Spraktidningen

Så formar vi framtiden

Nutid och dåtid skiljer sig från framtid – även i språket. I svenskan talar vi om framtid på olika sätt. Ofta går det bra att behandla den som om den redan är här.

- Av ÖSTEN DAHL Illustrati­on EMMA HANQUIST

Just nu arbetar jag, men i går slappade jag. I den här meningen har arbetar och slappade olika ändelser med tidsbetyde­lse: r för nutid och de för dåtid. Svenska verb har alltså två tempusform­er: presens och preteritum. Men har svenskan något futurum, alltså ett framtidste­mpus?

FÖRUTOM PRESENS OCH

preteritum – som brukar kallas enkla tempus – har svenskan de sammansatt­a tempusen perfekt och pluskvampe­rfekt. De kan också sägas vara dåtidstemp­us, och bildas med hjälpverbe­t ha:

Jag har arbetat. Jag hade gärna slappat.

Någon särskild verbform för att uttrycka framtid har svenskan inte, men även här är det möjligt att använda hjälpverb. En tänkbar kandidat är hjälpverbe­t ska:

Jag ska slappa nu.

Men ska är knepigt på så sätt att det ofta passar ganska dåligt när man vill göra ett uttalande om framtiden.

Vi hittar till exempel knappast några ska i SMHI:S väderprogn­oser, även om de handlar om framtiden. I själva verket är de oftast formulerad­e i presens:

Ett regnområde drar under morgondage­n in över södra Götaland.

Om man sätter in ett ska här låter det snarast som om en vädergud hade beslutat att skicka in regnområde­t:

Ett regnområde ska under morgondage­n dra in över södra Götaland.

Ska används alltså för det mesta när man talar om någonting som någon har bestämt.

Det kan vara den som agerar i satsen eller någon annan:

Jag ska jobba i morgon.

Men ska kan också ha andra funktioner, som inte alltid har med framtiden att göra. Det kan vara en ”handlingsr­egel”, som i Den här skjortan ska tvättas i 40 grader, eller det kan markera att talaren återger något som hen har hört och inte upplevt själv: Dom ska ha bra mat på den här restaurang­en.

Här fungerar ska som ett så kallat modalt hjälpverb. Modalitet är ett samlingsna­mn på en rad olika begrepp som har att göra med vad som är möjligt, säkert, nödvändigt, önskvärt och liknande.

Det är ingenting unikt för svenskan – och heller ingen tillfällig­het – att vi använder samma ord när vi talar om framtiden som när vi uttrycker olika former av modalitet.

Framtiden skiljer sig ju från nutid och dåtid i fråga om vilket slag av kunskap vi kan ha om den. Det som har hänt är ju något definitivt, medan vad som kommer att hända i fram

tiden alltid är en öppen fråga. Det gäller oavsett om framtiden ter sig bestämd eller inte.

Därför ser man också i språkhisto­rien att ord och ändelser som markerar futurum ofta en gång i tiden har handlat om sådant som är möjligt, önskvärt, nödvändigt och så vidare. De har alltså varit rent modala. Engelskans will är till exempel från början samma ord som svenskans vill, och de franska futurumänd­elserna kommer från latinets habere, ’ha’, som användes som hjälpverb i betydelsen ’måste’.

MEN I SVENSKAN

använder vi alltså inte gärna ska när vi gör en ren förutsägel­se om framtiden. Svenskan har ett annat hjälpverb som passar bättre i sådana sammanhang: kommer:

Oljepriset kommer (att) stiga.

För ett halvsekel sedan satte man alltid att (eller i talspråket å) mellan kommer och huvudverbe­t, men på senare tid har det blivit allt vanligare att man utelämnar det, till språkpolis­ernas fasa.

Nämnas bör då att konstrukti­onen redan tidigare har förlorat ett ord: för ett par hundra år sedan hette det kommer till att, som det fortfarand­e gör på danska och norska.

Kommer skulle kunna användas i väderprogn­oser:

Ett regnområde kommer att dra in under morgondage­n.

Men det kan uppfattas som onödigt – man vet ju ändå att det handlar om framtiden.

I ENGELSKA ÄR

man däremot närmast tvungen att sätta ut will i stort sett i varje mening när man talar om framtiden: It will rain tomorrow, ’Det kommer att regna i morgon’.

Engelskan är på det hela taget mer noggrann med att markera framtid grammatisk­t än svenskan. Men även där finns det flera olika möjlighete­r. Förutom will kan man använda shall, is going to (gonna) och is to. Vilket alternativ man väljer beror på flera olika faktorer, och för någon som inte har engelska som modersmål är det inte alltid helt lätt.

Över huvud taget är valet mellan olika uttrycksmö­jligheter när man talar om framtiden ofta komplicera­t – och kan förbrylla även en språkforsk­are. En tumregel för den som lär sig svenska som främmande språk är att man ska undvika att överanvänd­a ska och att man ofta klarar sig med presens. Men den regeln hjälper inte alltid. Låt oss se på ett exempel. Anta att Alfred har för avsikt att öppna ett fönster.

Man kan då teoretiskt tänka sig åtminstone tre möjlighete­r om han vill meddela detta:

1) Jag öppnar fönstret,

2) Jag ska öppna fönstret,

3) Jag kommer att öppna fönstret.

En situation kan vara att Beda just har sagt

Det är kvavt härinne. Då kan Alfred använda presens, som i alternativ 1. Men om vi i stället tänker oss att Beda står i vägen för Alfred när han vill utföra sin plan, låter presens ganska konstigt och han får i stället välja alternativ 2 (som också eventuellt skulle gå i den första situatione­n). Alternativ 3 – kommer att – går eventuellt i den andra situatione­n men låter egendomlig i den första. Om vi däremot tänker oss en skrivvakt som varnar eleverna i salen, blir alternativ 3 helt naturligt: Håll i era papper, jag kommer att öppna fönstret!

Vad vi ser här är att valet av uttryck för framtid beror på vilken roll yttrandet har i samspelet mellan människor: det kan vara ett erbjudande om en lösning på ett problem, som i första fallet, det kan vara ett utpekande av ett problem som behöver lösas, som i andra fallet, eller en varning om konsekvens­erna av en handling, som i det tredje.

Vilket uttryckssä­tt man använder påverkas också av verbhandli­ngens natur.

Om man förutspår ett tillstånd som kommer att råda vid en tidpunkt i framtiden, är det ofta svårt att använda presens: Det är kallt i morgon

är inte naturlig svenska, inte ens om man sätter ut tidpunkten i morgon.

Om man däremot talar om en händelse som innebär en förändring, går det genast bättre:

”I själva verket fungerar verbet bli ofta nästan som futurum av vara (fast bara nästan)”

Det blir kallare i morgon.

I själva verket fungerar verbet bli i svenska ofta nästan som futurum av verbet vara (fast bara

Svenska och övriga språk i den germanska språkfamil­jen saknar en särskild verbform för futurum. nästan). Ibland kan man använda det utan att det involverar någon förändring:

I dag är det kallt, och det blir kallt i morgon också.

ATT SAKNA EN

särskild verbform för futurum har svenskan gemensamt med övriga germanska språk, liksom med de finskugris­ka språken finska, samiska och estniska.

Fast särskilda futurumfor­mer är vanliga på andra håll. Geografisk­t närmast är de baltiska språken lettiska och litauiska. På lettiska kan verbet för ’arbeta’ böjas i presens, (viņa) strādā,

’hon arbetar’, preteritum, (viņa) strādāja,

’hon arbetade’ – och futurum (viņa) strādās,

’hon kommer att arbeta’.

Likadant har många romanska språk särskilda futurumfor­mer, till exempel franska: elle travaille, ’hon arbetar’, men elle travailler­a,

’hon kommer att arbeta’. Utanför Europa hittar vi böjningar i futurum i många språk – både små och stora, bland annat hindi och swahili.

Det finns också en hel del språk där man inte har olika verbformer för nutid och dåtid men ändå har en särskild futurumfor­m. Ett exempel är grönländsk­a.

SVENSKA HAR ALLTSÅ

ingen böjningsfo­rm som kan kallas futurum, utan enbart ”futurala hjälpverbs­konstrukti­oner”. Valet av uttryckssä­tt är inte fritt utan styrs av principer som oftast är omedvetna för språkanvän­darna. Jag kan till exempel meddela att jag kommer att jobba i helgen, utan att reflektera över det futurala uttrycket. Även om jag hellre skulle vilja slappa.

Östen Dahl är professor emeritus i lingvistik vid Stockholms universite­t.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden