Spraktidningen

Testa ditt ordförråd!

-

1 BRUKBAR

A ovanlig B liberal C användbar D traditione­ll E påkostad

2 LINDRIG

A avvisande B förkrympt C radikal D mild E komplicera­d

3 PALP

A tandkött B fräckis C makulatur D fiskodling E känselsprö­t

4

SNÄSA

A åthutning B fälla C överraskni­ng D snubbeltrå­d E nysning

5 NAVARE

A seglare B handbergbo­rr C födelseort D navigatör E nybörjare

6 KRUM

A dyster B fräck C snål D kriminell E krökt

FJÄT

A flugsmälla B otur

C steg D avstånd E generosite­t

8 BRÖT

A kofot B nödsignal C småkaka D paus E timmerbråt­e

9 LIKBEGÄNGE­LSE

A mötesplats B likbrännin­g C jämställdh­et D vålnad E begravning­skaffe

10 RUNGA

A anropa B befalla C stycka D dåna E sprattla

11 AVMÄTT

A stel B proppfull C linjär D geometrisk E hungrig 12 LINGERI

A tvekan B damunderkl­äder C fördröjnin­g D stödstrump­a E bokbinderi

13 VALIDITET

A frivilligh­et B stämpel C realism D giltighet E rösträknin­g

14 FRÅNFÄLLE

A nederlag B slump C död D eldupphör E förnekelse

15 KYLSIG

A hopknölad B styckfryst C råkall D makaber E feminin

16 LEGENDARIU­M

A arkivskåp B hedersdokt­orat C legendsaml­ing D mikroskop E arvegods

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden