Pla­ne­ten Hoth: 30 år se­na­re

Star Wars - - INNEHÅLL - Text: Jo­ni Nykä­nen

Den mör­ka si­dan kros­sa­de sitt mot­stånd på is­pla­ne­ten Hoth. Star wars-bi­beln be­sök­te spill­ror­na av re­bell­styr­kor­na – i nors­ka Fin­se där ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” spe­la­des in.

Det var en av de kal­las­te vint­rar­na i nors­ka Fin­se på de­cen­ni­er. I mars 1979 ris­ke­ra­de köl­den att knäc­ka Star wars-tea­met som ha­de ta­git sig til gla­ciä­ren Har­dang­erjøku­len för att spe­la in de nu­me­ra klas­sis­ka stri­der­na på is­pla­ne­ten Hoth, där de jät­te­li­ka krigs­ma­ski­ner­na AT-AT mö­ter re­bell­sol­da­ter­na vid Echo ba­se.

Snö­stor­mar och bi­tan­de is­ky­la kas­ta­de om­kull sche­mat. Film­rul­lar för­stör­des. Ka­me­ral­in­ser frös sön­der.

Ge­or­ge Lucas ha­de ock­så ta­git ett pri­vat bank­lån för att fi­nan­si­e­ra fil­men själv­stän­digt, och hans eko­no­mi var ho­tad. Ban­ken vil­le ha till­ba­ka lå­net in­nan fil­men var klar ef­tersom den dra­git över ti­den. Lucas ris­ke­ra­de att gå mis­te om allt han äg­de ifall pro­duk­tio­nen skul­le ha ha­ve­re­rat.

Ner­ver­na var på hel­spänn då vär­de­ful­la in­spel­nings­tim­mar och da­gar för­svann på grund av köl­den. Re­gis­sö­ren Ir­vin Kersh­ner (19232010) an­kla­ga­des för att va­ra all­de­les för lång­sam av Ge­or­ge Lucas. Dess­utom fick han skul­den för en bud­get som blev dy­ra­re och dy­ra­re.

Lucas pres­sa­de pro­du­cen­ten Ga­ry Kurtz till att för­sö­ka få Kersh­ner att skyn­da på. Sam­ti­digt tyck­te Kurtz att re­gis­sö­rens ma­te­ri­al höll så pass hög klass att han in­te vil­le ifrå­ga­sät­ta ho­nom.

– Det var ett eld­dop. He­la ho­tel­let var täckt av snö. När man ta­la­de så för­vand­la­des an­de­dräk­ten till is. De gräv­de i stort sett ut oss från ho­tel­let förs­ta in­spel­nings­da­gen, sä­ger Ir­vin Kersh­ner i en in­ter­vju.

När man i nu­tid sti­ger av tå­get vid Fin­ses tåg­sta­tion får man ge­nast en käft­smäll av de kal­la vin­der­na som lig­ger på. Trots den vack­ra ut­sik­ten, gla­ciä­ren Har­dang­erjøku­lens vi­ta snö, för­står man att det­ta är en ovan­ligt ogäst­vän­lig in­spel­nings­plats. In­till tåg­sta­tio­nen lig­ger ho­tel­let Fin­se 1222, tea­mets hög­kvar­ter för om­kring 36 år se­dan. Den lig­ger vid sjön Fin­se­vat­net och på and­ra si­dan tor­nar ber­gens pro­fil upp sig. Om­rå­det känns be­kant. Men för att hit­ta kon­kre­ta spår av in­spel­ning­en idag får man tit­ta no­ga.

– När det in­te är så myc­ket snö på gla­ciä­ren kan man hit­ta sa­ker som in­spel­nings­tea­met läm­na­de bakom sig för så många de­cen­ni­er se­dan. Jag hit­ta­de en luc­ka till ett ka­non­torn som är med i fil­men. Jag vet in­te vad den är värd, men den är min nu. Det kan fin­nas nå­got kvar där­up­pe. När in­spel­ning­en var fär­dig var det dock myc­ket som öde­la­des för att det blev lät­ta­re att få ner sa­ker igen i bi­tar, sä­ger Ma­ri­us Sko­geng, an­sva­rig för ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter­na vid ho­tel­let Fin­se 1222.

’’He­la ho­tel­let var täckt av snö. De gräv­de ut oss från ho­tel­let förs­ta in­spel­nings­da­gen’’

Sce­ner­na från Fin­se har bli­vit någ­ra av de mest iko­nis­ka i he­la film­se­ri­en.

Ma­ri­us Sko­geng hål­ler upp en kvar­glömd re­bell­mös­sa.

Sko­geng är en av få per­so­ner i lil­la Fin­se som har nå­gon koll på histo­ri­ken kring ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”-in­spel­ning­en i byn.

Hans far var sta­tist (som re­bell) och hjälp­te till att rig­ga ef­fektsce­ner­na på gla­ciä­ren.

Häromå­ret gui­da­de Sko­geng och hans far ett team från det svens­ka da­tor­spel­bo­la­get Dice ef­tersom de skul­le scan­na och fo­to­gra­fe­ra om­rå­det. Allt för att Hoth-se­kven­ser­na i ”Batt­le­front” ska bli så re­a­lis­tis­ka som möj­ligt.

– Vi kör­de runt dem med sko­ter och vi­sa­de upp om­rå­det. Man kan verk­li­gen jäm­fö­ra plat­ser­na med bil­der­na i fil­men. Allt finns ju där. Det är gans­ka in­tres­sant, sä­ger Sko­geng.

Han miss­tän­ker att än­nu fler fans kom­mer att kom­ma till Fin­se i maj näs­ta år ef­ter att de spe­lat ”Batt­le­front”. Sko­geng har ock­så vis­sa för­hopp­ning­ar om att fram­ti­da film­in­spel­ning­ar i fran­chi­sen ska äga rum där.

Trots att det mesta som kun­de gå fel gick fel när Lucasfilm var här för­ra gång­en.

– För att få hit al­la gre­jer gäl­ler det att trans­por­te­ra allt via tåg i con­tain­rar, ef­tersom det ba­ra går att ta sig hit med järn­väg. Se­dan får man kö­ra ut det med sko­ter. Det kan va­ra pro­ble­ma­tiskt. Men när man väl är härup­pe in­ser de som spe­lat in film här att det fun­kar rätt bra, sä­ger Sko­geng.

Kon­tras­ten skul­le in­te kun­na va­ra star­ka­re mel­lan en het­sig film­in­spel­ning och ett halv­tomt ho­tell där sä­song­en när­mar sig sitt slut. Det an­ri­ka trä­ho­tel­let har in­te gjort någ­ra stör­re in­sat­ser för att lyf­ta fram kopp­ling­en mel­lan det och Star wars. Det häng­er någ­ra in­ra­ma­de bil­der från in­spel­ning­en på väg­gen, och de har en gäst­bok, med någ­ra uni­ka bil­der, där fans ock­så får skri­va en häls­ning.

Två kvinn­li­ga tu­ris­ter från Ne­der­län­der­na blir för­vå­na­de när de får hö­ra att suc­cé­fil­men spe­lats in vid den­na bas för vand­ra­re.

– Det är lus­tigt att de in­te lyf­ter fram det mer. Man skul­le kun­na mis­sa det helt, sä­ger en av dem.

Un­dan­gömd i kas­sa­skå­pet bakom re­cep­tions­dis­ken vi­lar en hem­lig dyrgrip som kan ha ett högt sam­lar­vär­de. Det är en hu­vud­bo­nad som till­hör en Echo ba­se troo­per, allt­så en re­bell­sol­dat. Det är en gå­va från film­tea­met som ho­tel­let fick 1979.

– Vi har hört att en så­dan keps kan va­ra värd jät­te­myc­ket peng­ar. Så den kan in­te lig­ga fram­me, sä­ger Sa­ra Bühler, re­cep­tions­an­sva­rig.

Trots att kopp­ling­ar­na till fil­men är dol­da un­der ytan så ak­tu­a­li­se­ras de när fan­sen ibland vall­fär­dar dit.

– För två år se­dan kom det hit jät­te­många fans för att fi­ra Star wars-da­gen, allt­så den 4 maj (som fi­ras det da­tu­met på grund av ut­tryc­ket ”may the for­ce be with you”, reds. anm. ). Då ha­de ho­tel­let en spe­ci­ell Star wars­me­ny, sä­ger Bühler. Fans ut­kläd­da till Star wars-fi­gu­rer går ibland den krä­van­de pro­me­na­den upp­för gla­ciä­ren. Och Ma­ri­us Sko­geng för­kla­rar att vis­sa tar med sig ac­tion­fi­gu­rer som de se­dan le­ker med vid plat­sen där Sla­get vid Hoth äg­de rum i fil­men.

– Någ­ra tog med sig läsk­flas­kor som de fyll­de med snö från ”Hoth”, ba­ra för att få med sig vat­ten hem från plat­sen där sla­get äg­de rum, sä­ger han och skrat­tar.

Un­der­teck­nad går den tunga vand­ring­en runt sjön. Upp­för gla­ciä­ren. Ef­ter un­ge­fär 90 mi­nu­ter kan man med eg­na ögon se snö­land­ska­pet där det be­röm­da sla­get äg­de rum. Med hjälp av fan­ta­sin kan man se T-47 snow­spee­der-pla­nen käm­pa mot de jät­te­li­ka AT-AT.

Vin­dar­na pis­kar en i an­sik­tet. Snön fal­ler. Dess­utom ska det fin­nas gla­ciärspric­kor, dock

’’Vi har hört att en så­dan keps kan va­ra värd jät­te­myc­ket peng­ar’’

Foto: ALL OVER PRESS, JO­NI NYKÄ­NEN

Mark Ha­mill fick ald­rig ens kom­ma upp på gla­ciä­ren, och hans in­sats spe­la­des helt och hål­let in vid ho­tel­lets bak­gård. ’’Jag var så be­svi­ken’’, sa han i en in­ter­vju med Hen­der­son’s Film In­du­stri­es.

Foto: LUCAS­FILM

Im­pe­ri­ets AT-AT gör kon­fet­ti av re­bell­trup­per­na på Hoth.

Re­gis­sö­ren Ir­vin Kersh­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.