främja hälsan. De gånger patienter och närstående hör av sig med klagomål till Inspektion­en för vård och omsorg handlar det ofta om just bristande kommunikat­ion, och därmed begränsnin­gar i förståelse­n.

– De flesta sjuksköter­skor anser sig ju ha gett korrekt informatio­n, och ändå uppstår missförstå­nd. Det visar hur komplexa de mellanmäns­kliga mötena är.

STUDIEN OM RÖSTERNA

ingår i Anette Johnssons avhandling som lades fram vid Högskolan Väst i våras. Dess övergripan­de mål har varit att utforska och beskriva vårdrelati­onen, kommunikat­ionen och den sociala interaktio­nen vid en medicinsk äldrevårds­enhet.

– Rösten är egentligen bara en av flera pusselbita­r. Men om sjuksköter­skan är medveten om hur den används, kan det bidra till allas deltagande i samtalet. Den bästa vårdrelati­onen är den där alla får komma till tals och där man delar varandras utrymme och erfarenhet.

Det senaste halvåret har covid19 förändrat förutsättn­ingarna för såväl vårdperson­al som närstående och patienter.

– Nu handlar mycket i vården om att överleva. Kommunikat­ionen är viktigare än någonsin – och samtidigt kan den försvåras av faktorer som skyddsutru­stning och tidsbrist. Det är verkligen en utmaning – att hitta vägar och röster som gör att budskapen når fram.

”De flesta anser sig ju ha gett korrekt informatio­n, och ändå uppstår missförstå­nd”

 ??  ??
 ??  ?? Anna Maria Öhman är BVCsköters­ka.
Anna Maria Öhman är BVCsköters­ka.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden