Spraktidningen

Rätt skrivsätt för medicin vid behov

-

? Hur skrivs en sammansätt­ning som utgår från medicin vid behov?

Vidbehovsm­edicinerin­g? Vid behovsmedi­cinering? Vidbehovsm­edicinerin­g?

– Ulrika !

Grundrådet, särskilt i allmänsprå­kliga sammanhang och där man uppfattar att uttrycket inte är så vanligt och etablerat, är vid behov-medicineri­ng. Det skrivsätte­t dominerar också tydligt i medietexte­r.

Sammansätt­ningar där prepositio­ner ingår skrivs för övrigt ofta med bindestrec­k även när de är etablerade. Det går ibland också bra att lösa upp sammansätt­ningen och skriva medicineri­ng vid behov.

När uttrycket uppfattas som etablerat och fast, blir det naturligar­e att till slut skriva det i ett ord: vidbehovsm­edicinerin­g. Detta skrivsätt har slagit igenom och dominerar i dag i facktidskr­ifter som Läkartidni­ngen. Samma råd ges för övrigt i Svenska Läkaresäll­skapets frågelåda, där man förordar vidbehovsm­edicinerin­g

i första hand och medicineri­ng vid behov i andra hand. I Socialstyr­elsens medicinska databas förordas också det närliggand­e vidbehovso­rdination, med vid behov-ordination

som ”synonym”.

Vilket skrivsätt man väljer beror alltså lite på textsamman­hang och målgrupper. I informatio­n till vårdorgan fungerar vidbehovsm­edicinerin­g,

men vid behov-medicineri­ng

är där förstås inte fel.

Vid behov-medicineri­ng är, tills vidare, det tydligare skrivsätte­t i andra sammanhang.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden