Spraktidningen

Läsarnas reaktioner på föregående nummer.

-

I en utomordent­ligt läsvärd artikel om utelämning av hjälpverbe­t ha av Linnéa Bäckström i Språktidni­ngen 4/2020, fastslås att supinumfor­men av ett verb alltid slutar på t: ”Här är alltså har och hade finita hjälpverb till skrivit och läst, som är böjda i supinum – en form som alltid slutar på t.”

Är det verkligen så att supinumfor­men av ett verb alltid slutar på t? När jag böjer verbet idas (eller ids) så heter det har idits eller har itts respektive hade idits eller hade itts i de två supinumfor­merna perfekt respektive pluskvampe­rfekt. Även verbet råkas

i betydelsen ’mötas’ brukar jag böja har råkats respektive hade råkats. Vad har jag missat?

– Camilla Larsberger

Tack för din observanta kommentar! I artikeln ville jag framhäva supinums tändelse

som kontrast till de varierande ändelserna hos perfekt particip. Participen måste alltid kongruera med sitt subjekt, som i huset blev målat respektive dörren blev målad, vilket supinum inte gör.

De exempel du tar upp med ändelsen -s kallas för deponensve­rb. Deras sform

gör att verben ser ut att vara passiva, men hos deponensve­rben är betydelsen aktiv. Både jag har itts och vi har råkats betecknar aktiva verbhändel­ser och detsamma gäller för alla deponensve­rb, som andas, hoppas, svettas

med flera. När dessa verb används i perfekt och pluskvampe­rfekt har de alltså både t och s i ändelsen.

Så du har rätt, supinum slutar inte alltid på -t. Ibland kan de också sluta på -ts. Linnéa Bäckström

 ??  ?? Xxxxx xxxxxx xxx
Xxxxx xxxxxx xxx

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden