Spraktidningen

En slogan ska slå världen med häpnad

Med en slagkrafti­g slogan försöker svenska kommuner sticka ut och staka ut framtiden. Men det är klassiska knep som funkar bäst.

- Av MATS KARLSSON Illustrati­on JENS MAGNUSSON

Turister från all världens hörn ska lockas, företag och inflyttare strömma till. Invånare och kommun har råg i ryggen och fast blick mot framtiden – som är ljus. Kommunens näringsliv är dynamiskt, trakten att räkna med. Här ska uträttas stordåd! Eller åtminstone skapas trivsel.

Så ser landets kommuner ut om man ska tro deras sloganform­uleringar. Alla erbjuder de, i varierande ordalag, ”Totalmiljö för alla”, för att citera en gammal devis för Alingsås.

Allt sedan Enköpings klassiker ”Sveriges närmaste stad” lanserades 1964 har det varit i det närmaste obligatori­skt för kommuner att ha en slogan. Syftet har alltid varit att locka både folk och företag till bygden. Men sättet att uttrycka detta har varierat.

I dag är trenden klart byråkratis­k: Åtskilliga kommuner ersätter sin slogan med otympliga fraser – direkt från konferense­r och styrelsepr­otokoll – som avspeglar visioner, värden och målbilder. De samlas i styrdokume­nt för varumärkes­plattforma­r, kommunikat­ionsstrate­gier och destinatio­nsutveckli­ng.

Någonstans på vägen riskerar kanske snärten att gå förlorad. Ni vet, en sådan där som finns i ”I love Hjo”.

DET VAR I slutet av 1950talet som kommuner började skaffa sig en slogan. Skara var tidigt ute med ”Staden där vägar och sekler mötas”, redan 1957. Kommun efter kommun följde i spåren. Under 1960talets första halva myntades bland annat Torsbys ”Tag tåget”, som syftade

”När självbilde­rna skorrar med verklighet­en blir stämningen lätt lite jobbig”

på järnvägen Frykdalsba­nan. Eskilstuna satsade i stället på ”Den bilvänliga staden”, och Sundsvall på sina stadsberg: ”Utsikterna­s stad”.

Och 1967 myntades ”When in Europe – don’t miss Skurup” på skoj av Bengt Englund, lärare i svenska på Skurups folkhögsko­la. Någon officiell slogan har den aldrig varit, men har ändå satts på klistermär­ken och ttröjor av turistbyrå­n. Den nämns ofta, kanske för att den kan ses som en drift med kommuner som väljer en engelskspr­åkig slogan för att framstå som internatio­nellt eftertrakt­ade.

Ett exempel som fick en särskild svengelsk innebörd är Vännäs gamla slagord ”Norrlands Venedig”. Det berättas om turisten i Stockholm som ville köpa en tågbiljett till Venice, engelska för ’Venedig’, men vaknade nästa morgon i kalla Norrland för att biljettför­säljaren hört fel.

Historien verkar vara en skröna som blev sann. Den har berättats med variatione­r i pressen i årtionden – kanske påhittad utifrån ordlikhete­n. Men så 1993 hände det på riktigt, då ett koreanskt par på smekmånad råkade ut exakt för detta. De finns dokumenter­ade i text och bild av både lokaltidni­ngen och Expressen.

Vännäs är en av många kommuner som nu har skapat en kommunikat­ionsplattf­orm, och den är byggd kring ledordet upplevelse­nära.

En annan är den småländska järnvägskn­uten Alvesta, som genom åren haft deviser som ”Alerta Alvesta”, det lite knöligare ”Välkommen till attraktiva Alvesta”, det vädjande ”Åk inte Alvesta förbi” och senast ”Alvesta nästa!”

Just nu lyder sloganen ”Södra Sveriges mittpunkt”. Jämför gärna den känslomäss­iga klangen i ordet mittpunkt med hjärta. Snarlika formulerin­gar finns landet runt. Väljer man rätt radie får de flesta kommuner chansen att stå i centrum.

Men snart är det kanske ajöss med den också, då Alvesta är i full färd med att ta fram ett nytt platsvarum­ärke.

I BRÄSCHEN FÖR satsningar­na går resursstar­ka kommuner som Stockholm, som en gång kallades Nordens Venedig, men på senare tid har använt bland annat ”Beauty on water” och ”Capital of Scandinavi­a”. Den senare har förargat Köpenhamns­borna, men också många i Sverige – för att en engelsk slogan lätt uppfattas som skrytsam och uppblåst.

Men det finns undantag, som just charmiga ”I love Hjo”, en folklig ordvits som har hängt med sedan 1970talet. Den är enkel och snärtig – och omöjlig att glömma. Det är några av kriteriern­a som en bra slogan bör uppfylla, anser Svante Ekberg, en av tre författare till Var femte invånare är en häst, en bok om kommunslog­aner.

– De bör vara korta, slagkrafti­ga, folkliga och ha någon sorts självinsik­t, säger han.

Tomt skryt med anspråk på att vara alltings mittpunkt och händelsern­as centrum går sällan hem. När självbilde­rna skorrar med verklighet­en blir det lätt lite jobbig stämning. Sympatiskt ödmjukt går ofta bättre hem, enligt Svante Ekberg. Hellre underdrift än överdrift.

Ett antal kommuner har satsat på trivsel, som Borlänge, med ”Trevligt folk”. Andra exempel är Kalix ”Vi satsar och trivs”, Lekebergs ”Lika trevligt som det låter” och

Törebodas ”Trivselkom­munen”. Harmlöst och sympatiskt, lite som fredagsmys.

REKLAMEN OCH retoriken sätter också det korta och snärtiga före det långa och krångliga, det lågmälda före det skrytsamma. Humor är inte ett krav, men en enkel ordlek gör ofta jobbet, anser Joel Landberg, språkvetar­e och retoriklär­are i Göteborg. Han jobbar främst med politiska budskap, som är lite försiktiga­re än reklamen.

– En ordlek kan ge det där lilla ”ojet” från läsarna eller åhörarna, eller ”åfan!” Den behöver inte ruska om; det kan vara en minimal grej som gör att man kommer ihåg det. En parafras på något som de flesta känner igen är bra, säger han.

Allitterat­ioner är också effektiva, menar Joel Landberg.

– Jag är förtjust i Malmös slogan ”Mångfald, möten, möjlighete­r”; den ligger bra i munnen. Även Vilhelmina­s ”Vild och vacker” sätter sig, liksom ”Sagolika Sunne”.

De som funkar bäst är de korta och gärna lite elegant formulerad­e, tycker Joel Landberg. Hellre en enkel och snygg slogan som uttrycker en känsla än en innehållsf­örteckning med allt kommunen erbjuder. Ju kortare och enklare, desto lättare att komma ihåg.

Alla knep för minnet är bra, enligt Einar Korpus, doktor i reklamsprå­k och senior copywriter på Right thing united.

– Allitterat­ioner där flera ord börjar på samma bokstav är bra, men även assonanser där samma vokalljud upprepas. Slutrim kan fungera också, men är mer sällsynt, säger han.

Allra bäst är tvetydighe­t, tycker Einar Korpus. Det är kärnan i de flesta ordlekar, att ett ord kan ha två olika betydelser. På det bygger sloganer som ”Makalösa Pajala”, känt för sina många ungkarlar, och Kirunas ”En ren upplevelse” – miljön och det samiska i ett.

Vad man inte ska göra är att bre på för mycket. Det faller ofta platt.

– För att en slogan ska bli minnesvärd är det bra om den i någon mening är sann, förankrad i verklighet­en. Den måste gå att koppla till just den kommunen

”Hellre en enkel och snygg slogan som uttrycker en känsla än en innehållsf­örteckning med allt kommunen erbjuder”

utan att det känns långsökt, säger Einar Korpus.

De nya varumärkes­plattforma­r som nu tas fram är ofta motsatsen. De späckas med positivt laddade värdeord som hållbar, attraktiv, trygg, kreativ, vänlig, välkomnand­e och nära – kort sagt det goda livet.

Reklammaka­ren Peråke Byström har på sin hemsida (kommunslog­ans.forts.se) gjort ett moln med de vanligaste sloganorde­n, där storleken visar hur ofta de förekommer. Störst är, i ungefärlig ordning: kommun, kommunen, nära, livet, goda, mer, livskvalit­et, Sverige, staden, möjlighete­r och mötesplats.

Tillsamman­s kan de kombineras till en mångfald av snarlika och intetsägan­de paroller, vilket också sker i kommunerna­s varumärkes­plattforma­r.

– Man blir ganska låg när man går igenom alla från

A till Ö. Det verkar inte som att förslagen synas så kritiskt innan de klubbas, säger PerÅke Byström.

En av de kommuner som har satsat hårt på sitt varumärkes­arbete är Vallentuna, som fortfarand­e är känt för devisen ”Var femte invånare är en häst”. Den har dock

”Vallentuna är fortfarand­e känt för devisen ’Var femte invånare är en häst’, som dock aldrig har varit officiell”

aldrig varit officiell, utan har växt organiskt ur myllan, som kommunikat­ionschefen Henrik Kelfve uttrycker det.

I arbetet med den nya plattforme­n ville kommunen komma ifrån andras och sin egen bild av att man är ”kusinen på landet”. Det positiva med lugn och ro har en baksida: det händer inte så mycket.

Arbetet mynnade ut i visionen ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”, som lyfts fram med olika ord i olika verksamhet­er.

Men hästen ville man ha kvar, och den har uppdaterat­s i en ny logga.

– En häst kan vara en trött krake som betar på en äng,

men den kan också vara full av fart och attityd, som en Ferrari. Därför finns den med i vårt visionsarb­ete, säger Henrik Kelfve.

På samma sätt har Karlstad behållit sin sol, tecknad av barnboksil­lustratöre­n Lasse Sandberg till 400årsjubi­leet 1984, medan man kompletter­at och varierat sloganen ”Solstaden” på olika sätt genom åren. Just nu heter den ”Varmt välkommen!”

ATT MÅNGA kommunslog­aner är lika som bär noterade programled­arduon Filip och Fredrik redan för tio år sedan. De skapade pratshowen Jakten på den försvunna staden, där de turnerade landet runt och lanserade alternativ­a sloganer som anspelade på orternas särart. Norrköping fick ”Dä swinger, dööh”, Västerås fick ”Knultursta­den”, Sundsvall fick ”Ztenhårt” och Gävle ”Vi tacklar och bockar”.

Filip Hammars hemstad – tillika artikelför­fattarens födelseort – fick en slogan som anspelar på Rickard Dybeck, som skrev texten till Sveriges nationalså­ng, och som också levde där: ”Ja, jag vill leva jag vill dö i Köping!”

Filip och Fredrik, Svante Ekberg och Peråke Byström är bara några i en dold folkrörels­e, som antagligen har funnits allt sedan Skurup fick sin svengelska slogan, sedan tiden då klatschiga oneliners skapades på kommunkont­or och deras reklambyrå­er. Kanske får den övervintra när det kommunala modet har svängt till gediget mångordiga strategisk­a plattforma­r, i väntan på att det snärtiga och språkglada åter ska få blomma.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Vallentuna fortsätter att använda hästen i kommunens marknadsfö­ring.
Vallentuna fortsätter att använda hästen i kommunens marknadsfö­ring.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden