’’Man ska få va­ra en ga­lak­tisk med­bor­ga­re un­der en dag’’

Star Wars - - ALLT OM - Jo­ni Nykä­nen

Svens­ka Christop­her Sand­berg job­bar för fullt med den nya ame­ri­kans­ka su­per­par­ken Star wars land.

Disney fick upp ögo­nen för hans spe­ci­al­kun­ska­per i del­ta­gan­de be­rät­tan­de och vär­va­de ho­nom.

– Jag är en av få ex­per­ter som finns, sä­ger han till Star wars­bi­beln.

När Disney ska­par fram­ti­dens Star wars­nö­jes­fält Star wars land i Ka­li­for­ni­en (Dis­ney­land) och Flo­ri­da (Disney World) är den svens­ka ex­per­tråd­gi­va­ren Christop­her Sand­berg med och ser till att det blir en del­ta­gan­de upp­le­vel­se för be­sö­ka­ren. Be­sö­kar­na ska ock­så för­gyl­la varand­ras upp­le­vel­ser och få ett kre­a­tivt ut­lopp.

– Tan­ken är att man ska va­ra en ga­lak­tisk med­bor­ga­re un­der en dag. Så jag sit­ter och ri­tar på ”Dra­kar & de­mo­ner”-ak­ti­ga även­tyr fast i Star wars-värl­den. Man le­ker med gans­ka sto­ra pens­lar och det är sjukt ro­ligt, sä­ger Sand­berg till Star wars-bi­beln.

De­tal­jer­na kring pro­jek­tet är su­per­hem­li­ga, men han be­skri­ver ett gi­gan­tiskt ar­be­te där am­bi­tio­nen är att ta ett be­sök vid en te­ma­park till näs­ta ni­vå.

– Även om jag äls­kar Star wars är det in­te nöd­vän­digt­vis där­för jag äls­kar mitt jobb. Det jag verk­li­gen gil­lar är att öpp­na upp un­der­håll­ning­en för be­sö­ka­ren, så att man får en me­nings­full roll och in­te ba­ra val­las runt. Änt­li­gen får be­sö­ka­ren va­ra hjäl­te i sin egen be­rät­tel­se, och det är nå­got jag brin­ner enormt myc­ket för, sä­ger han.

Hans för­hopp­ning är att den som har dröm­men om att va­ra jedi el­ler sith får den upp­fylld.

– Van­ligt­vis får man klä upp sig om det är cosplay, men det är in­te sam­ma sak som att kun­na kli­va in i den värl­den. Star wars land kom­mer att va­ra på en helt an­nan ni­vå. Man blir ga­lak­tisk med­bor­ga­re i stäl­let för tu­rist, sä­ger han. Tjä­nar man bra? – Ja. Det är så klart väl­digt se­ri­ö­sa bud­ge­tar. Jag är en av få ex­per­ter som finns. Jag har hål­lit på med le­van­de roll­spel och tu­ristupp­vel­ser. Så det blir bra be­talt, sä­ger han.

Sand­berg har in­te fått se ”The for­ce awa­kens” i för­väg. Men han har fått re­da på vik­ti­ga ele­ment ur hand­ling­en för att kun­na ut­fö­ra sitt jobb.

– Det är ett enormt hem­lig­hets­ma­ke­ri. Men allt det som jag vet om fil­men pe­kar på att det kom­mer att bli så him­la bra, sä­ger han.

Disney har ti­di­ga­re av­slö­jat att be­sö­ka­re ska bland an­nat kun­na få upp­le­va hur det är att sty­ra År­tu­sen­de­fal­ken, och hur det känns att ham­na mitt i en strid som ut­käm­pas mel­lan on­da och go­da kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.