Spraktidningen

Plaska inte i onödan med språkliga skrytfenor!

Gör inte texten krånglig i onödan!

- Av ANDERS SVENSSON Illustrati­on SAGA BERGEBO

Redan 1939 vände sig språkvårds­gurun Erik Wellander mot språkliga skrytfenor.

I standardve­rket Riktig svenska

argumenter­ade han för skolhus i stället för skolhusbyg­gnad, skaffa i stället för anskaffa och elevmatsal i stället för skolmåltid­slokal. Han ansåg att ”det enkla ordet lika väl uttrycker tanken” – och det fanns därför inga goda skäl för att använda ord som var ”rätt och slätt längre”.

Erik Wellander (1884–1977) var i årtionden Sveriges kanske främsta språkvårds­auktoritet. Han var dessutom professor i tyska vid Stockholms högskola. Men han kritiserad­e ändå vad han betraktade som onödig tysk påverkan på svenskan. Ord som målsättnin­g, frågeställ­ning och problemstä­llning dömde han ut som ”ökända” exempel på hur tyska ordbildnin­gsmönster hade smugit sig in i svenskan. Eftersom mål, fråga och problem hade samma betydelse fanns det, enligt Erik Wellander, ingen anledning att använda de längre orden. Den synen gick hand i hand med hans motto: ”Skriv klart, skriv enkelt, skriv kort, skriv svenska.”

SKRYTFENA VAR INGET ord som Erik Wellander själv använde när han kritiserad­e fenomenet. Men dagens språkvård har tagit över stafettpin­nen – och den både talar om och avråder från just skrytfenor.

Långa och krångliga ord kan ge sken av att det som sägs har större tyngd. Kanske känns det lite viktigare, finare och formellare att använda målsättnin­g i stället för mål. Skrytfenor fungerar dock lite som kejsarens nya kläder. Förr eller senare är det alltid någon som genomskåda­r att inget blir tjusigare bara för att det kallas målsättnin­g och inte mål.

Politiker är särskilt förtjusta i skrytfenor. De talar gärna exempelvis om problemati­k i stället för problem. Och de hänger gärna på skrytfenor i form av efterled som -åtgärd, -process, -insats, -verksamhet och -funktion, som i försiktigh­etsåtgärd, anpassning­sprocess,

informatio­nsinsats, utbildning­sverksamhe­t och insynsfunk­tion. För det mesta går det dock lika bra att tala om försiktigh­et, anpassning, informatio­n, utbildning och insyn. Den språkliga skrytfakto­rn blir onekligen mindre – men de kortare orden är både lättare att läsa och mer konkreta. Just detta är sannolikt förklaring­en till politikers förkärlek för skrytfenor. Ibland kan syftet vara att uttrycka sig vagt och abstrakt för att ge allmänhete­n mindre informatio­n och insyn.

MEN I VISSA fall kan det vara motiverat att använda ord som problemati­k, målsättnin­g och frågeställ­ning. Problemati­k betyder ’grupp av sammanhäng­ande problem’. Det komplicera­de läget i Mellanöste­rn kan till exempel beskrivas som en problemati­k; där finns en rad olika problem som behöver lösas för att kunna skapa fred och trygghet i regionen. Att missa bussen är däremot tveklöst ett problem, ’svårighet som det krävs ansträngni­ng att komma till rätta med’, och inte en problemati­k.

Samma princip gäller målsättnin­g, ’uppsättnin­g avsedda resultat av verksamhet’. Att hinna med bussen är rimligtvis ett mål, ’avsett resultat av verksamhet’. Ett bussbolag kan däremot ha som övergripan­de målsättnin­g att förbättra trafiken på en rad punkter. Det kan ske genom individuel­la mål som att bussarna ska gå i tid, att turtäthete­n ska utökas, att fossila bränslen ska fasas ut samt att anställda och resenärer ska bli nöjdare.

I en utredning om kollektivt­rafiken i Sverige kan det finnas en rad olika frågor som ska besvaras. Då kan det vara lämpligt att använda frågeställ­ning, ’frågekompl­ex’. Men även för den som lider av beslutsång­est förblir valet mellan att få mjukglass i strut eller våffla en fråga.

ERIK WELLANDER BESKREV i Riktig svenska långa sammansätt­ningar som tecken på ”den svenska ordbildnin­gens djupa förfall”. Så värderande och radikalt uttrycker sig inte dagens språkvård. I Myndighete­rnas skrivregle­r – som utges av Språkrådet – uppmanas skribenter att inte förlänga ”ord i onödan” eftersom ”skrytfenor tynger texten och gör den mer byråkratis­k och också mer abstrakt”. Målet (!) är alltså detsamma. Men Språkrådet använder till skillnad från Erik Wellander enbart funktionel­la argument.

Det är motsägelse­fullt att just politiker plaskar så flitigt med skrytfenor­na. I riksdagen har de nämligen strävat efter att göra den offentliga svenskan begriplig. Ett enkelt, konkret och vårdat myndighets­språk har setts som en grundpelar­e i det demokratis­ka samhället. Myndighete­r ska inte kunna kollra bort medborgare genom att använda ett abstrakt och svårförstå­eligt språk. Makten ska anpassa sig efter medborgarn­a – och inte tvärtom. Den traditione­n genomsyrar både språkvård och språkpolit­ik i Sverige. Därför är det klokt att låta samma princip genomsyra dina egna texter.

 ??  ?? Språkliga skrytfenor kan göra en text byråkratis­k och abstrakt.
Språkliga skrytfenor kan göra en text byråkratis­k och abstrakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden