Star wars bygg­ste­nar forts

Star Wars - - ETT IMPERIUM FÖDS -

Vi­et­nam­kri­get. Lucas för­be­red­de fle­ra år ”Apoca­lyp­se now” (1979) pa­ral­lellt med ”Stjär­nor­nas krig”. Re­bel­ler­na mot­sva­rar vi­et­na­me­ser­na som gör upp­ror mot det mäk­ti­ga im­pe­ri­et, det hög­tek­no­lo­gis­ka USA.

”Du­ne”

(1965). Lucas läs­te Frank Her­berts sf-ro­man när han för­be­red­de ”Stjär­nor­nas krig”.

Er­roll Flynn

(1909-1959). Ma­ti­ne­er som ”Kap­ten Blod” och ”Ro­bin Hood” var ett fö­re­dö­me.

(1927). I Fritz Langs film finns en kvinn­lig ro­bot som på­min­ner om C-3PO.

”Metro­po­lis”

”Hjäl­ten med tu­sen an­sik­ten” (1949). Boken av Jo­seph Camp­bell be­tyd­de myc­ket när Lucas bygg­de ut sin sa­ga ef­ter klas­sis­ka my­to­lo­gi­er och be­rät­tar­grepp.

JRR Tol­ki­en (1892-1973). I en ma­nus­ver­sion finns en scen ta­gen ur barn­bo­ken ”Hob­bi­ten”, och många ka­rak­tä­rer har in­spi­re­rats av ”Sa­gan om Ring­en”-tri­lo­gin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.