Spraktidningen

Sjuksköter­skans fyra röster:

”Om sjuksköter­skan är medveten om hur rösten används, kan det bidra till allas deltagande i samtalet”, säger Anette Johnsson.

-

1

Den medicinska rösten: Monotont tonfall och snabbt tempo. Är uppgiftsor­ienterad och tar avstamp i sjukdomen. Sjuksköter­skan förblir stående, men håller ögonkontak­t med patient och anhöriga.

2 Omvårdnads­rösten:

Vänligt tonfall där sjuksköter­skan är mer processori­enterad och bekräftar patientens livssituat­ion. Sjuksköter­skan sitter på huk eller på stol, nickar och upprätthål­ler ögonkontak­t.

3 Den pedagogisk­a rösten:

Vänligt tonfall där sjuksköter­skan strävar efter gemensam förståelse. Ofta används kroppssprå­k för att visa och beskriva. Sjuksköter­skan sitter på huk eller på stol.

4 Maktrösten:

Distansera­t och exkluderan­de tonfall, med särskild betoning på vissa ord. Sjuksköter­skan står upp och har begränsad ögonkontak­t med patient och anhöriga.

 ??  ?? * Källa: Creating and establishi­ng a positive care relationsh­ip between nurses, patients and relatives av Anette Johnsson
* Källa: Creating and establishi­ng a positive care relationsh­ip between nurses, patients and relatives av Anette Johnsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden