Lego+star wars= kär­lek

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Markus Lars­son & Jens Pe­ter­son

När Lego möt­te Star wars var fö­re­ta­get ne­re för räk­ning. I dag är Lego värl­dens störs­ta lek­saks­till­ver­ka­re. Det här är en be­rät­tel­se om dans­ka klos­sar och ga­lak­tis­ka im­pe­ri­um.

Nog­grann­he­ten i till­verk­ning­en av en Le­go­bit är så stor att den är svår att mä­ta. Ma­ski­ner­na som till­ver­kar klos­sar­na har en pre­ci­sion på en mikro­me­ter. En mikro­me­ter är li­ka med 0,000 001 me­ter. En cell i din kropp är un­ge­fär 10 mikro­me­ter.

Ex­akt­he­ten gör att nya klos­sar från nya byggsat­ser kan kopp­las ihop med bi­tar som till­ver­ka­des för 50 år se­dan.

Men Lego ver­kar ha sam­ma pre­ci­sion när det gäl­ler stor­ska­li­ga af­fä­rer.

När Lego kopp­la­de ihop si­na klos­sar med Star wars 1999 öka­de om­sätt­ning­en med sam­ma his­nan­de has­tig­het som när År­tu­sen­de­fal­ken väx­lar upp och fly­ger ut i hy­per­rym­den.

Star wars-li­cen­sen är en bi­dra­gan­de or­sak till att Lego i dag är värl­dens störs­ta lek­saks­till­ver­ka­re. Men Darth Va­der höll ock­så på att bli fö­re­ta­gets fall. Hur stort är Lego? Det räc­ker egent­li­gen att se dig om­kring i din ome­del­ba­ra när­het och var­dag. Le­go­bi­tar­na är så när­va­ran­de i hem­met och spel­kon­so­ler­na och bi­o­gra­fer­na att den näs­tan kan be­skri­vas som en al­ter­na­tiv verk­lig­het.

I hus­håll med små­barn är ris­ken minst 99 pro­cent att du rå­kar tram­pa på bi­tar­na på vägen mel­lan kö­ket och var­dags­rum­met. Ris­ken är ock­så stor att du hit­tar Chew­bac­ca mel­lan dy­nor­na i sof­fan. Och vad är det för gu­lan­sik­te som står ned­stuc­ket där­bor­ta i blom­kru­kan? Är det prin­ses­san Leia?

En­ligt sta­tisti­ken äger var­je män­ni­ska på jor­den i ge­nom­snitt 102 bi­tar. Att bli för­vå­nad över att en bo­stad in­ne­hål­ler Lego är där­för un­ge­fär li­ka rim­ligt som att bli hä­pen över att det kan fin­nas damm på gol­vet.

Det dans­ka fö­re­ta­get grun­das 1932 i den lil­la sta­den Bill­ung av snic­ka­ren Ole Kirk Christi­an­sen. De förs­ta bygg­klos­sar­na ut­veck­las i sin tur 1949 av God­t­fred Kirk Christi­an­sen. Sve­ri­ge är ett av de förs­ta län­der­na dit Le­go­bi­tar­na går på ex­port på 50-ta­let.

Det går bra för Lego. Det går bra väl­digt länge. Till­väx­ten ser osår­bar ut. Men så kom­mer 90-ta­let.

Le­go­bi­tar­nas charm och drag­nings­kraft byg­ger på dess en­kel­het. Tek­ni­ken är ana­log och pri­mi­tiv. Tv-spel och da­to­rer in­går där­e­mot i den väx­an­de och di­gi­ta­la re­vo­lu­tio­nen. I bör­jan av 90-ta­let, när pop­kul­tu­ren snur­rar runt gi­gan­tis­ka stjär­nor som Nir­va­na och Me­tal­li­ca och Ma­ri­ah Ca­rey samt grung­eslit­na jeans, bör­jar Le­go­för­sälj­ning­en att dala.

Vad är det som hän­der? Är Lego ute? Kan bi­tar­na nå­gon­sin kon­kur­re­ra med da­ta­spel­bran­schen och dess snab­ba ut­veck­ling? Kom­mer barn att väl­ja pix­lar i stäl­let för Le­go­bi­tar

S

Döds­stjär­nan från 2008 be­står av 3 803 bi­tar och in­ne­hål­ler de­tal­jer från bå­de den förs­ta och and­ra ver­sio­nen av rymd­sta­tio­nen.

i fram­ti­den? När det gäl­ler bygg­klos­sar – är in­te Tet­ris ro­li­ga­re?

Sam­ti­digt bör­jar en myc­ket rik och grå­hå­rig farbror att smi­da pla­ner på Sky­wal­ker ranch i Ma­rin County, strax norr om San Fran­ci­sco i Ka­li­for­ni­en. Ge­or­ge Lucas vill tän­da la­ser­s­vär­det igen, gö­ra tre nya Star wars-fil­mer och be­rät­ta om hur Ana­kin Sky­wal­ker gick över till den mör­ka si­dan och blev Darth Va­der.

Tänk om ett av värl­dens störs­ta lek­saks­fö­re­tag skul­le gå ihop med en av ti­der­nas störs­ta film­sa­gor och byg­ga ett ge­men­samt im­pe­ri­um? Idén skul­le få den sam­vets­lö­se ka­pi­ta­lis­ten Mr Burns i ”Simp­sons” att fladd­ra med fing­rar­na och vä­sa ”Ex­cel­lent”.

Lego Star wars lan­se­ras sam­ma år som ”Det mör­ka ho­tet” har bi­opre­miär. Fan­sen kanske jäm­rar sig över Jar Jar Binks, men för Lego kan ef­fek­ten bäst be­skri­vas ge­nom ett ut­tryck från

se­ri­e­tid­ning­ar­nas värld: ”Ka-blam!”

– Star wars har va­rit myc­ket vik­tigt. Det är vår störs­ta li­cens och sål­de enormt myc­ket från star­ten 1999, sä­ger Ward van Duf­fel, högs­ta bu­tiks­chef på Lego, till Star wars-bi­beln.

Ward Van Duf­fel pra­tar om när det sål­des Lego för två mil­jar­der dol­lar mel­lan 1999 och 2000.

Ge­nom Star wars-li­cen­sen, den förs­ta som Lego teck­na­de, gick fö­re­ta­get in i en ny era och blev en block­bus­ter. Sym­bi­o­sen var från och med den förs­ta mo­del­len, en X-vinge, enormt lyc­kad.

– De som gil­la­de Star wars upp­täck­te Lego, och Le­gofan­sen sök­te sig till Star wars, sä­ger Ward van Duf­fel. Lego ha­de fått en ny och tuf­fa­re image. Bio­fil­mer­na fun­ge­ra­de ock­så som en svårsla­gen an­nons och skylt­föns­ter för byggsat­ser­na. Fram­gång­en blev in­te mind­re när Lego fick li­cen­sen till fil­mer­na om Har­ry Pot­ter. Ef­ter­frå­gan får näs­tan Le­go­fa­bri­ker­na att im­plo­de­ra av över­an­sträng­ning. Men det vi­sar sig att cham­pagne­kor­kar­na ba­ra fly­ger i ta­ket på kort sikt.

När Lego kopp­las till en film­pro­dukt häm­mas

kre­a­ti­vi­te­ten. Barn och vux­na byg­ger ut­i­från en fär­dig fan­ta­si i stäl­let för att an­vän­da sin egen. Svens­ka lek­saks­ex­per­ten Kris­ter Svensson sam­man­fat­ta­de det kanske störs­ta pro­ble­met i en ar­ti­kel i DN:

”När Lego kom så var det en pro­dukt som verk­li­gen gav ut­rym­me för kre­a­ti­vi­tet, ak­ti­vi­tet, sam­ar­be­te och sam­lek. Då var det en kloss med tu­sen möj­lig­he­ter. I dag är det tu­sen klos­sar med en möj­lig­het.”

Kris­ter Svensson pra­tar om fö­re­ta­gets fram­tid. Det ris­ke­rar att bli en pro­dukt som de fles­ta sam­lar på i fär­dig­byggd form, och in­te an­vän­der för att ska­pa eg­na mo­del­ler en­ligt rit­ning­ar ur sin egen fan­ta­si. Men Svens­sons ana­lys är ock­så en bra för­kla­ring till var­för Lego upp­lev­de en svår låg­kon­junk­tur 2004.

Visst säljs de li­cen­se­ra­de byggsat­ser­na även mel­lan film­pre­miä­rer­na, men in­te i sam­ma om­fatt­ning som de till­ver­kas.

2004 för­lo­rar Lego mil­jon­tals kro­nor per dag och gör en för­lust på 2,4 mil­jar­der kro­nor. Tu­sen an­ställ­da sägs upp, nö­je­spar­ker säljs.

– Det som räd­da­de Lego var att gå till­ba­ka till röt­ter­na. Byggupp­le­vel­sen mås­te va­ra kul, sä­ger Ward van Duf­fel och fort­sät­ter:

– Det ha­de kom­mit för många spe­ci­al­bi­tar som ba­ra kun­de an­vän­das till en sak. Vi skar ner an­ta­let klos­sar till hälf­ten. Al­la bi­tar ska kun­na kom­bi­ne­ras. Be­gräns­ning­en gjor­de vå­ra de­sig­ners mer kre­a­ti­va och på­hit­ti­ga.

Lego slu­ta­de sjun­ka och bör­ja­de fly­ga. An­led­ning­ar­na var fle­ra.

Lego säl­jer mer i takt med att me­del­klas­sen i värl­den väx­er. Pre­cis som världs­e­ko­no­min har Ki­na även va­rit en mo­tor för den dans­ka klos­sen. Lego är in­te hel­ler en­bart en an­ge­lä­gen­het för barn, nå­got man väx­er ifrån. Dess­utom gör in­ter­net byg­gan­det till en in­ter­ak­tiv glo­bal upp­le­vel­se.

Är det skill­nad på le­go­byg­ga­re i oli­ka län­der?

– Ja, sä­ger Ward van Duf­fel. Jag har rest ny­li­gen i Asi­en och Du­bai och där finns in­te sam­ma tra­di­tion. Bar­nen mås­te lä­ra sig hur man byg­ger med Lego ef­tersom de­ras för­äld­rar in­te gjort det. I norra Eu­ro­pa ver­kar för­äld­rar­na upp­skat­ta att Lego upp­munt­rar pro­blem­lös­ning och kre­a­ti­vi­tet. I söd­ra Eu­ro­pa är det mer le­ka med gub­bar och roll­spel.

”De som gil­la­de Star wars upp­täck­te Lego, och Le­gofan­sen sök­te sig till Star wars”

S

Ni gör ock­så fler mo­del­ler för vux­na byg­ga­re nu?

– Vi ser att den vux­na ska­ran fans väx­er för var­je år. In­ter­net har bi­dra­git till det. Ti­di­ga­re satt vux­na fans och bygg­de Lego en­sam­ma, men via nä­tet har de upp­täckt att de har många li­ka­sin­na­de. Lego ar­be­tar nä­ra dem. Det finns över 300 000 registrerade med­lem­mar i oli­ka klub­bar. Där mås­te man va­ra över 16 år.

För li­te äld­re och kräs­na kon­su­men­ter kanske Le­go­se­ri­en ”Ul­ti­ma­te col­lectors se­ri­es” pas­sar bra? I den in­går den störs­ta byggsat­sen i Lego Star wars – Mil­len­ni­um Fal­con. Kö­pa­ren får fo­ga ihop 5195 bi­tar in­nan rymd­skep­pet är klart.

När den släpp­tes 2007 fick man hos­ta upp 5 889 kro­nor för att äga lå­dan – men se­dan dess har Fal­ken bli­vit ett sam­lar­ob­jekt. Pri­set på Ama­zon.com just nu får Chew­bac­ca att tap­pa hå­ret: 52 136 kro­nor.

Lego har hit­tills ba­ra släppt en än­nu stör­re byggsats på mark­na­den. Da­vid Beck­hams fa­vo­rit – det in­dis­ka mau­so­le­et Taj Ma­hal.

2014 var en sorts mil­stol­pe i fö­re­ta­gets histo­ria. Då ha­de ”Lego fil­men” pre­miär och vi­sa­de att klos­sar­na ha­de ett liv ut­an­för si­na lå­dor. För­tjäns­ten? 4,1 mil­jar­der kro­nor. Den var den fjär­de störs­ta fil­men 2014 ef­ter bland and­ra ”Gu­ar­di­ans of the ga­laxy” och ”The hung­er ga­mes: moc­king­jay part 1”.

Sam­ma år gjor­de Lego en vinst på över 15 mil­jar­der kro­nor, gick om Mattel och blev värl­dens störs­ta lek­saks­fö­re­tag. I år har för­sälj­ning­en ökat yt­ter­li­ga­re 23 pro­cent och vins­ten lig­ger på sta­di­ga 17,7 mil­jar­der. Och här kom­mer en touch down, en ho­me run, en smash som får Ro­ger Fe­de­rer att kas­ta sig rak­lång i bac­ken:

”The for­ce awa­kens” har in­te haft pre­miär än­nu.

Frå­gan är an­tag­li­gen in­te om ”The for­ce awa­kens” blir en osan­no­lik fram­gång. Man kan där­e­mot und­ra hur stor fil­men kom­mer att bli.

Bransch­ex­per­ter bör­ja­de ti­digt spe­ku­le­ra i om JJ Abrams fort­sätt­ning på sa­gan kan slå den mest in­komst­bring­an­de fil­men nå­gon­sin, Ja­mes Ca­me­rons ”Ava­tar”.

Frå­gan är ock­så hur myc­ket ”The for­ce awa­kens” lyf­ter om­sätt­ning­en för Lego.

En ny ar­ma­da av fi­gu­rer, far­kos­ter, ro­bo­tar och va­rel­ser kom­mer att in­va­de­ra bu­ti­ker­nas hyl­lor i åra­tal framö­ver.

Lego och Star wars har i dag ett nä­ra sam­ar­be­te. Ar­be­tet med de nya och ak­tu­el­la ”The for­ce awa­kens”-mo­del­ler­na bör­ja­de pla­ne­ras två år fö­re bi­opre­miä­ren.

– Det är väl­digt hem­ligt och hög sä­ker­het kring ut­veck­ling­en. Ba­ra någ­ra få hö­ga che­fer på fö­re­ta­get får ve­ta hur mo­del­ler­na ser ut. Och film­ma­kar­na har all­tid sista or­det om vad vi kan och får gö­ra, sä­ger Ward van Duf­fel.

Jens Kronvold är chef över de­sig­nav­del­ning­en för Lego Star wars och har ar­be­tat med pro­duk­ter­na se­dan den förs­ta mo­del­len lan­se­ra­des för 16 år se­dan. In­för ”The for­ce awa­kens” åk­te han och ett team in till Pi­newood Stu­di­os ut­an­för Lon­don. De fick stu­de­ra full­ska­li­ga ver­sio­ner av rymd­skepp och rek­vi­si­ta och plå­ta­de skå­de­spe­lar­na i full mun­de­ring mel­lan tag­ning­ar­na.

– Det är vik­tigt att al­la de­tal­jer blir rätt. Men ef­tersom vi mås­te ha lång fram­för­håll­ning hän­der det att vis­sa sa­ker för­änd­ras un­der film­in­spel­ning­ar­na, el­ler för­svin­ner helt och hål­let. Vi har fått vas­ka fle­ra mo­del­ler ge­nom åren, sä­ger han till Star wars-bi­beln.

Wow, så du har fle­ra rik­ti­ga ra­ri­te­ter som ing­en har fått se hem­ma?

– Nej, nej. Jag tar in­te hem nå­got. De är kvar på fa­bri­ken, ha­ha.

Med tan­ke på er fram­för­håll­ning mås­te du och di­na med­ar­be­ta­re ve­ta rätt myc­ket om de tre kom­man­de Star wars­fil­mer­na.

– Ja, vi har fak­tiskt koll på skepp och fi­gu­rer och ka­rak­tä­rer från al­la fil­mer. Men vi vet in­te hur histo­ri­en slu­tar.

Men det finns någ­ra som till och med har mer att sä­ga till om än Ge­or­ge Lucas och JJ Abrams – bar­nen. Lego tes­tar si­na mo­del­ler på barn i oli­ka åld­rar. Test­grup­per­na är de rik­ti­ga do­mar­na.

De av­gör vad som till slut säljs i bu­ti­ker­na.

– Vi lå­ter dem le­ka med vå­ra mo­del­ler. Dels bru­kar vi upp­täc­ka bris­ter i kon­struk­tio­ner­na och dels ser vi vil­ka lek­sa­ker som in­te väc­ker nå­got in­tres­se alls. Vi sä­ger till bar­nen att va­ra bru­talt är­li­ga. De ska sä­ga vad de tyc­ker och in­te va­ra räd­da för att vå­ra de­sig­ners blir så­ra­de. Hem­lig­hets­ma­ke­ri­et och lan­se­ring­en ver­kar ha fun­ge­rat bätt­re än när Hob­bit­le­got släpp­tes.

Då kom någ­ra bygg­lå­dor ti­di­ga­re än fil­mer­na och av­slö­ja­de de­tal­jer om in­tri­gen. In­för ”The for­ce awa­kens” har in­te sam­ma miss­tag skett.

Ef­ter filmtrai­lern är det där­e­mot lätt att fö­re­stäl­la sig le­gen­da­ris­ka plast­slag mel­lan mi­ni­ver­sio­ner av kap­ten Phas­ma, hjäl­tin­nan Rey från pla­ne­ten Jak­ku och den nazgûl-lik­nan­de värsting­en Ky­lo Ren i ota­li­ga jul­klapps­be­lam­ra­de var­dags­rum den 24 de­cem­ber. För­äld­rar­na kom­mer att få hu­ka sig över jul­skin­kan.

År­tu­sen­de­fal­ken från ”The for­ce awa­kens” ska­pad av 1 329 le­go­bi­tar.

Ward van Duf­fel och He­le­ne Teichert från Lego.

Rey som le­go­fi­gur med sin spee­der.

I no­vem­ber öpp­na­de Lego sin förs­ta eg­na bu­tik i Sve­ri­ge.

Epi­sod Vii-ver­sio­nen av en X-vinge.

Den här X-ving­en är det störs­ta som nå­gon­sin byggts med le­go­bi­tar. 5 335 200 le­go­bi­tar för att va­ra ex­akt. Den väger 23 ton, har en ving­bredd på över 13 me­ter och kan spe­la upp lju­def­fek­ter från fil­mer­na. Den av­täck­tes i maj 2013 på Ti­me squa­re i New york och står nu i Frank­furt.

Ul­ti­ma­te col­lectors se­ri­es Mil­le­ni­um Fal­con från 2007. Kos­ta­de 5 889 kro­nor ny – nu be­ta­lar sam­la­re näs­tan tio gång­er så myc­ket för den.

Sla­get på Na­boo mel­lan gung­a­ner och han­dels­fe­de­ra­tio­nen från ”Det mör­ka ho­tet” på Le­go­land i Ka­li­for­ni­en.

En 1:1 Yo­da-sta­ty av Lego på en lek­saks­mäs­sa i To­kyo 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.