Til­ba­kablick: Epi­sod III

Star Wars - - INNEHÅLL - Me­lo­dy Lo­ve­lin jour­na­list, Sve­ri­ges Ra­dio PP3

Jag vill häv­da att ”Mörk­rets hämnd” spe­lar den störs­ta rol­len av al­la Star wars­fil­mer­na. In­nan de ar­ga mej­len bör­jar hag­la, låt mig sä­ga det här: epi­sod III är det en­da ka­pit­let i sa­gan som verk­li­gen för­kla­rar vad Star wars hand­lar om. Det är näm­li­gen ”Mörk­rets hämnd” som ger det känslo­mäs­si­ga köt­tet som är till grund för he­la fran­chi­sen – och gråny­an­ser­na där de ti­di­ga­re fil­mer­na hål­lit sig till svart och vitt. För att in­te näm­na hur den läg­ger upp he­la sce­nen för epi­sod IV.

Här får vi fak­tiskt se hur Re­pu­bli­ken för­vand­la­des till det to­ta­li­tä­ra Im­pe­ri­et, hur Lu­ke och Leia föd­des och se­pa­re­ra­des, samt vil­ka hän­del­ser som led­de till att den dit­tills go­de Ana­kin vän­der sig till onds­kan och tar på sig en hjälm.

Epi­sod III är en vik­tig film. Och det finns en skill­nad mel­lan att va­ra bra och va­ra vik­tig, sär­skilt i en film­se­rie som Star wars.

Det är in­te hel­ler ba­ra fil­mens roll i be­rät­tel­sen som väger tungt. Mel­lan al­la ra­der av po­li­tisk di­a­log, halv­hjär­tad ro­man­tik och vac­kert ko­re­o­gra­fe­rad la­ser­fäkt­ning som do­mi­ne­rar fil­men lyc­kas Ge­or­ge Lucas även för­med­la en sam­hälls­kom­men­tar.

She­ev Pal­pa­ti­nes väg till mak­ten är en kraft­full il­lust­ra­tion av vår egen sam­tids­hi­sto­ria. Hans nästin­till Sha­kespe­a­re­ans­ka sätt att ma­ni­pu­le­ra Ana­kin till hans egen si­da mot­sva­ra­de hur han ma­ni­pu­le­ra­de fol­ket i re­pu­bli­ken att lå­ta ho­nom ta en­väl­dig makt, tilli­ka hur många po­li­tis­ka le­da­re i vår nu­tid luck­rar upp de­mo­kra­tin un­der ske­net av att skyd­da be­folk­ning­en. Pal­pa­ti­ne tog de­ras räds­lor och ska­pa­de ett hot, allt för att se­dan va­ra den som räd­dar fol­ket från fa­ran. Även om be­rät­tel­sen ut­spe­lar sig för länge, länge se­dan i en ga­lax långt bort blir det en tid­lös pa­ral­lell till vår om­värld i dag.

Jag tar till­ba­ka vad jag sa ti­di­ga­re. ”Mörk­rets hämnd” är in­te ba­ra vik­tig, den är nöd­vän­dig. För den be­ly­ser per­fekt var­för Star wars­sa­gan är vik­tig än i dag.

”Den för­kla­rar vad Star wars hand­lar om”

Star wars: Epi­sod III – Mörkrets hämnd Ori­gi­nal­ti­tel: ”Star wars epi­so­de III: Re­venge of the Sith”. Svensk pre­miär: 19 maj 2005. Längd: 140 mi­nu­ter. Bud­get: Ca 113 mil­jo­ner dol­lar. Bio­in­täk­ter: Ca 849 mil­jo­ner dol­lar. Re­gi: Ge­or­ge Lucas. Ma­nus: Ge­or­ge...

Foto: LUCAS­FILM

Va­rel­se vi minns Bo­ga. Lon­don (stu­dio) Schweiz (Al­de­raan) Bli­van­de kej­sa­ren Pal­pa­ti­ne ma­ni­pu­le­rar Ana­kin att la­ser­svär­da sön­der Doo­ku. Ita­li­en (Musta­far) Viss­te du… … att Ge­or­ge Lucas tre barn Jett, Aman­da och Ka­tie gör varsin ca­meo i fil­men?...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.